Resolusjon: Akutt behov for bedre helsetjenester

n Resolusjonen «Akutt behov for bedre helsetjenester» ble behandlet og vedtatt av Agder Høyres fylkesårsmøte den 8. februar 2020. Hele teksten kan du lese under.n n

nn Det er prekært behov for nytt akuttmottak ved Sørlandet sykehus HFni Kristiansand. Dagens akuttmottak er ikke dimensjonert for verken dagens ellernfremtidig behov.

nn

Akuttmottaket er dimensjonert for 15.000 årlige pasientinnkomster. De siste årene har pasientstrømmen til akuttmottaket økt med ca. 1000 innkomster per år, og i 2018 var det ca. 30.000. Flere medieoppslag har belyst den dramatiske kapasitetskrisen og hvor uverdige forholdene er for akuttpasienter.

nn

Ifølge «Nasjonal helse- og sykehusplan» planlegger Helse Sør-Øst (HSØ) å investere for 52 milliarder kroner i perioden 2020-2024. Akuttbygget i Kristiansand omtales i planen, men avhenger av fremdriften i helseforetakets andre prosjekter. Ifølge HSØ vil første planleggingsfase for akuttbygg tidligst kunne starte opp i 2021. Dette kan innebære at bygget tidligst vil kunne tas i bruk i 2028-29.

nn

Agder Høyre mener situasjonen er uholdbar. Det er avgjørende å ha et sykehus som dekker befolkningens behov for akutt- og tilhørende funksjoner på en tilfredsstillende måte. Det gjør ikke dagens akuttmottak. Situasjonen er kritisk for ansatte og uakseptabel for regionens innbyggere. Vi registrerer at tillitsvalgte i hele Sørlandet Sykehus HF (SSHF) er tydelige på at akuttavdelingene i Arendal og Flekkefjord ikke vil kunne avhjelpe situasjonen i Kristiansand, og de er samstemte om behovet for nytt akuttmottak i Kristiansand.

nn

Vertskommunen har tatt initiativ til å tenke nytt for raskere realisering av nytt akuttbygg, og en samordning av helsetjenester på tvers av forvaltningsnivåene. Kristiansand kommune leverer legevaktstjenester til ca. 150.000 innbyggere. Lokalene er utdaterte og ikke i tråd med dagens standard. Det er kritisk for kommunen å starte arbeidet med ny legevakt. På samme måte som for sykehusets akuttmottak, tar kommunen nå i bruk brakker for å løse de mest akutte behov. Nylig har kommunene og sykehuset i samarbeid identifisert hvilke funksjoner som vil ha merverdi ved samlokalisering. I dag kjøres pasienter med ambulanse rundt hushjørnet fra legevakten til akuttmottaket.

nn

Kristiansand kommune har tilbudt seg å bygge og leie ut arealer til SSHF, med opsjon for sykehuset å kunne overta bygget helt eller delvis på et senere tidspunkt. Dette betinger at SSHF snarest gis tillatelse til å starte planleggingen av et nytt felles akuttbygg i Kristiansand. Bygget vil også kunne romme arealer som disponeres av universitetet og andre aktuelle funksjoner.

nn

Helseminister Bent Høie er kjent med prosjektet og positiv til nye tanker og samarbeidsmønstre i helsetjenestene. En samlokalisering av ny storby-legevakt og akuttbygg vil være i tråd med regjeringens ambisjon om å skape en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. Agder Høyre er opptatt av at regionen har et godt sykehustilbud med høy faglig kvalitet. Vi mener situasjonen i dag er uholdbar og krever forsvarlige helsetjenester til innbyggerne i Agder.

nn

Agder Høyre vil:

n
    n
  • at vi benytter muligheten for en raskere realisering av nytt akuttmottak ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand. Nytt akuttmottak er viktig for hele regionen. Gjennom samlokalisering med Kristiansand legevakt vil nær halvparten av Agders befolkning også få betydelig mer samordnede helsetjenester.n
  • n