Resolusjon: Økt innsats mot tøffere kriminalitet

Les resolusjonen Agder Høyres fylkesårsmøte 2024 vedtok.

Agder Høyre erkjenner den stadig økende utfordringen knyttet til kriminalitet. For å kunne møte utfordringen er det nødvendig å ta store grep og styrke innsatsen mot den endrede kriminaliteten. Trygghet og sikkerhet har lenge vært kjennetegn på det norske samfunnet, og tilliten til de offentlige instansene er konsistent i Norge. Det må derfor jobbes for å ivareta disse verdiene fremover.

Kriminalitetsbildet har de siste årene endret seg drastisk, og vi ser en økende og tøffere trend i ungdomskriminaliteten i Norge. Personer i aldersgruppen 15–24 år stod i 2019 for 29 prosent av alle siktelser. Dette er ikke forenlig med tryggheten norske barn og unge skal vokse opp med. Det er vondt og utrygt å vokse opp som en del av et kriminelt miljø, og samfunnet må gjøre en stor innsats for å inkludere sårbare ungdommer. Alle barn og unge har rett til en trygg og god oppvekst. Derfor ønsker Agder Høyre å tilrettelegge for ungdommer som har havnet i utrygge miljøer, slik at de kan se at Norge er avhengige av dem og deres bidrag til samfunnet.

Det er avgjørende å se kriminalitetsbekjempelsen i lys av samfunnets helhet, inkludert utdanning, helse og oppvekst. Forebyggende tiltak rettet mot rekrutteringen til kriminelle miljøer er avgjørende i veien mot et tryggere samfunn. Dette også for avdekking av skjult kriminalitet i nære relasjoner og familie.

Ungdoms- og gjengkriminalitet

Flere norske byer opplever at ungdoms- og gjengkriminaliteten øker. Denne trenden kan ses i flere land, men Norge må ta grep før forholdene går utover tryggheten til den norske befolkningen.

Vi vil ikke akseptere at ungdoms- og gjengkriminaliteten i Agder og Norge øker. Derfor er det nødvendig å jobbe systematisk for å hindre at barn og unge ikke rekrutteres til og blir en del av de kriminelle miljøene. Samtidig må vi sørge for at personene som allerede er på vei inn i kriminelle miljøer kan få hjelp til å komme seg ut.

Agder Høyre ønsker en gjennomgående omstrukturering av håndteringen av ungdoms- og gjengkriminalitet. Gjennom strengere straffer, økt tilstedeværelse av politiet og barnevernet, samt tiltak for å skille de kriminelle miljøene kan Norge komme trenden i forkjøpet. For å lykkes trengs et helhetlig og godt tjenestetilbud på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Ungdoms- og gjengkriminalitet påfører ikke bare direkte berørte konsekvenser, men medfører også vesentlige samfunnsmessige kostnader. Disse omfatter utgifter knyttet til både langvarige og midlertidige skader på fysisk og psykisk helse. Dette for ofrene, men også gjerningspersonene.

Det er avgjørende at arbeidet mot eksisterende gjenger og organisert kriminalitet fortsetter som i dag, men med enda større fokus på rekrutteringen og de yngre i miljøene. Dette er en alvorlig utfordring som krever en helhetlig og omfattende endring av dagens innsats for å kunne skape trygghet og trivsel i det norske samfunnet fremover i tid.

Agder Høyre vil:

 • Ha en generell kriminell lavalder på 15 år, men kunne ilegge straff for barn over 13 år ved grov kriminalitet.
 • Innføre egne lovpålagte program innenfor barnevernet for ungdom i aldersgruppen 12-14 som begår gjengkriminalitet.
 • Gi barnevernet hjemmel til mer bruk av makt i ekstreme tilfeller overfor unge i aldersgruppen 12-14 år.
 • Fortsatt forby deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger.
 • Innføre en utvidet politiattest hvor siktelser og tiltaler også tas med for personer i roller som jobber med barn og sårbare grupper.
 • Ilegge tilleggsstraff for medlemmer av gjenger som rekrutterer barn under kriminell lavalder.
 • Innføre et prøveprosjekt om å tilby strafferabatt for unge gjengmedlemmer som gjennomfører exit-program.
 • Prioritere rekruttering av radikaliseringskoordinatorer fremfor minoritetsrådgivere.
 • At politiet skal samarbeide med foreldre og ressurspersoner til barn som begår gjengkriminalitet.
 • Innføre område- og oppholdsforbud for gjengkriminelle, for eksempel gjennom bruk av fotlenke.
 • Utvide muligheten til å anonymt anmelde kriminelle forhold og gi vitnemål i rettssaker om gjengkriminalitet.
 • Fortsette å støtte opp om sosiale entreprenører for å få flere unge i jobb.
 • Utrede politiets hjemler til å drive politiarbeid på skoler med mål om høyere tilstedeværelse.
 • Innføre full stopp av utplassering av flere barnevernsinstitusjoner på Agder.
 • Unngå ghettofisering ved å begrense opphoping av leieboliger og kommunale boliger, og gjennom arealplanlegging sørge for en jevnere fordeling av ulike boligtyper innad i byene.
 • Opprette et eget statlig program for opprustning av bydeler med særlige levekårsutfordringer etter modell fra Danmark.
 • Innføre hurtigdomstoler raskt over hele landet, med formål om raskere og mer effektive saksgang, særlig innen ungdomskriminalitet
 • Sikre at Kristiansand får storbymidlene de trenger slik at politiet i større grad kan forebygge og følge opp gjengkriminalitet

