Resolusjon: Blå næring – et nytt industrieventyr på Agder

Resolusjonen «Blå næring – et nytt industrieventyr på Agder» ble behandlet og vedtatt av Agder Høyres fylkesårsmøte den 17. april 2021. Hele teksten kan du lese under.

Foto: Getty Images

Blå næring står som en bærebjelke i lokal og nasjonal økonomi og er helt sentralt i vårt distrikt og vår regions identitet. Næringens viktige rolle kommer ikke til å avta, noe også politiske ambisjoner og prioriteringer bærer preg av. Nå er tiden inne for at Agder forsterker sin rolle innenfor næringen og skaper et blått industrieventyr.

Fiskeri- og akvakultur

Fiskeri- og akvakulturnæringen preges av stor vilje og evne til vekst, både i tradisjonell fiskeri- og akvakultur og gjennom innovasjon og utforsking av nye muligheter og produkter. Akvakulturforvaltningen i Norge er i stor grad basert på lakseproduksjon. For Agder er både omfanget av næringen og forvaltningen knyttet til den relativt liten. Men oppdrett er mer enn laks. Vi i Agder må finne vår nisje blant våre arter og markeder, og vi må sørge for at forvaltningen evner å fylle sin rolle også til andre produksjoner. Næringsaktører melder om et misforhold mellom deres arbeid med å etablere nye arbeidsplasser, utvikle en fremtidsrettet, bærekraftig næring og forvaltningens evne til å følge opp politiske ambisjoner. Mye tyder på at de ulike sektormyndighetene og forvaltningen som helhet mangler tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og visjon. Dette resulterer i at søknadsprosesser blir unødvendig lange og ressurskrevende, at tidsfrister ikke overholdes og unødvendige konflikter mellom næringsaktører og myndighetene oppstår. I neste omgang hindrer dette fremtidsrettet vekst og nyskaping i næringer som det er stor politisk enighet om at skal vokse.

Offshoreteknologi

Agder, kjent som «the cable corner», er rikt på naturressurser i form av lang kyst, store innlandssjøer og høye fossefall. Vår tilgang på fornybar kraft vil være et av de viktigste fortrinnene for den blå næringen. I tillegg er Agder porten til Europa som gir oss et fortrinn til å kunne omgjøre og foredle betydelig større deler av ressursene våre for å skape vekst, arbeidsplasser og å øke bosettingen.

Vi må likevel ikke slutte å lete etter nye muligheter. Vi må utnytte den kompetansen som finnes i landsdelen knyttet til off-shoreteknologi for olje og gass og vri til off-shoremarkedet også innen andre produksjonsformer. Ved å flytte lenger ut til havs, utnytter vi naturressurser og geografi ytterligere og bidrar til mer verdiskaping.

Å kombinere kortreist energi fra våre fossefall med matproduksjon i sjø, i innsjøer og på land er framtidsrettet, bærekraftig og har samtidig betydelig positiv effekt på klima og miljø. En slik satsing styrker bosetting og næringsvirksomhet i bygd og by og skaper arbeidsplasser vi gjerne vil at skal komme i Agder.

Agder Høyre vil: 

  • Ta hele Agder i bruk og prioritere utvikling av blå næring på land, i sjø og i ferskvann, basert på kortreist energi
  • Ha en grundig gjennomgang på nasjonalt nivå av hvordan forvaltningen legger til rette for at bedrifter på en hensiktsmessig måte kan bidra til å oppfylle politiske ambisjoner for blå og grønn vekst. Dette gjelder alle aspekter og satsingsområder, fra ulike ferskvannsproduksjoner, gründere som arbeider med nye arter i oppdrett til større havbruksinstallasjoner til havs
  • Skape industriarbeidsplasser basert på kortreist energi
  • Gjennomgå konsesjonsregelverket med mål om å forenkle og differensiere mer etter størrelse på tiltaket
  • Bidra til at det blir avsatt tilstrekkelig med næringsareal i ferskvann og ved sjø både på lokalt og regionalt nivå
  • Legge til rette for oppdrett på offshoreanlegg
  • Legge til rette for flytende havvind
  • Bidra til at Agder tar en posisjon på landbaserte anlegg, og lukkede merder
  • Bidra til videreutvikling av Flødevigen havforskningsinstitutt og UIA knyttet til blå næring
  • Bidra til videre utvikling av blått kompetansesenter i Agder