Lærlingløftet virker!

nn I Vest-Agder har 75 prosent av de som søkte, fått læreplass. Flere læreplasser tilsier at flere elever fullfører utdanningen. For fjerde år på rad ser vi at rekordmange motiverte og dyktige elever får læreplass. nnnnn n

nn Utdanningsdirektoratet har lagt frem rapport over utvikling av lærlingeplasser, og det er gledelig lesing som viser at målrettet innsats over tid virker. Siden vi begynte å føre statistikk i 2011, har andelen elever som har søkt og fått læreplass har ikke vært så høy som nå. Regjering og Storting har bidratt med midler, næringslivet selv har åpnet for flere lærlinger, kommunal sektor har bidratt og det samme har fylkeskommunen. Snitt for landet viser at 74% av elevene får en godkjent lærekontrakt. Det er en økning på nesten 1000 bare det siste året, og en økning på 6,5% siden 2015.

nn

I Vest-Agder har 75 prosent av de somnsøkte, fått læreplass. Flere læreplasserntilsier at flere elever fullførernutdanningen. For fjerde år på rad sernvi at rekordmange motiverte og dyktige elever fårnlæreplass. n

n

Men vi er ikke i mål. Fortsatt er det for mange elever som ikke får den læreplassen de ønsker. Vi må derfor fortsette arbeidet med å skaffe læreplasser og intensivere samarbeidet om dette.

n

Men, selv om flere står uten læreplass ved utgangen av skoleåret, betyr ikke det at de er utenfor videregående fagopplæring. De som er kvalifiserte, men som ikke klarer å skaffe en ordinær læreplass, får tilbud om å fullføre fagbrevet på skolen, mens andre blir lærekandidater.n

nn

Regjeringens tiltak for å løfte yrkesfagene virker. Det er viktig når vi satser på fagarbeidere i et fremtidig næringsliv. Fra høsten 2020 kommer den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006. Vi fornyer fellesfagene på yrkesfag, noe som vil gi en sterkere yrkesretting slik at de er i tråd med det ungdommen møter i sin arbeidshverdag. Vi utvider fra 8 til 10 utdanningsprogram, fag som nesten ikke har søkere fases ut.

nn

I 2019-budsjettet er yrkesfagene styrket med 30 mill. kroner. Dette kommer på toppen av om lag 600 mill. kroner i perioden 2013-2018. 5 mill. kroner går til forskning.

nn

Fra fylkeskommunens side fortsetter arbeidet med å styrke antall lærlingeplasser. Samarbeidet med opplæringskontorene styrkes og lærlingene følges tett opp. Det aller viktigste vi kan gjøre på regionalt nivå når det gjelder levekårsutvikling, er å sikre at våre ungdommer gjennomfører videregående skole og at det er relevante arbeidsplasser tilgjengelig når utdanningsløpet er over.n
n

n


Lærlingeløftetner et godt redskap for å levere på dette.