Resolusjon: Energi til næring

Les resolusjonen Agder Høyres fylkesårsmøte 2023 vedtok.

Tilgang til sikker og rimelig strøm har sikret Agder utvikling, vekst, velferd, og et viktig konkurransefortrinn. Fra naturens side har landsdelen vår tilgang på et stort overskudd på fleksibel vannkraft. I et normalår tilsvarer overskuddet alene 11-12 Altakraftverk og utgjør faktisk halvparten av Norges kraftoverskudd.

Det siste året har situasjonen blitt snudd på hodet. Fra å være den landsdelen som har best tilgang på ren, rimelig fornybar kraft har vårt næringsliv opplevd høye strømpriser sammenlignet med det næringen i nord har opplevd. Vi har på kort tid gått fra å ha kraft som konkurransefordel til å få høye strømpriser som en konkurranseulempe. Det kan ikke fortsette over tid.

Høye strømpriser får store konsekvenser for vårt næringsliv og for vår industri. I tillegg gir regjeringens kraftskattepakke ekstra store utslag for vår landsdel og våre kommuner. I stedet for at økte konsesjonskraftsinntekter og høyt utbytte fra Å Energi finner veien til fylkeskommunen og kommunene på Agder går nå det meste av ekstrainntektene til staten. Det er penger vi kunne brukt på investeringer som kommer våre innbyggere til gode, og tiltak for å kompensere for høye strømpriser til næringslivet vårt.

Det er vår landsdel som har opplevd ekstremt høye strømpriser, og det er vi som har betalt regningene som nå gir våre kommunalt eide kraftselskap rekordoverskudd.

Vi kan ikke skattelegge oss ut av krisen. Det vi trenger er tydelige og gode politiske prioriteringer. Å prioritere er i ordboka definert som å gi forrang til noe og med det velge bort noe annet. Etter ett år med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering prioriteres det feil, og Agder er valgt bort. Det er også hovedårsaken til at næringslivet på Agder aldri har hatt lavere tillit til våre Stortingsrepresentanter.

Agder Høyre ønsker å føre en energi- og næringspolitikk som skaper vekst og arbeidsplasser i vår landsdel. Da må vi føre en skattepolitikk som gir incentiver til å investere. Vi må føre en energipolitikk som får ned kraftprisene i vår region uten å gå på tvers av EØS-avtalen og vårt samarbeid med Europa. I den offentlige debatten får EU, ACER og kraftkabler skylden for høye kraftpriser. Realiteten er langt mer sammensatt. Det handler på den ene siden om et kraftmarked med lite tilgang på gass forårsaket av Russlands president Vladimir Putin og krigen i Ukraina.

For Norges del kommer dette på toppen av kalde og tørre vintre i 2021 og 2022 som økte strømforbruket og tappet våre magasiner. Variasjonen i pris følger også variasjoner i været. Derfor har vi det siste året hatt rekordhøye priser, mens vi tilbake i 2020 hadde gleden av rekordlave priser. Det er både fordelen og ulempen med å være en vannkraftnasjon som Norge.

I tillegg slår lange perioder med lite vind på det europeiske kontinentet også ut i betydelige og rekordhøye pristopper i det europeiske kraftmarkedet som vi er en del av.

Men kraftkabler og energisamarbeid med Europa er ikke noe nytt. Det har vi holdt på med siden 60-tallet, og det har tjent en væravhengig kraftnasjon som Norge godt. Det nye er at kraftpolitikken også blir brukt i et storpolitisk spill. 

Det gir en ekstra dimensjon til kraftpolitikken vår. Sikkerhetspolitikk.

Å strupe energisamarbeidet vårt med Europa i en tid hvor våre naboland og venner skriker etter mer energi ville vært en usolidarisk politikk som ikke hadde tjent nasjonen Norge.

Vi må heller ikke glemme at i en stadig mer urolig verden er gjensidig avhengighet av hverandre den viktigste garantien vi har mot krig og konflikt. Å knytte oss til det europeiske kraftmarkedet gir oss en sikkerhetspolitisk garanti som knytter våre alliertes interesser til våre. Energi vil alltid være en ressurs og et gode som er viktig i internasjonal storpolitikk. Et integrert kraftmarked med våre allierte gir oss ikke bare sikkerhetspolitiske garantier, men en realpolitisk og nødvendig innsats for å beskytte Norge. Krigen i Ukraina har vist oss hvor viktig det kan være.

Agder Høyre mener at strømprisen er for høy. Derfor må det gjøres tiltak for å redusere den. Det er viktig på kort sikt å få på plass mekanismer som gjør strømregningen også kan reduseres for næringslivet. Det må være mulig når vi vet at kraftinntektene til det offentlige stiger til rekordhøye nivåer som følge av de høye energiprisene.

Vi må bygge ut mer fornybar kraft for å redusere prisene og sikre krafttilgang til nye næringer. Infrastrukturen mellom nord og sør i Norge må bygges ut for få et mer velfungerende kraftmarked på hjemmebane, og vi må bruke eiermakten i våre kraftselskap til å sikre industri- og næringsliv tilgang på rimelig energi. Norge er tjent med et tett integrert Europa som driver handel med hverandre. Rundt 80 prosent av vår eksport går til EU og Storbritannia. Norsk gass og infrastruktur med rørledninger til kontinentet er viktige i europeisk energiforsyning og norsk verdiskaping. Det samme er kraftkabler med strøm. En god internasjonal handelsavtale må tjene alle parter, og da kan vi ikke melde oss ut av det europeiske fellesskapet. Agder Høyre mener vi må jobbe for å forbedre, utvikle og fornye vår kraftpolitikk og samarbeid med EU og Europa. Det tjener Agder på, det tjener Norge på, og det tjener Europa på.

Agder Høyre vil:

 • Bevare vår konkurransefordel og arbeide for sikker tilgang til rimelig kraft for norske husholdninger og bedrifter.
 • Jobbe for å tilby næringsliv og industri gunstige og forutsigbare fastprisavtaler.
 • Sikre at deler av de økte offentlige inntektene fra høye kraftpriser brukes til å øke strømstøtten til privatpersoner og næringslivet for å sikre konkurransekraft og tilgang til rimelig strøm. 
 • Sterkt redusere regjeringens kraftskattepakke og trekk i overføringer til kommune og fylkeskommuner med konsesjonskraftsinntekter.
 • Redusere skatte- og avgiftsnivået til næringslivet generelt med mål om å bedre konkurransebetingelsene til våre bedrifter.
 • Bygge ut mer fornybarkraft Norge i form av vind, vann og solenergi.
 • Være positive til at land i Europa utvider og utvikler sine atomkraftanlegg.
 • Utvikle strømnettet i Norge og sikre tilgang til industriutvikling.
 • Øke overføringskapasiteten mellom nord og sør.
 • Bevare og utvikle norsk energipolitikk som en integrert del av norsk sikkerhetspolitikk.
 • Ha som mål at Norge på sikt skal etablere kjernekraft som en pålitelig energikilde i landet.