Resolusjon: Et enklere og åpnere Norge

Resolusjonen «Et enklere Norge» ble behandlet og vedtatt av Agder Høyres fylkesårsmøte den 7. mai 2022. Hele teksten kan du lese under.

«Et åpnere Norge» var et viktig slagord under høyrebølgen på 70- og 80-tallet. Høyre ble det ledende forbruker- og forenklingspartiet, og tok et solid oppgjør med inngrodde ordninger og etterkrigstidens reguleringsiver. Dette er en stolt politisk arv Agder Høyre mener det er viktig å videreføre. Selv om Norge ble åpnet opp av Kåre Willoch og statsråder som Astrid Gjertsen og Astrid Nøklebye Heiberg, og Høyre har fortsatt forenklings- og dereguleringsarbeidet, gjenstår mye. Mengden lover og forskrifter har økt i takt med den generelle utviklingen, og vi har blitt et gjennomregulert samfunn, på godt og vondt.

For at enkeltindividet, familier og bedrifter skal få størst mulig frihet til å leve og innordne sine liv og sin virksomhet slik de ønsker, er vi nødt til å støtte opp under forholdsmessighetsprinsippet. Det er helt nødvendig at vi tar lærdom fra korona-pandemien når vi diskuterer forbud, påbud og reguleringer i en normal tid. I et liberalt demokrati må det være velbegrunnet når staten begrenser friheten til borgerne og næringslivet.

Denne resolusjonen inneholder forslag om å oppheve en rekke forbud og påbud, samt forslag til forenklinger på en rekke områder. Noen punkter vil kunne betegnes som ubetydelige. Slik Agder Høyre ser det, er ikke opphevelse av slike reguleringer til hinder for å løse viktigere politiske oppgaver. Andre har stor samfunnsmessig og økonomisk konsekvens. Avslutningsvis må det presiseres at opplistningen under ikke må anses for å være uttømmende, og Agder Høyre mener det må foretas en helhetlig gjennomgang av det norske lovverk for å gjøre Norge enklere og åpnere!

En enklere hverdag for forbrukerne

Agder Høyre vil legge til rette for en enklere hverdag for forbrukerne ved å fjerne konkurransevridende og upraktiske begrensninger og reguleringer. Tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn politikerne til å regulere handelen. Dette vil føre til at prisene blir lavere og varene mer tilgjengelige for forbrukerne.

Agder Høyre vil:

 • Gi kommunene større frihet til å sette egne bestemmelser for butikkers åpningstider.
 • Fremme reell konkurranse og redusere etableringsbarrierene i dagligvarebransjen.
 • Tillate salg av lovlige varer i hele butikkens åpningstid.
 • Tillate salg av sterkøl og vin i butikk.
 • Utvide retten til begrenset alkoholsalg tilvirket i egen virksomhet til også å gjelde destillerier.
 • Sette konkurranse- og forbrukerinteressene først.
 • Begrense regionale myndigheters mulighet til å nekte handelsetableringer gjennom juridisk bindende arealplaner.
 • Bli medlem av EU, slutte oss til EUs tollunion, og dermed også begrense antallet konkurransevridende tollreguleringer.
 • Avvikle tax free-ordningen, og slutte oss til EUs kvoteordning.
 • Sikre at ny boklov fører til mer reell konkurranse og bedre priser for forbrukerne.
 • Fortsette arbeidet med å legge til rette for økt konkurranse og færre reguleringer av drosjemarkedet. Det må samtidig tas spesielle hensyn som sikrer at drosjetilbudet i distriktene sikres

Færre begrensninger i eiendomsretten

Regjeringen Solberg arbeidet kontinuerlig med forenklinger og forbedringer av plan- og bygningsloven og andre regelverk som legger begrensninger på eiendomsretten. Man tok flere grep for å styrke det lokale selvstyret og redusere antall innsigelser, men regelverket er fremdeles for rigid og formalistisk. Agder Høyre vil foreta ytterligere liberaliseringer, gi kommunene større rett til å bestemme selv, og gi den enkelte eiendomsbesitter større frihet til å forvalte egen eiendom slik han vil. Vi vil også lempe på krav som kan virke som hindre for dem som skal inn på boligmarkedet.

Agder Høyre vil:

 • Redusere mengden tekniske og fordyrende detaljkrav ved oppføring av byggverk.
 • Tilpasse kravene til universell utforming det reelle behovet.
 • Frita flere mindre tiltak fra søknadsplikt.
 • Legge til rette for at eksisterende bygg kan tilpasses ny bruk eller gjenbrukes, fremfor å bygge nytt.
 • Legge til rette for levende kystsamfunn ved å praktisere en differensiert forvaltning av strandsonen, også innad i kommunene.
 • Redusere tilsynsmyndigheters mulighet til å nekte bruksendringer av eksisterende eiendomsmasse. Eiere av næringseiendom trenger ikke søke om bruksendring, men kun sende melding til kommunen ved bruksendring. Bruksendring ivaretas godt nok ved søknad til arbeidstilsynet der det er nødvendig.
 • Gjøre det enklere å omdisponere fritidsbolig til fast bopel.
 • Fjerne politikernes mulighet til å innføre leilighetsnormer.
 • Lempe på egenkapitalkravet ved boligkjøp.
 • Begrense antall statlige og regionale planer.
 • Forenkle reglene for utleie av hybel i egen bolig.
 • Pålegge kommunene å innføre effektive og standariserte digitale systemer for raskere behandling av bygge- og reguleringssøknader.
 • Gjøre det enklere å fradele tomter fra landbrukseiendommer, såfremt det ikke går ut over landbruksinteresser.
 • Myke opp dagens regler som setter gjennomføringsfrist for privat detaljregulering
 • Forenkle kravene til konsekvensutredning av planer.
 • Fjerne alle former for boplikt, men opprettholde driveplikten på landbrukseiendommer.

