Bli med i Sørlandets viktigste politiske verksted!

Vi vil involvere en størst mulig del av organisasjonen i arbeidet med nytt partiprogram for perioden 2021-2025, og sørge for at Agder Høyre får gjennomslag i programmet på saker som er viktig for landsdelen og Høyre.

I løpet av det neste halvåret vil vi arrangere regionmøter med politisk verksted hvor vi inviterer medlemmer, fagfolk, organisasjoner, næringsliv o.a. Sentrale politikere vil innlede på de ulike tema.n
n
Norge bygges opp nedenfra av enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn. Et land med muligheter for alle. Sammen med hele partiorganisasjonen skal vi utarbeide nye og enda bedre politiske løsninger som gjør Norge enda bedre.n
n
Det er din hverdag og vår felles fremtid det handler om, derfor er dine innspill så viktig. Vi tror på Norge fordi vi tror på deg.n
n
Vi håper du vil ta del i debatten om hvilket Norge vi skal ha i fremtiden! nnn

n

Ønsker du å være medlem i en av temagruppene? Send en mail innen 30. mars til: agder@hoyre.non
n
Spørsmål om programprosessen? Ta kontakt med regionrådgiver Tor Marius Markussen: tmm@hoyre.no, mobil: 415 60 346n
n

n

Tidslinje for programarbeidet

Fra 8. mars til høsten 2020n
Lederne/medlemmene av de tematiske gruppene legger ut på turne til lokalforeningene hvor vi arrangerer regionmøter for å skape engasjement.n
n

Til møtene inviterer vi blant annetn
Fagfolk, organisasjoner m.m., innledere fra stortingsgruppen/stortingsvalgprogramkomiteen. Vi skal samle innspill til programmet blant medlemmer, lokalforeninger, lokalt næringsliv,n
organisasjoner og andre.n

Høsten 2020n
Når 1. utkastet til stortingsvalgprogrammet er klart, avløses de tematiske arbeidsgruppene med en generell programkomite for Agder Høyre som arbeider med hele programutkastet.n
n
November/desember 2020n
Agder Høyres programkomite tilbyr seg å være tilstede på foreningenes årsmøter for å diskutere endringsforslag til programutkastet og forberede dem til programbehandling under Fylkesårsmøte 5. – 6. februar 2021.n
n
Januar 2021
Agder Høyres programkomite gjennomgår endringsforslagene til lokalforeningene, medlemmene og innstiller til Fylkesårsmøtet. Programkomiteen utarbeider også egne forslag der det er nødvendig.n
n
5. – 6. februar 2021n n
Agder Høyres Fylkesårsmøte har en bred behandling av Høyres stortingsvalgprogram 2021 – 2025 og vedtar hvilke endringsforslag som skal sendes til Høyres Landsmøte 2021.n
n
Programkomiteen fungerer som redaksjonskomite under Fylkesårsmøtet, løfter frem de viktigste temaene og skaper en god gjennomgang og debatt.n
n
7. februar til HLM21
Etter Fylkesårsmøtet er det landsmøte-delegasjonen som overtar ansvaret for arbeidet.

nn

Vil du bli med aktivt i en av våre politiske temagrupper?

nn

Selv om det er mange temaer vi kunne ha diskutert, ønsker partiet konkrete retninger vi bør følge innenfor temaene.n
n
De fire temaene vi har valgt ut er saker som blir viktige for landet og regionen vår i årene som kommer. Høyre bør også utvikle og tydeliggjøre politikken fremover på disse saksområdene.n
n
For Høyre vil det være viktig å ha tydelige svar på andre områder, som forsvar, samferdsel og helse, og andre viktige saker. Men nå inviterer vi dere til å gi programkomiteen tilbakemeldinger om hvilken vei vi skal gå i utformingen av programmet, innen disse fire saksfeltene.n
n
For inspirasjon, se også Høyres retningsvalgdokumenter HER.n
n

n

Agder Høyres temagrupper:n
— Klima, økologisk bærekraft Leder: Erik J. T. Lindøen
n — Hva skal vi leve av? Økonomisk bærekraft Leder: Hannah Dybeslandn
n — Muligheter for allen
— Utdanning og kompetansen
n
Alle de andre sakene vil vi ha rikelig med tid til å diskutere i den videre programprosessen som skal vare frem mot Agder Høyres fylkesårsmøte og Høyres landsmøte i 2021.