Resolusjon Agder Høyre: Tiltak mot svart arbeid

nn Svart arbeid er ulovlig og umoralsk, og representerer et stort samfunnsproblem. Hovedorganisasjonen Virke estimerte i 2014 statens årlige tap til 70 milliarder i skatte og avgiftsinntekter, noe som tilsvarer 8 % av Norges samlede skatte- og avgiftsinntekter fra fastlandet. Dette beløpet tilsvarer 5 ganger formueskatten per år.nDen seriøse delen av næringslivet utkonkurreres av useriøs virksomhet og de ansatte i bransjene får redusert jobbtrygghet. I tillegg kan svart arbeid få store konsekvenser for den enkelte arbeidstaker, som mister trygderettigheter og rettsvern.nnnnn n

nn Høyre i regjering innførte i 2014 nye krav i bokføringsloven som omhandlet føring av personalister for ulike næringer. Hensikten var blant annet å motvirke svart arbeid, men vi trenger å sette inn flere tiltak for å begrense omfanget.

n

Regjeringen har tidligere gitt signaler om å se på det såkalte ROT fradraget (Rehabilitering,n ombygging og tilbygg) etter svensk modell. Sverige innførte også et RUT fradrag (renhold – underhold og tvätt) i 2009 som gir fradrag for bl.a rengjøring, barnepass og hagearbeid. Fradragsbeløpet må drøftes. Departementet har sett på konsekvensene av å innføre et særskilt fradrag på 50.000,- for utførelse av håndverktjenester i private hjem. Dette fradraget har i Sverige ført til at aksepten for svart arbeid nå er svært lav, og i Finland har store deler av denne delen av det svarte markedet forsvunnet.

n

Agder Høyre vil:

n
    n
  1. På nytt se på mulighetene for å innføre ROT og RUT fradrag for å bekjempe svart arbeid i byggenæringen.
  2. n
  3. Iverksette informasjons- og holdningsskapende kampanjer for å aktivt motvirke svart arbeid.
  4. n
nnnn

n
n