Regjeringen strør samferdselsmillioner over Sørlandet

I Nasjonal transportplan for 2022–2033 er det et ønske fra regjeringen om å fortsette satsingen på klima- og miljøvennlig byutvikling samtidig som man sikrer god fremkommelighet for alle kjøretøy.

I flere byer på Agder er dårlig framkommelighet på vei og i kollektivtrafikken en hovedutfordring. Dette rammer både privatpersoner og næringslivet. En annen utfordring i byene er luftforurensing og støy forårsaket av biltrafikk. Det etableres nå en ny tilskuddsordning for mindre byer som Arendal og Grimstad, og gjennom byvekstavtale med staten, får Kristiansand midler til bedre vei og mindre utslipp. Her fra E39 ved Grauthelleren i Kristiansand. Foto: Tor Marius Markussen

Det skal bli lettere å velge grønt

Egen tilskuddsordning for infrastruktur i Arendal og Grimstad

Med Høyre i regjering etableres nå et nytt tilskudd for å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange i Arendal og Grimstad.

Det gjør vi for å legge til rette for en klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet – også i mindre byområder som ikke er aktuelle for byvekstavtaler. Regjeringen ønsker at også mindre byer skal kunne bidra til å nå nullvekstmålet og klimamålene.

«Dette er svært viktige bidrag som legger til rette for at hver enkelt av oss kan gjøre gode valg når vi forflytter oss i hverdagen. Gjennom ordningen finansieres de mindre tiltakene som ofte utsettes eller glemmes, men som er så viktige brikker i en helhet. Klima- og miljøvennlig byutvikling gjelder din og min hverdag, nå er det bare å hive seg rundt og ta del i muligheten»

Høyres 1.kandidat i Aust-Agder valgdistrikt Svein Harberg

Det settes av totalt 600 mill. kr over fire år tidlig i den nye NTP-perioden til fem byer, blant annet Arendal og Grimstad.

Midlene skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak – som kollektivfelt, holdeplasser og knutepunkter langs riks-, fylkes- og kommunal vei. Midlene vil ikke kunne brukes til drift av kollektivtransport. Dette vil styrke byenes satsning på myke trafikanter, gående og syklende, samt gi bedre forutsetninger for å øke kollektivbruken.

Byvekstavtale i Kristiansand

I Kristiansand er dårlig framkommelighet på vei og i kollektivtrafikken en hovedutfordring. Dette rammer både privatpersoner og næringslivet. En annen utfordring i byene er luftforurensing og støy forårsaket av biltrafikk.

Nullvekst for persontransport med bil er et veletablert mål i de største byområdene i landet. Byvekstavtalene har gitt et løft for areal- og transportpolitikken, og har gjort det mer tydelig hvordan vi kan arbeide for å nå målene.

«Det er helt strålende at staten bidrar så mye til å bygge infrastruktur som gir bedre veier og mindre utslipp både i Arendal, Grimstad og Kristiansand. Slike prosjekter vil gagne både innbyggere, næringslivet og turister i hele regionen.»

Høyres 1.kandidat i Vest-Agder valgdistrikt Ingunn Foss

Regjeringen fortsetter derfor satsingen på byvekstavtale i Kristiansand. Det gjør vi for å redusere utslipp av klimagass, få mindre kø, mindre luftforurensning og støy. Hovedformålet i avtalene er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Effektiv arealbruk er ett av virkemidlene.

Det er totalt satt av om lag 79,5 milliarder kroner til byvekstavtaler i planperioden. Dette viser en ambisiøs satsning på kollektiv, gange- og sykkel, samt målrettet arbeid for å redusere luftforurensning, kø, støy og klimagassutslipp.

Raskere frem, og tryggere hjem med ny E39

Sørlandets mest trafikkerte trafikknutepunkt, Gartnerløkka, blir en del av Nasjonal transportplan (NTP). Dette har vært en viktig sak for Høyre på Sørlandet i en årrekke.

Statens vegvesen har et gryteklart prosjekt som det bare er gå å gang med og det å få prosjektet inn i NTP er nøkkelen for å få prosjektet i gang.

Regjeringens plan for å sikre utbygging:

  • Gartnerløkka blir et prioritert prosjekt i Nasjonal transportplan. 1,3 milliarder som skal bevilges over statsbudsjettet.
  • Ny bompengeordning i Kristiansand skal finansiere resten av utbyggingen.