Sammen kan vi hjelpe hverandre, stå sammen og bli sterkere

nn Vi har bygd vår velferd på internasjonal handel, det må vi fortsette med.nn n

nn Koronakrisen har vist oss at vi er sårbare på noen områder og må i ettertid finne ut hvordan vi best mulig kan rigge oss for å ha beredskap mot de kriser som kan komme i fremtiden.

n

Det er helt naturlig at det kommer en debatt om større lagre av mat og medisiner og om det er mulig å produsere mer av det vi kan i eget land.

n

Avveining av kostnader for produksjon, lagring, og muligheter for kjøp og salg må veies opp mot hverandre. Denne krisen har til nå vist oss at særlig matvarer stort sett har blitt transportert problemfritt mellom landene.

n

Men å tro at løsningen for et lite land som Norge er å stenge grensene og bli seg selv nok, er oppskriften på å bygge ned det velferdssamfunnet vi har i dag.

n

Vi må fikse det som ikke fungerer, men vi trenger samhandling mer enn noen gang for å opprettholde velferdssamfunnet vårt. Vi er avhengig av arbeidskraft utenfra og vi er avhengig av et marked for å få solgt varene våre. Vi er også avhengig av verden rundt oss for å løse globale utordringer som f.eks. klima og migrasjon.

n

Sammen blirnvi sterkere enn det vi er hver for oss.

n

Internasjonal handel og forpliktende samarbeid styrker nasjonalstatene. For et lite land som Norge er dette avgjørende viktig.

n

Vi er en del av EU via EØS avtalen som ikke bare gir oss tilgang til et marked på 500 mill. mennesker, den gir oss også trygghet på mange områder med felles regler og standarder. Like konkurranse og arbeidslivsregler er sentrale i dette samarbeidet.

n

ESA, som noen kritiserer skal passe på at landene i samarbeidet følger de bestemmelsene vi har blitt enige om. Reglene om offentlig støtte skal hindre at nasjonale og lokale myndigheter tilgodeser enkelte foretak eller næringer fremfor ande og ødelegger konkurranseevnen mellom landene. Som medlem kan vi ikke bare høste gevinstene uten å forholde oss til forpliktelsene.

n

EØS avtalen er også mye mer enn bare en handelsavtale som vi hadde før 1994 som i hovedsak handlet om toll. Toll spiller i dag en mindre rolle i handelsavtale sammenheng, andre hindringer er mye viktigere. Grensekontroll, ulike standarder, sertifisering, veterinærkontroll og prosedyrer betyr mye mer og er mye dyrere for næringslivet enn EØS

n

I urolige tider er det viktigere enn noen gang med internasjonalt regelbasert samarbeid, å bevare og bygge ut allianser med våre venner i Europa.

n

Sammen kannvi hjelpe hverandre, stå sammen og bli sterkere.

n

Ingunn Foss
Stortingsrepresentant,nHøyre