Nye fylker må bli valgdistrikter ved stortingsvalg!

nn Agder Høyre mener at de nye fylkene må bli valgdistrikter ved stortingsvalg. Valglovutvalget som nylig fremla sin innstilling vil beholde de gamle fylkene som valgdistrikter. Agder Høyre kan ikke se at argumentene for dette er holdbare.nn n

nn Agder Høyres fylkesstyre har diskutert valglovutvalgetsninnstilling og velger å uttale seg om noen elementer i denne allerede nå.

n

De nye fylkene er valgdistrikter ved fylkestingsvalg. Partiene sikrer gjennom sin nominasjonsprosess at hele valgdistriktet blir representert. Det samme vil skje ved stortingsvalg. De nye fylkene er nå rammene for parti-organisasjonen og rammen for interessepolitisk arbeid mellom fylkene og staten. Å opprettholde de tidligere fylkene som valgdistrikter vil opprettholde tidligere skiller som de nye fylkene jobber for å fjerne. For å få en helhetlig tenkning i de nye fylkene vil det være viktig at stortingsrepresentantene fra fylket representerer helheten og ikke bare deler av de nye fylkene. En fylkesvis sperregrense må vurderes.

n

Agder Høyre støtter heller ikke valglovutvalgets forslag om å redusere sperregrensen ved stortingsvalg. Det er viktig at Stortinget er styringsdyktig og dagens sperregrense på 4 prosent sikrer at partier må ha en viss størrelse før de får glede av ordningen med utjevningsmandater.

n

Utvalget foreslår å innføre en ordning med personstemmer ved stortingsvalg, på samme måte som ved kommunevalg. Agder Høyre støtter dette. Partiene prioriteringer vil bli ivaretatt gjennom muligheten til å kumulere kandidater, samtidig som velgerne får anledning til å påvirke listen.

n

Agder Høyre er også tilfreds med at utvalget ikke foreslår å gjeninnføre ordningen med stryking av kandidater i lokalvalg. Stryking kan gå ut over visse grupper kandidater og bidrar til redusert motivasjon for å stå på en kommunestyre-liste. Dagens ordning gir mulighet for å gi ekstra-stemmer til kandidater. Agder Høyre mener en slik positiv måte å påvirke listens sammensetning på bidrar til et godt lokaldemokrati.n
n

n

Vedtatt av fylkesstyret 13. juni 2020