Høyre ønsker at regjeringen skal gi statsforvalteren mer ressurser

Det er med betydelig bekymring at vi ser oss nødt til å rette oppmerksomheten mot den nåværende regjeringens forbedringspotensial når det gjelder å tilføre tilstrekkelige ressurser til Statsforvalteren.

Den pågående situasjonen har ført til en saksbehandlingstid som i enkelte tilfeller utvider seg til opp mot 12 måneder i våre kommuner. Dette er en situasjon som det er viktig å nøye vurdere, med sikte på å forbedre forholdene.

Det har blitt belyst at Statsforvalteren står overfor over 300 ubehandlede klagesaker. Videre er det svært urovekkende at behandlingstiden for disse sakene ligger på hele 12–13 måneder og dessuten er økende. Av disse ubehandlede sakene har 200 til og med overgått den lovpålagte fristen. Dette er en klar indikasjon på at ressursene som er nødvendige for å drive en effektiv og rettferdig statsforvaltning, ikke blir tildelt på en tilstrekkelig måte.

Kommunaldepartementet og Statsforvalteren i Agder har tatt initiativ til møter for å belyse denne alvorlige situasjonen. Departementet responderte ved å tilføre ekstra midler på 1,5 millioner kroner til Agder tidligere denne sommeren. Mens dette er et skritt i riktig retning, er det viktig å understreke at en dypere og mer varig løsning er nødvendig. Regjeringen må ta konkrete skritt for å sikre en varig økning i ressursene som stilles til rådighet for statsforvaltningen.

En annen problemstilling som har kommet til overflaten er den økende tendensen til at det fremstår som for enkelt å fremsette klager på saker. Mangelen på økonomiske konsekvenser i forbindelse med klager fører til at personer klager uten tilstrekkelig ettertanke. Denne praksisen setter tiltakshaverne i en uheldig posisjon, idet de blir de som lider mest under den utvidede saksbehandlingstiden. Dette aspektet understreker ytterligere nødvendigheten av at regjeringen må ta på seg ansvaret for å korrigere situasjonen.

Vi i Høyre har alltid holdt fast ved prinsippet om en ansvarlig og effektiv offentlig forvaltning. Vi er dypt forankret i forståelsen av at en robust statsforvaltning utgjør en bærebjelke i vårt demokratiske system. Den må derfor tildeles de nødvendige ressurser for å levere tjenester av enestående kvalitet til våre innbyggere. Det er derfor med en følelse av betydelig skuffelse at vi observerer at den nåværende regjeringen ikke tildeler dette området den nødvendige prioritering.

I lys av dette, ønsker vi å formidle en klar oppfordring til regjeringen: Det er på høy tid å gi Statsforvalteren en høyere prioritet. De tilgjengelige ressursene må fordeles på en slik måte at våre prosjekter og initiativer ikke lenger blir hindret av en unødvendig lang saksbehandlingstid. Vårt ansvar overfor innbyggerne og næringslivet krever at vi tar dette på alvor for å sikre en langt bedre behandlingssituasjon enn den som er tilfelle i dag.

Innlegget er publisert i Fædrelandsvennen 23. august 2023.