Resolusjon: Levekår i Agder

Resolusjonen «Levekår i Agder» ble behandlet og vedtatt av Agder Høyres fylkesårsmøte den 17. april 2021. Hele teksten kan du lese under.

Foto: Getty Images

Vi sier at vi skal ha plass til alle i samfunnet, men har vi det? Jobber forsvinner, det finnes ikke arbeid som passer for alle. Færre og færre arbeidsoppgaver utføres manuelt – butikker bytter til automatiske løsninger, på fabrikkene blir produksjonen utført av roboter, renhold utføres maskinelt. Dette gjør det vanskeligere for mange mennesker å finne en plass i dagens arbeidsliv. Hvordan kan vi skape et arbeidsliv der det er bruk for alle, slik at alle kan finne sin plass i fellesskapet?

Agder scorer lavt på flere levekårsindikatorer. Agder har utfordringer knyttet til lav sysselsettingsgrad, lavere utdanningsnivå, lavere gjennomsnittsinntekt, høyere grad av deltidsarbeidende, særlig blant kvinner og flere unge som mottar ytelser fra NAV enn landssnittet. Andelen uføretrygdede i Agder er på 14 %, mens landsgjennomsnittet er på 10.4 %, og Agder har en stor andel unge med nedsatt arbeidsevne, på arbeidsavklaring eller uføretrygd. Andelen unge som står utenfor både utdannelse, trygd og arbeidsliv er også økende. Kvinner i Agder arbeider nesten fire ganger så ofte i deltidsstilling som menn.

I Sverige har det de siste tiårene vært flere endringer i arbeidsgiveravgiften, med kutt for aldersgruppen 19–26 år. Studier finner at disse kuttene har ført til kraftig økning i sysselsettingen blant unge, uten noen negativ endring for andre aldersgrupper. Økt antall i arbeid i disse målgruppene lønner seg økonomisk, sett opp mot kostnadene med redusert arbeidsgiveravgift.

Vi kan ikke gi opp unge som sliter. Andelen unge som blir uføre stiger. Agder Høyre mener at det må gjøres noe drastisk for å snu den trenden. Blir man uføretrygdet når man er i 20-årene i dag, betyr det at man kan leve på ytelser resten av livet. For noen er dette nødvendig, men for andre kan dette bli en hvilepute. Både fysisk og psykisk blir man bedre av å være i aktivitet, bidra til samfunnet og dyrke det sosiale fellesskapet en arbeidsplass kan være. Vi mener derfor man må redusere og begrense muligheten til å være uføretrygdet over store perioder av livet. Derfor ønsker Agder Høyre gjøre det strengere å bli uføretrygdet, innføre mer gradering og følge opp de som lever på uføretrygd. Med dette vil vi inkludere flere i arbeidslivet og kunne skape mer, sammen.


Agder Høyre vil at Regjeringen:

  • Gjennomfører pilotforsøk i kommuner i Agder, der ett av tiltakene knyttes til redusert arbeidsgiveravgift for de i aldersgruppen 19-26 år.
  • Gjennomfører forsøk med tanke på å gjøre det lettere både for arbeidstaker og arbeidsgiver å kombinere arbeid og utdanning for aldersgruppen 19-26.
  • Forutsatt vellykkede pilotforsøk, senker arbeidsgiveravgiften for aldersgruppen 19-26 år i hele Norge.
  • Ser på andre nye tiltak til å øke sysselsettingsgraden, og dermed bidra til redusert utenforskap og reduserte levekårsutfordringer, i Agder.
  • gjøre kravene strengere for å få full varig uføretrygd. Reduserer muligheten for å bli uføretrygdet før fylte 30 år.
  • Utrede muligheten for tidsbegrenset uføretrygd
  • Øker bruken av gradert uføretrygd.
  • Høyre ønsker flere forsøk hvor NAV, fylkeskommunene, kommunene, næringslivet og frivilligheten samarbeider om mer fleksibel bruk av offentlige tiltaksmidler – fra passiv til aktiv bruk av stønadsmidler.