Høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2022

Denne uken er det høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om statsbudsjettet for 2022. Fylkesordfører Arne Thomassen deltok på høringen, og kom med flere innspill på viktige punkter for Agder.

Fylkesordfører Arne Thomassen og fylkesdirektør for samferdsel og eiendom Ola Olsbu kom med flere innspill på viktige prosjekt for regionen.

Fra Agder har de sendt inn innspill på 5 viktige prosjekt for regionen. 

Alle innspillene vil forsterke overgangen til grønn industri.

1 Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen Utrolig at en i NTP ikke har omtalt prosjektet på noen måte. Vi mener det må bestilles en nasjonal strategi for fjerntogstrekningene. 

2 Fremtidens industriveg  Ny vei mellom E18 og Arendal havn for å kunne overføre transport fra veg til sjø. Morrow sin nye batterifabrikk vil skape enorme transportbehov. Her må vi sikre forutsigbarhet for gjennomføring. Viser flertallsmerknader knyttet til behandlingen av NTP. Rys– Biozin – Grønn trebasert næring er under etablering. Midler til utbedring av fv 415 er avgjørende for investeringsbeslutning. Planene ligger helt klare og vi er klare til spleiselag. 

3 Utbedring av fv. 415 Åmli Biozinfabrikk er under planlegging. Utbedret veg vil være nødvendig for en investeringsbeslutning. Planene er klare og vi er klare til et spleiselag med staten. 

4 Rassikring langs fv. 42 Sirdalsvannet Det er behov for å fremskynde arbeidet med å avklare statlige tilskuddsordninger for rassikring av fylkesveger og hvordan staten kan bidra til å dekke de store kostnadene med å oppgradere tunneler etter EU-direktivet. 

5 Ny Fv 460 Lindesnes Lindesnes fabrikker GE Healthcare er en bedrift som produserer virkestoff til røntgen. Har 40% markedsandel og skal øke produksjonen med 50%gen. 500 ansatte. Dagens veg er dårlig. Nye Veier planlegger og skal bygge ny E39 i området. Det er planlagt kryss på E39 men NV vil ikke bygge krysset om veien videre ikke er finansiert. Vi er i gang med planarbeidet, men vi må få en beslutning på at krysset og adkomstveien ut til dagens E39 bygges nå. 

I tillegg støttet de innspillene til forlenget støtte til kollektivtransport. Kommer det ikke en overgangsordning etter korona må tilbudet reduseres dramatisk.