Vold og drap i nære relasjoner

Retten til å leve et liv uten vold er en grunnleggende menneskerettighet. Agder Høyre viderebringer og understreker viktigheten av ansvarlige og viktige prioriteringer i politiet. Det er viktig at støtte og tjenester er tilgjengelig og inkluderende for alle, fordi det aldri skal være vanskelig å be om hjelp når det trengs.

Vold og overgrep mot barn og partnere er et stort samfunns- og folkehelseproblem. Volden skaper ikke bare utrygghet i oppvekst og privatliv, men også helseutfordringer og begrensninger for den enkeltes livskvalitet. Grove eksempler fra den siste tiden viser oss også at volden i verste fall kan resultere i tap av liv for de som utsettes for det.

Veien mot et tryggere samfunn må løses preventivt, og Agder Høyre ser det nødvendig å ilegge strengere straffer for overgreps- og voldtektssaker. Det er aldri offerets feil når vold og overgrep finner sted, og derfor er det på tide å legge byrden av straffen over på gjerningspersonen.

Det har vært en økning av vold- og trusselsaker i Norge, inkludert vold i nære relasjoner. 16 prosent av menn og kvinner i Norge har blitt utsatt for fysisk vold fra en partner. Agder Høyre vil derfor at arbeidet mot vold i nære relasjoner skal starte enda tidligere i livsløpet til befolkningen. Derfor ønsker vi å se på samarbeid mellom skoler, helsevesen og rettsinstansene for å sikre trygge rammer og arenaer for oppvekst og nære relasjoner.

Videre vil Agder Høyre jobbe for å forbedre politiets responstid og kompetanse når det gjelder håndtering av vold- og overgrepssaker. Regjeringens gjenåpninger av polititjenestesteder svekker politiets muligheter til å håndtere disse komplekse situasjonene på en trygg og effektiv måte.

Agder Høyre vil:

 • At det ved idømmelse av kontakt- og besøksforbud alltid skal brukes omvendt voldsalarm i stedet for klassisk voldsalarm.
 • At politiet kan bruke omvendt voldsalarm som et straffeprosessuelt virkemiddel uten å gå via domstolen.
 • Øke maksstraffen for drap, grov voldtekt og grov vold til 30 års fengsel.
 • Fjerne foreldelsesfristen for alle grove voldshandlinger.
 • At personer som er dømt for vold og overgrep skal kunne idømmes livsvarig kontakt- og besøksforbud overfor offeret.
 • Øke maksstraffen for seksuallovbrudd.
 • Fjerne minstestraffen for seksuallovbrudd.
 • Utrede mulighetene og konsekvensene av å opprette et overgrepsregister.
 • Jobbe forebyggende og sørge for å undervise unge mennesker om sunne relasjoner, respekt og likestilling.
 • Se på muligheter til enda tettere samarbeid mellom politi, helsevesen og skolene.
 • Støtte bruk av moderne teknologi for å sikre best mulig politikraft.
 • Vurdere alternative turnusordninger i politiet som kan øke beredskapen, for eksempel Nordsjøturnus.
 • Utrede mulighet for bruk av kunstig intelligens i turnusplanlegging i politiet for å forutse sykefravær og variasjoner i behov, inspirert av lignende prosjekter i helsevesenet.
 • Tilføre kriminalomsorgen økte ressurser for å bedre rehabiliteringen.
 • Sikre at det er tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse på krisesenteret.
 • Gi samme straffetillegg for æresmotivert kriminalitet som organisert kriminalitet.