Hva betyr statsbudsjett 2019 for Aust-Agder?

Her er en oppsummering av statsbudsjett 2019 for Aust-Agder fylke.n n

nn Vi bruker de gode tidene til å få flere i jobb, bygge etnbærekraftig velferdssamfunn og skape et tryggere Norge.

nnn

Det går godt i Norge. Den økonomiske veksten er solid samtidig som klimagassutslippene går ned. Bedriftene investerer mer og stadig flere kommer i jobb, over hele landet. Vi må bruke de gode tidene til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Dette er et ansvarlig budsjett som sikrer fortsatt vekstkraft i norsk økonomi.

n

n
INFO:n
Dette er kun et utdrag av viktige satsinger i Aust-Agder, i tillegg til forslag om nasjonal satsing på både helse— og omsorg, oppvekst og utdanning, klima og miljø, maritim næring og andre sektorer.n
n

n

n n
n
Kunnskapn

n
  n
 • Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 16 millioner kroner til ny ordning med fylkesvise mobbeombud. Hvert fylke vil få 500 000 kroner til ordningen.n
  n
  n
 • n
nnnnnn

Samferdsel n
n

n
  n
 • Rv. 9 Bjørneråa – Optestøyl, Bykle kommune
  n
  Det prioriteres midler midler til å videreføre arbeidene med strekningsvise utbedringstiltak på rv. 9 i Setesdal i Aust-Agder, blant annet med lokale tilskudd. Delstrekningen Bjørnaråa – Optestøyl i Bykle planlegges åpnet for trafikk i oktober 2019. n
 • n
 • Rv. 9 Fånefjelltunnelen, Bygland kommune
  n
  Det settes av midler til å ferdigstille utbedring av Fånefjelltunnelen. n
 • n
 • E18 Grimstadporten, Grimstad kommune
  n
  Innenfor midlene til fornying legges det opp til å ferdigstille arbeidene med å utbedre E18 Grimstadporten. n
 • n
 • E18 Grimstad – Kristiansand, Grimstad, Lillesand og Kristiansandnkommuner
  n
  Det settes av 348,4 millioner kroner for 2019. Dette er midler til den årlige kontraktsfestede betalingen til OPS-selskapet som driver E18 Grimstad-Kristiansand. Strekningen ble åpnet for trafikk i 2009. Kontrakten løper fram til 2034. n
 • n
 • E18/fv. 420 Stølen – Torsbudalen, Arendal kommune
  n
  Det settes av midler til å bygge gang- og sykkelveg langs E18/fv. 420 på strekningen Stølen – Torsbudalen. n
 • n
 • Kollektivterminal, Grimstad kommune
  n
  Det settes av midler til ny kollektivterminal (kollektivknutepunkt) på E18 ved Øygardsdalen i Grimstad. n
 • n
Telesikkerhet og teleberedskapn
n
  n
 • nRegjeringen foreslår over å bevilge 180 millioner kroner til telesikkerhet og teleberedskap, som blant annet går til forsterket ekom i utvalgte kommuner. De siste fem årene har til sammen over 30 kommuner fått midler til forsterket ekom, som sikrer kommunikasjon ved hendelser, for eksempel langvarig strømbortfall som følge av ekstremvær. Nye kommuner vil få forsterket ekom i 2019. I tillegg til dette bevilges det penger til blant annet pilot for alternativt kjernenett, for å bidra til flere nett som knytter forbindelser over lange avstander regionalt eller nasjonalt i Norge, og tilrettelegging for fiberkabler til utlandet.
 • n
nnnnnn

Forskning og innovasjon i næringslivet

n
  n
 • I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge mer enn 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. Det er en dobling siden regjeringen tiltrådte i 2013.n
  n
  n
 • n
 • Bedrifter i Aust-Agder kan søke om penger i alle disse programmene. For 2017 ble det gitt 12,3 millioner kroner i forskning og utvikling direkte til bedrifter i Aust-Agder gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2017 fikk prosjekter fra Aust-Agder 144,8 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge. nnn
 • n
nn

Forsvar

n
  n
 • Heimevernets treningsmengde i Aust-Agder økes.
 • n
n

Fengsel

n
  n
 • Regjeringen foreslår å bevilge samlet 380 millioner kroner i 2019 til byggeprosjektet med nytt fengsel i Agder under Kommunal- og moderniseringsdepartementets og Justis- og beredskapsdepartementets budsjett. Det skal etableres to avdelinger med 200 plasser i Froland og 100 plasser i Mandal (Vest-Agder). Administrasjon av fengselet legges til avdelingen i Mandal. Forventet ferdigstillelse er medio 2020.
 • n
n

Offentlig forvaltning

n
  n
 • Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til å dekke engangskostnader knyttet til etablering av Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) fra 1. januar 2019. Den nye virksomheten vil ha hovedsete i Arendal, med ansatte lokalisert ved embetene rundt i landet.
 • n
nnnn

n
Her er en fullstendig oppsummering av statsbudsjett 2019 for Aust-Agder fylke
(trykk på lenken)
n
n