Resolusjon Agder Høyre: Vi vil ha fremtidens transportløsninger

Transportsektoren er i endring. Diesel og bensin erstattes av elektrisitet i høyt tempo. Nye teknologiske løsninger ligger i startgropen. Dette gjelder også for kollektivtrafikken, som kommer til å være helt annerledes om 15 år enn nå.


Derfor er dagens målestokk for effektiv lokaltransport, telling av personbiler, en metode som allerede nå treffer dårlig på det vi vil oppnå, og i framtiden treffer den enda dårligere. Vi bør måle det som betyr noe: energiforbruk, utslipp og tidsbruk, og planlegge langsiktig ut fra dette.

 

Planer og statlige incitamenter må tilpasse seg dette.

 

Nullvekstmålet i transportsektoren er et godt og viktig tiltak for å oppnå nødvendige utslippsreduksjoner i transportsektoren, men det er likevel ikke det eneste verktøyet for å nå målene våre.

Ny teknologi i personbilparken og godsoverføring kan være vel så viktig for å nå betydelige utslippsreduksjoner. Det er derfor viktig å utforme en politikk som gir nødvendige incentiver for storbyregioner til å iverksette tiltak som gir resultater utover nullvekst i personbiltrafikken.

Agder Høyre mener derfor at belønningsordninger må innrettes slik at oppnådde resultater innenfor teknologiutvikling og godsoverføringer vektlegges i større grad.

 

Agder Høyre mener:

  • Areal- og transportplanlegging må ta opp i seg de transportløsningene vi vet blir tilgjengelige innen planperioden.
  • Statens støtteordninger og forordninger for transportplaner må endres slik at de støtter opp om framtidig teknologisk utvikling av transportsektoren basert på reelle forbedringer.