Resolusjon Agder Høyre: En elektrisk fremtid på Agder

Klimaendringene er den mest alvorlige trusselen menneskeheten står overfor. Vi er nødt til å tilpasse oss en radikalt endret energi- og klimahverdag, og begrense forbruket og utslippene. Agder, med sine naturgitte forutsetninger, vil i enda større grad spille en viktig rolle i overgangen til fornybarsamfunnet. Vi har en betydelig andel av Europas magasinkapasitet og store uutnyttede energimasser i våre skoger. Klimautfordringen er global og må derfor løses i fellesskap.

Det bygges nå ut fornybar energi i storstilt tempo i Europa. EUs mål er at nesten all kraftproduksjon i 2050 skal være fornybar. Det er imidlertid utfordrende å regulere produksjonen i takt med forbruket. Som en konsekvens av dette blir nødvendig å bygge ut store mengder lagringskapasitet, nye kraftlinjer og kraftige effektkraftverk som kan fylle inn produksjonen i kortere eller lengre perioder med lite sol og vind. Denne kraftutvekslingen gir oss bedre forsyningssikkerhet og bidrar til kutt i klimagassutslipp. Vår posisjonering av Agder som Europas grønne batteri har også gitt oss en betydelige stemme i Brüssel, og en strategisk viktig arena for å sikre Agders interesser. Markedsføringen av Agder som Europas grønne batteri må derfor styrkes i årene fremover, og være en sentral del av Høyres klima- og energipolitikk.

 

Agder Høyre støtter fusjonssamtalene mellom Agder Energi og Skagerak energi. En ny forretningsmodell kan styrker selskapets markedsposisjon og fremtidsutsikter, og dermed styrke kompetansearbeidsplasser i regionen. Forutsetningen er at kommunene eier mer enn 50 % av aksjene.n

Agder Høyre vil jobbe for å posisjonerenNorge og Agder som Europas grønne batteri ved å:

 

 •  

 

  • Agder Høyre støtter fusjonssamtalene mellom Agder Energi og Skagerak energi er både spennende og viktige og kan gi fremtidsrettede muligheter for å sikre og utvikle nye kompetansearbeidsplasser i regionen der vertskapskommune er særlig viktig.

 

  • Investere i nye mellomlandsforbindelser.

 

  • Utvikle et velfungerende europeisk kraftmarked.

 

  • Markedsføre norsk vannkraft som en viktig del av Europas fornybare fremtid.

 

  • Åpne for skånsom utbygging av vernede vassdrag, herunder også vurdere utbygging i Tovdalsvassdraget.

 

Agders nære tilgang til billig og ren energi gir oss også et konkurransefortrinn ved etablering av kraftkrevende industri. Vi må evne å balansere hensynet til egen verdiskapning ved å utnytte kraften vår til fordel for egen industri og næringsutvikling, samtidig som vi bidrar til reduserte klimagassutslipp. Rimelig og ren norsk vannkraft er et konkurransefortrinn som stadig flere aktører er interessert i. Eksempelvis er datasenterindustrien verdens raskest voksende kraftintensive industri, og det er åpenbare klimagevinster ved å utvikle næringen på Agder. Vi må derfor ha som ambisjon at våre naturgitte forutsetninger også skal bidra til en ny industribølge i de kommende årene. I tillegg må det legges til rette for at også andre energikilder blir utnyttet og at dette blir mest mulig lønnsomt.

  •  
  • Garantere for at utfasingen av maskinskatten fullføres.n

 

  • Sikre investeringer i strategisk viktige fiberkablern

 

  • Stille krav om at nye offentlige bygg som hovedregel skal produsere energin

 

  • Legge til rette og støtte opp under etablering av kraftforedlende industrin

 

  • Stille seg positive til konsesjonssøknader om etablering av vindmølleparker til havs og på fastland.n

 

  • Utvikle UiA til å bli det ledende europeiske universitet innen forskning på fornybar energin

 

  • Gjøre det enkelt og rimelig å selge overskuddsenergi fra eget hus eller mikrokraftverk til kraftnettet

 

 

Norge må ta en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å skjerpe kravene til rederiene om at skipene må være klargjort for landstrøm når nye skip kontraheres. Samtidig må staten være sitt ansvar bevisst ved å bygge ut kapasiteten på nettet ned til havnene.

 

 •  

 

  • Fortsatt øke bevilgningene til ENOVA til investeringen av landstrøm og i norske havnern

 

  • Arbeide for internasjonale reguleringer for å stimulere og fremskynde utviklingen for elektrifisere skipsfarten