Resolusjon Agder Høyre: Vi vil ha fremtidens transportløsninger

nn Transportsektoren er i endring. Diesel og bensin erstattes av elektrisitet i høyt tempo. Nye teknologiske løsninger ligger i startgropen. Dette gjelder også for kollektivtrafikken, som kommer til å være helt annerledes om 15 år enn nå.nnnnn n

nn Derfor er dagens målestokk for effektiv lokaltransport, telling av personbiler, en metode som allerede nå treffer dårlig på det vi vil oppnå, og i framtiden treffer den enda dårligere. Vi bør måle det som betyr noe: energiforbruk, utslipp og tidsbruk, og planlegge langsiktig ut fra dette.

n

n

Planer og statlige incitamenter må tilpasse seg dette.

n

n

Nullvekstmålet i transportsektoren er et godt og viktig tiltak for å oppnå nødvendige utslippsreduksjoner i transportsektoren, men det er likevel ikke det eneste verktøyet for å nå målene våre.n
n
Ny teknologi i personbilparken og godsoverføring kan være vel så viktig for å nå betydelige utslippsreduksjoner. Det er derfor viktig å utforme en politikk som gir nødvendige incentiver for storbyregioner til å iverksette tiltak som gir resultater utover nullvekst i personbiltrafikken.n
n
Agder Høyre mener derfor at belønningsordninger må innrettes slik at oppnådde resultater innenfor teknologiutvikling og godsoverføringer vektlegges i større grad.n

n

n

Agder Høyre mener:

n
    n
  • Areal- og transportplanlegging må ta opp i seg de transportløsningene vi vet blir tilgjengelige innen planperioden.n
  • n
  • Statens støtteordninger og forordninger for transportplaner må endres slik at de støtter opp om framtidig teknologisk utvikling av transportsektoren basert på reelle forbedringer.
  • n
nnnn

n
n