Forenkle offentlig sektor

For å møte fremtidens utfordringer må vi fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Det må stilles spørsmål ved etablerte rutiner og regler, og om vi oppnår de resultatene vi ønsker. Offentlig sektor har høy tillit i Norge, og de fleste innbyggere er fornøyde med tjenestene. Samtidig ser vi at fremtiden vil kreve mer av oss. Vi må bruke mer ressurser på velferdstjenester og mindre på administrasjon. Samtidig må staten bli enklere å forholde seg til så næringslivet kan bruke mer tid på å skape verdier og mindre tid på papirarbeid og unødvendig byråkrati og reguleringer.

Agder Høyre vil:

 • Videreføre avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen).
 • Forenkle og effektivisere klage- og søknadssystemet til NAV.
 • Forenkle og redusere antallet økonomiske ytelser.
 • Bruke et klart og forståelig språk i offentlig sektor, og gjøre klarspråk til en del av pensum på høyere utdanningsinstitusjoner hvor dette er relevant.
 • Gjøre lov om offentlige anskaffelser mer fleksibel innenfor rammen av Norges internasjonale forpliktelser.
 • Gjennomgå organiseringen av statlige etater og direktorater med sikte på å forenkle strukturen.
 • Fjerne alle krav om kjønnskvotering.

Et oppgjør med formynderstaten

Alle har rett til å bestemme over eget liv, og det innebærer også en rett til å ta dårlige valg. Inngripen av myndighetene som ikke er nødvendig for å opprettholde samfunnsordenen, bør ikke gjennomføres. Agder Høyre vil derfor gjennomføre en frihetsreform der politikerne fjerner unødvendige forbud og tar et oppgjør med formynderstaten. Ved å la staten bli en formynder for hvordan livet skal leves og hvilke valg vi tar, oppnår vi det motsatte, nemlig at folk blir passive og ute av stand til å ta ansvar i eget liv.

Agder Høyre vil:

 • Tillate økt bruk av snøscooter i skog, fjell og mark.
 • Øke maksgrensen for scootere og moped.
 • Fjerne forbudet mot sportskonkurranser og sportsstevner mellom klokken 06 og 13 på helligdager.
 • Fjerne kommunenes mulighet til å forskjellsbehandle vannscooter og andre fartøy.
 • Tillate alkoholreklame inne på skjenkesteder med bevilling.
 • Gi kommunene anledning til å regulere på hvilke offentlige steder det bør være tillatt med alkoholkonsum.
 • Fjerne lokale skjenketider. Bedriftene og markedet styrer selv skjenketider innenfor dagens lovverk.
 • Fjerne forbudet mot politisk TV-reklame.
 • Fjerne flytevestpåbudet i båter i sakte fart, eks. 5 knop.
 • Tillate rabatterte priser på alkohol.

Forenkle hverdagen for næringslivet

Lover og regler påfører bedriftene enorme summer i rene administrative kostnader. Dette svekker vår konkurransekraft. Påbud og forbud gjør handlefriheten til bedriftene mindre, og vil i mange tilfeller enten øke utgiftene eller redusere mulighetene til omsetning. Agder Høyre mener at politikerne alltid først må vurdere om andre virkemidler kan gjøre samme nytten som reguleringer, og alltid være varsomme med å pålegge bedriftene nye byrder. Erna Solbergs regjering førte en politikk som sikret små og mellomstore bedrifter en enklere hverdag, god tilgang til kunder. I løpet av åtteårs-perioden hun satt som statsminister, gjennomførte eller besluttet man forenklingstiltak som gav gevinster for næringslivet på om lag 11 mrd. kroner årlig, enten gjennom direkte sparte kostnader eller spart tid. Tilbakemeldinger fra bedriftene tilsier imidlertid at vi ikke er i mål. I NHOs forenklingsundersøkelse fra 2018 svarer kun åtte prosent av respondentene at man har merket effektene av disse forenklingstiltakene. Agder Høyre mener derfor at forenklingsarbeidet må fortsette.

Agder Høyre vil:

 • Innføre et forenklingspanel som har omvendt bevisbyrde.
 • Ha som mål å doble gevinsten av forenklingstiltak.
 • Forenkle kravene til innberetning av naturalytelser til skattemyndighetene.
 • Tilpasse arbeidsmiljøloven dagens arbeidsliv.
 • Fjerne informasjon- og rapporteringskrav som påfører bedriftene unødvendig byråkrati.
 • Unngå forvanskende særnorske tilpasninger ved innføring av nye EØS-regler.
 • Være tilbakeholdne med å gi forvaltningen hjemmel til å innføre forbud og påbud som er særlig inngripende.
 • Alternativer til regulering i lov eller forskrifts form må utredes og synliggjøres bedre.
 • Utforme regler som i større grad hensyntar hverdagen i små og mellomstore bedrifter.
 • Gi bedriftene full tilgang til å kommunisere elektronisk med det offentlige.
 • Gjennomgå landbruksreguleringene med sikte på økt konkurranse og større frihet for den enkelte næringsdrivende bonde.
 • Stille krav om at lovverket ikke er konkurransevridende i møte med ny teknologi.
 • Høyre ønsker en gjennomgang av all rapportering og dokumentasjonskrav knyttet til oppfølging av hvitvaskingsloven for å se på forenklinger, mindre ressursbruk, samt enklere rapporteringsrutiner