Resolusjon Agder Høyre: Et Agder hvor det er godt å leve – for alle!

nn For de fleste er Agder et sted hvor det er godt å leve. Vi har et mangfoldig utdanningstilbud og et variert og nyskapende næringsliv. Natur og kultur gir muligheter for gode opplevelser. Likevel har vi store utfordringer når det gjelder levekår og folkehelse. Mange av våre innbyggere faller helt eller delvis utenfor arbeids- og samfunnsliv.nnnnn n

nn Vi må bygge langsiktige motstandsdyktige samfunn, som er i stand til å håndtere store samfunnsendringer, og som mobiliserer ressursene i lokalsamfunnet. Agder må løse levekårsutfordringene, ikke bare symptombehandle.

n

n

Årsakene til levekårsutfordringene er sammensatte og komplekse. Det henger sammen med utdanningsnivå, likestilling og integrering, næringsstruktur og sysselsetting og for dårlig utbygd infrastruktur. Kanskje til og med den sørlandske kulturen spiller en rolle?

n

n

Det viktigste for å løse levekårsutfordringene er å sikre at alle gjennomfører videregående skole og legge til rette for et variert og nyskapende næringsliv. For å få til dette må vi tenke nytt og jobbe systematisk og målrettet på kort og lang sikt. Et godt liv for alle på Agder avhenger av et nært samarbeid mellom næringsliv, stat, fylkeskommuner og kommuner, utdanningsinstitusjoner og frivilligheten.

n

n

Agder Høyre vil:

n
  n
 • ha enda sterkere fokus på tidlig innsats og tettere oppfølging, blant annet gjennom ordninger som Lindesneslosen. Målet er at alle elever skal gjennomføre videregående utdanningn
 • n
 • ha mobbefrie skoler i Agder, og styrke det forebyggende arbeidet med bedre helsesøsterbemanning og flere yrkesgrupper inn i skolen.n
 • n
 • innføre redusert arbeidsgiveravgift for utsatte målgrupper som flyktninger og innvandrere, langtidsledige voksne samt ungdom som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet.n
 • n
 • skaffe flere læreplasser i offentlig og privat sektor, og ha ordninger som stimulerer til gründerskap i skolen.n
 • n
 • at det offentlige som hovedregel skal tilby heltidsstillingern
 • n
 • innføre forsøk hvor NAV, fylkeskommunen, kommunene og det private næringsliv samarbeider om fleksibel bruk av tiltaksmidler.n
 • n
 • at flere innvandrere skal få innpass i arbeidslivet. God språkopplæring, flere tiltak som gir kompetanse og bedre rammebetingelser for sosialt entreprenørskap er viktig.n
 • n
 • Igangsette forsøk med anonyme søknader i det offentlige og for privat næringsliv som ønsker å delta, der målet er å få flere flyktninger og innvandrere inn i arbeidslivet.n
 • n
 • Jobbe for å innføre 5 dagers skoleuke i hele Agdern
 • n
 • ha bedre infrastruktur i hele Agder. Særlig viktig er fylkesveinettet og bredbånd.n
 • n
 • at alle i Agder har tilgang til varierte fritidsaktiviteter. Dette må skje gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner og støtte til kultur- og idrettsanlegg. Gode folkehelsetiltak som Aktiv på dagtid o.l. gjør befolkningen friskere og får flere i arbeid og aktivitet. Agder Høyre vil at det skal være gratis for barn og unge å benytte offentlige idretts- og kulturarenaer.n
 • n
 • bidra til videreutvikling av Folkehøgskolen Helsen
 • n
 • øke kunnskapen om marginaliserte grupper i landsdelen og sette inn målrettede tiltak for å motvirke utviklingen av vold og radikalisering i ungdomsmiljøer i Agdern
 • n
 • Innføre fritt skolevalg i hele Agdern
 • n
 • Tidlig innsats i barnehagen og skolen
 • n
nnnn

n
n