La kommunen bestemme selv

nn Høyre har store ambisjoner for Agder fylkeskommune. Vi skal være en motor for regional utvikling. Men vi vet at beslutninger tas best på et lavest mulig nivå. Vi ønsker ikke en fylkeskommune som opererer som en overkommune.

Fylkeskommunens innsigelsesmyndighet er et kraftfullt virkemiddel.

nn

I verste fall setter det en effektiv stopper for en pågående plan. I beste fall skaper det forsinkelser og lite effektiv saksbehandling. I retningslinjene fra departementet står det tydelig at fylkeskommunen skal «vise stor varsomhet med å overprøve kommunestyrets politiske skjønn i lokale forhold» og at innsigelse ikke kan «benyttes som et virkemiddel bare for å komme i dialog med kommunen».n
n
Høyre mener innsigelse er et verktøy som kun må brukes dersom det er helt nødvendig for å ivareta nasjonale og regionale interesser. En takterrasse faller ikke inn under dette.

n

Vi står gjennomgående på kommunen sin side.

n

Og ved å gjøre det står vi også på privatpersoner og næringslivet sin side. Det kan ikke være slik at det skal være fylkeskommunen som avgjør mønehøyden på boligen din, ei heller skal det være fylkeskommunen som detaljstyrer kommunal næringsutvikling.

n

Risør kommune la rett før jul ut forslag til detaljregulering av Risør sentrum. En plan fylkesrådmannen selv beskriver som gjennomgående fornuftig og godt balansert mellom utvikling og vern av Risør sentrum. Likevel vedtok Fylkesutvalget mot Høyre, FrP og Senterpartiet sine stemmer å fremme en innsigelse mot detaljregulering av Risør sentrum. Begrunnelse: «Uteservering påntaket til et mulig nybygg i Strandgata 6 er byplanmessig problematisk.nUteservering og oppholdsarealer bør fortrinnsvis legges på bakken for å skapenliv på gateplan».

n

Dette er et godt eksempel på hvordan innsigelsesmyndigheten ikke skal brukes.

n

Her blir en god kommunal plan som sikrer næringsutvikling og utvikling i sentrum av Risør stoppet av fylkespolitikere. I Høyre har vi tillit til at Risør selv kjenner sine egne utfordringer best. Planen er også i all hovedsak i tråd med fylkeskommunens interesser og ansvarsoppgaver.

Da burde vi sendt planen tilbake med et godkjent stempel og velmente faglige råd. I stedet ble det bråstopp, og utsettelse av en viktig plan for utviklingen av Risør sentrum.n
n
n

Det er ikke slik fylkeskommunen bør drive regional utviklingnnnnnn

n


n

MathiasnBernander, leder av hovedutvalg for næring, klima og miljø
nTorunn Ostad, Høyres gruppeleder i fylkestinget

nnnnn

n
n