Resolusjon: Renere og raskere frem, og tryggere hjem

n Resolusjonen «Renere og raskere frem, og tryggere hjem» ble behandlet og vedtatt av Agder Høyres fylkesårsmøte den 8. februar 2020. Hele teksten kan du lese under.n n

nn Vinstår midt i en klimakrise. En stor del av utslippene kommer som en konsekvensnav at mennesker og varer forflytter seg. En stor del av velferdssamfunnetnkommer av at vi samhandler med hverandre og med resten av verden. I Høyre vilnvi stoppe utslippene, ikke utviklingen. Agder er en eksportregion med høynkompetanse. Vi er derfor sikre på at løsninger fra Agder vil bli viktige fornmobilitet og klima langt utover egne grenser – på mange områder.

n

Elektrisk transport

n

Agder har enstemmig vedtatt å bli fullelektrisk 2030. Visjonen som heter «Electric Region Agder» er ambisiøs, men realistisk. Agder er kraftfylket fremfor noen i Norge, og med overskudd av ren, fornybar kraft er elektrifisering et effektivt verktøy for å kutte klimagassutslipp. Vår viktigste oppgave blir elektrifisering av transportsektoren. Her er vi heldigvis godt i gang. Andelen elektriske personbiler fortsetter å øke. Vi har gått i front med innkjøp av elbusser i Kristiansandsregionen, og flere kommer både i Kristiansand, Arendal og Mandal. I Kristiansand har vi fått på plass Europas største landstrømanlegg. Men vi kan gjøre mer.

n

n

Agder Høyrenvil:

n
  n
 • Stille krav til nullutslipp for taxier i alle byer på Agder.n
 • n
 • Gå i front for å stille strenge utslippskrav for sjøtransporten i Norge.n
 • n
 • Kreve nullutslipp i alle fremtidige anbud for kollektivtrafikken i byene.n
 • n
 • Satse på bestillingstransport og nye løsninger innen kollektivtransporten for klimavennlig og god mobilitet i distriktenen
 • n
 • Innføre minimumsandel av ladeplasser på bil- og sykkelparkering i reguleringsplanen til alle større utbyggingsprosjektn
 • n
 • Støtte utviklingen av Gullknapp som et verdensledende senter for elektrisk luftfartn
  n
 • n
n

Høyre har ambisjoner for jernbanen

n

Nye Veier AS har vist seg å være en suksess for økt gjennomføringskraft og lønnsomhet på en rekke veiprosjekter, med effektiv planlegging og utbygging av viktige stamveier. Norge er tjent med en lignende organisering for utvikling av nye jernbanestrekninger. Derfor bør også Nye Baner AS etableres. En tett oppfølging av vedtatte jernbaneprosjekter fra planlegging til ferdigstillelse vil samtidig bidra til større forutsigbarhet og satsningsvilje fra næringslivet.

nn

I lys av fremtidens klima- og miljøutfordringer bør Norge satse på samferdselstilbud som kan frakte mange mennesker samtidig, til og fra jobb, til studiesteder og til fritidsreiser. Togtilbudet i Sør-Norge vil fremstå som betydelig mer attraktivt for en stor del av landets befolkning etter en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. n

n

Grenlandsbanen, en 60-km dobbeltsporet jernbane mellom Porsgrunn og Brokelandsheia vil løfte en hel landsdel. 1 time kortere reisetid til og fra Oslo til Agder og Rogaland, vil gjøre toget til et realistisk alternativ til både bil og fly. Den nye jernbanestrekningen vil bygge regionene sammen og utvide bo- og arbeidsmarkedet i hele landsdelen. Høyre er utålmodige for å komme i gang med planleggingen av Grenlandsbanen og vil være pådrivere i prosessen for å kunne ferdigstille strekningen tidligere enn 2035.

nn

Agder Høyre vil:

n
  n
 • Ha smartere løsninger for jernbanesatsingen, med Nye Baner AS.n
 • n
 • At Grenlandsbanen forseres.
 • n
n

Effektiv og klimavennlig veibygging

n

Agder Høyre vil fortsette den enorme utbyggingstakten på vei tilpasset strenge krav til sikkerhet, kvalitet, tilgjengelighet og innovative løsninger, samtidig som vi også bygger for en mer klimavennlig fremtid.

nn

Agder Høyre vil:

n
  n
 • at planarbeid for større infrastrukturprosjekter som hovedregel er statlig plan.n
 • n
 • at maksimal saksbehandlingstid fra innsendt plan/planprogram til vedtak i departementet foreligger, ikke overstiger seks måneder.n
 • n
 • at alle infrastrukturprosjekter får full finansiering uavhengig av reguleringsstatus, og skal prosjektfinansieres.n
 • n
 • at CO2-utslipp i byggeperioden reduseres med 40%.n
 • n
 • at infrastrukturprosjekter som hovedregel utføres som totalentreprise.n
 • n
 • at veinormaler og håndbokskrav forenkles og endres til funksjonskrav.n
 • n
 • at samspillsprosesser og tidlig involvering av entreprenør må etterstrebes allerede fra planfasen.n
 • n
 • at Nye Veiers gjennomføringsmodell følges i flere samferdselssektorer.n
 • n
 • at det stilles strenge krav til samfunnsansvar, samt egen CSR-ansatt (Corporate Social Responsibility) i hvert prosjekt over 1 mrd.n
 • n
 • at Nye Veier får utvidet portefølje til å også kunne overta byprosjekter, fylkesoppdrag, bygg og baner, slik at infrastruktur kan ses i en sammenheng.n
 • n
 • Fortsatt jobbe for rask realisering av «ankeret»: Gul midtstripe på riksvei 9 til Hovden, og sammenhengende firefelts motorvei E18 og E39 gjennom hele Agder.
 • n
n

n

Kristiansand somntrafikknutepunkt

n

Dagens veiløsning gjennom Kristiansand er utdatert og fører til mye saktegående køkjøring. For industri og næring som er avhengig av transport, er situasjonen kostbar og frustrerende. Køkjøring gir betydelige samfunnsøkonomiske tap og medfører unødvendig klimagassutslipp.n
n
Statens vegvesen har dimensjonert Gartnerløkkaprosjektet som hovedvei i by, og prosjektet er regulert med utgangspunkt i at E18/E39 i framtiden går i Ytre ringvei.n
n
Ytre ringvei er svært viktig for effektiv gjennomgangstrafikk i regionen. Ringveien er også viktig for samfunnssikkerhet og beredskap. Nye Veier AS er klare på at Ringveien og Gartnerløkka er uavhengige prosjekter med ulikt kundegrunnlag.n
n
Agder Høyre mener det haster å få tryggere og mer effektive veier gjennom regionen, og ønsker fortgang i pågående prosesser.n
n
n Agder Høyre vil:

n
  n
 • Ha rask realisering av Ytre ringvei. Det haster å få på plass sammenhengende firefelts motorvei gjennom Agder. Berørte kommuner må være fleksible og effektive i behandlingen av endringsforslag i reguleringsplaner som kan forsere byggingen.n
 • n
 • At de ulike bomsnittene ses i sammenheng for en mest mulig rettferdig innkreving fra trafikantene, og en hensiktsmessig fordeling av trafikken.n
 • n
 • At Nye Veier og Statens vegvesen fortsetter samarbeidet for å optimalisere sine prosjekter og samvirket mellom prosjektene.n
 • n
 • At hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap vektlegges sterkere i Nye veiers beregningsmodell for samfunnsøkonomisk lønnsomhet.n
 • n
 • Ha helhetlig utbygging av Kjevikveien.
 • n