Lengre og mer tilpassede behandlingsløp

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019n n

nn Kjære landsmøtet, dirigenter

n

I januar 2018 trådte de nye reglene for Arbeidsavklaringspenger i kraft.

n

Det stilles nå strengere inngangsvilkår for å komme inn i ordningen, og maksimal stønadsperiode ble endret fra fire til tre år.

n

AAP er en midlertidig ytelse for å avklare og hjelpe den enkelte tilbake til jobb. I realiteten betyr innstrammingen i varighet at NAV skal følge den enkelte tettere opp.

n

Før regelendringen opplevde folk å gå i årevis på denne ytelsen uten den rette hjelpen og oppfølgingen, enda vi vet at fravær fra arbeidslivet minsker mulighetene for at man kommer tilbake i jobb.

n

Jeg vil berømme regjeringen for å rydde opp og stille tydelige krav til systemet, men konsekvensene av omleggingen hadde sin pris.

n

For noen mennesker ble det alvorlig da de opplevde å miste ytelsen før de var ferdig avklart.

n

Man ser også at de nye unntaksreglene praktiseres så strengt at det er svært vanskelig å få innvilget unntak.

n

I lovverket er det gjort unntak for alvorlig kreftsykdom og skade, men det gis ikke unntak for de kroniske og sammensatte sykdommene.

n

Disse kan i seg selv være vanskelig og diagnotisere, og dermed gi lange utredningsfaser og medisinsk behandlingsløp.

n

Det å stille krav til varighet er viktig men vi kan ikke gjøre ordningen så streng at nesten ingen fyller kravene for å komme inn i den.

n

Statsråden har påpekt at dette er en svært uheldig og ekstraordinær situasjon, og det er jeg enig med henne i.

n

Det er varslet en evaluering av omleggingen, og det ønsker jeg velkommen så raskt som mulig.

n

Selv om intensjonen med endringen er både nødvendig og god, er det vårt ansvar som politikere å påse at vi har en ordning som ivaretar de funksjonshemmede og kronisk syke som trenger lengre og mer tilpassede behandlingsløp for å komme i arbeid.

nnnn

n
n