Landsmøtetale: Godt offentlig samarbeid fremmer blå næring!

På lokalt nivå trenger vi mer kunnskap og et bedre samspill mellom de ulike delene av forvaltningen. På denne måten legger vi til rette for blå vekst.

Stortingsrepresentant Ingunn Foss taler til Høyres Landsmøte 2021. Hun fremmet hvordan fiskerinæringen er viktig for nasjonal økonomi og distriktspolitisk identitet (Foto: Agder Høyre).

Kjære landsmøte og dirigenter

Fiskeri og Aquakulturnæring er en viktig bærebjelke i lokal og nasjonal økonomi og et sentralt element i vår distriktspolitikk og identitet. 

Den blå næringas rolle vil bli enda viktigere i fremtiden, noe politiske ambisjoner og prioriteringer bærer preg av. Vi trenger mer mat og vi trenger flere arbeidsplasser i privat sektor.

I Agder preges næringen av stor vilje og evne til vekst, både i tradisjonelt fiskeri og aquakultur – og gjennom innovasjon og utforsking av nye produkter. 

Satsinger i blå næring har vært betydelig de siste årene. Vi har fått landets to første akvakulturtillatelser for brunørret, vi har et sterkt produksjons- og kunnskapsmiljø for rognkjeks og annen rensefisk. Det forskes på et bærekraftig leppefiskeri, på levendelagring og arbeid med nye arter og verdikjeder.  

Utviklingen bygger på en bærekraftig bruk av rike naturressurser i sjø, vann og vassdrag, og kombinert med Agders geografiske beliggenhet og klimatiske forhold, ligger det godt til rette for å skape verdier og arbeidsplasser.  

Samtidig melder næringsaktører om et misforhold mellom deres arbeid med å etablere nye arbeidsplasser, øke verdiskapingen og utvikle ei fremtidsretta, bærekraftig næring – og forvaltningens evne til å følge opp politiske ambisjoner. 

Mye tyder på at de ulike sektormyndighetene og forvaltningen som helhet mangler tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. 

Dette resulterer i at søknadsprosesser blir unødvendig lange og ressurskrevende, at tidsfrister ikke overholdes og at unødvendige konflikter mellom næringsaktører og myndighetene oppstår.  Dette skaper stor frustrasjon, koster mye penger og bidrar ikke til næringsutvikling og arbeidsplasser

Kjære Landsmøte

På lokalt nivå trenger vi mer kunnskap og et bedre samspill mellom de ulike delene av forvaltningen: kommuner, fylkeskommune, statsforvalter og sektormyndigheter – og mellom forvaltning og næring. 

På nasjonalt nivå er det behov for en grundig gjennomgang av hvordan forvaltningen legger til rette for at bedriftene på en hensiktsmessig måte kan bidra til å oppfylle politiske ambisjoner for vekst i blå sektor.

Denne utfordringen må Høyre som næringsparti ta både lokalt og nasjonalt !

Stortingsrepresentant Ingunn Foss – Agder Høyre.