Ingen domstoler skal legges ned!

Det er naturlig at en så viktig sak som domstolstrukturen blir debattert og at det er forskjellige meninger om hva som er den beste løsningen. Men det er et dårlig utgangspunkt om debatten baserer seg på feilinformasjon og en mistenkeliggjøring av hverandres motiver.

Senterpartiet forsøker i artikkelen Kva med domstolane no, Benestad ? (FVN 24.11.20), å skape et bilde av at domstoler skal legges ned og at mange vil miste jobben. Det er ikke riktig! (Foto: Agder Høyre)

Senterpartiet forsøker i artikkelen Kva med domstolane no, Benestad  ? (FVN 24.11.20), å skape et bilde av at domstoler skal legges ned og at mange vil miste jobben. Det er ikke riktig! 

Riksrevisjonen pekte på flere forhold som det er behov for å gjøre noe med:

  • De store domstolene har ofte lange køer.
  • De små domstolene har mye ledig kapasitet som ikke blir brukt
  • Rekruttering kan være utfordrende enkelte steder
  • Sakene avgjøres ulikt mellom domstolene

For å møte disse utfordringene har regjeringen foreslått å utvide rettskretsene.

For vår del betyr det at Agder blir en rettskrets, og at domstolene i Lister, Kristiansand og Aust-Agder skal bestå.

Om vi kaller det rettssted eller domstol er ikke det viktigste. Det som betyr noe er at fagmiljøene skal videreføres og at folk fortsatt kan forholde seg til sin lokale domstol.

Forbedringen ligger i at domstolene nå kan fordele sakene mer jevnt mellom seg slik at ledig kapasitet utnyttes, og at det blir mer aktivitet i hver enkelt domstol. Dette vil naturligvis også lette på saksbehandlingstiden. Siden presset ofte er størst ved de største domstolene, vil dette bety flere saker for distriktsdomstolene. At Senterpartiet fullstendig overser dette poenget er underlig.

Domstolene innenfor hver nye krets vil bli ledet av èn sorenskriver. I dag har hver domstol sin sorenskriver. Vi vil med dette forslaget få færre sorenskrivere som driver med administrasjon og ledelse, og flere dommere. Ingen av dagens sorenskrivere skal miste jobben. De skal heller overføres til dømmende virksomhet. Det er også viktig å understreke at vi ikke legger opp til noen hoved-domstol i hver rettskrets. Alle domstoler er likestilte, og sorenskriveren skal ha sin tilstedeværelse på alle domstolene i kretsen.

Domstolene har fått økte rammer gjennom budsjettet for 2021.

En avklaring av strukturen vil legge et langsiktig grunnlag for utvikling av domstolene i Norge, og en utvikling av gode fagmiljøer ved alle domstolene i Agder. Det vil styrke rettsikkerheten, gi bedre kapasitetsutnyttelse og redusere ventetiden.

27.11.2020 – Stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad