Resolusjon: Tre er en del av klimaløsningen

Resolusjonen «Tre er en del av klimaløsningen» ble behandlet og vedtatt av Agder Høyres fylkesårsmøte den 8. februar 2020. Hele teksten kan du lese under.n n

nn Klimautfordringen blir vanskeligere ognvanskeligere å løse. Derfor blir det desto viktigere å finne materialer ognenergikilder som er bærekraftige og miljøvennlige. En av de største truslenenfor miljøet er forbruket vårt, mer spesifikt; forbruket av plast. Skogen er ennviktig del av klimaløsningen. Skog i vekst tar opp CO2, og råstoff fra skogenngir oss bærekraftige varer.n
n
Tre er et naturmateriale basert på et fornybart råstoff. Å lage tre-produkter har svært liten negativ innvirkning på miljøet, forutsatt at råstoffet kommer fra sertifisert og bærekraftig forvaltet skog. Tre er et av de aller mest miljøvennlige byggematerialene vi har tilgjengelig i Norge.

nn

Å være fornybar innebærer mer enn bare resirkulerbar. Treets hovedbestanddel, karbon, inngår i naturens eget kretsløp. Dette skjer gjennom en prosess med fotosyntese, respirasjon, nedbrytning og forbrenning som utgjør en karbonsyklus. Tre går tilbake i naturens store kretsløp etter endt levetid. Dette skjer uansett om materialet brennes eller brytes ned naturlig. Norske skoger vokser, slik at vi gjerne kan høste mer av denne fornybare ressursen.

nn

Norge er et land med store skogarealer, vi har derfor et særlig ansvar for å sikre opptak av karbon nasjonalt. I den nye storkommunen Kristiansand, er det 486 kvadratkilometer skog. For å lykkes med dette må skogen brukes. I tillegg til klimakutt, vil det gi grunnlag for nye arbeidsplasser i skogindustrien og økt verdiskapning på fornybare ressurser. Med tømmerkaier i Egersund, Mandal og Eydehavn, har Agderregionen gode eksportmuligheter. Tømmerprisene peker oppover, og slik kan skogsdriften være en del av den positive klimaendringen i Agder. Finansmarkedet beveger seg raskere inn i det grønne skiftet. Det vil kreve store investeringer i næringer og bedrifter som representerer fornybare løsninger. Det understreker viktigheten og den økonomiske fordelen av satsing på skogdrift.n
n
n

n

AgdernHøyre vil:

n
    n
  • Øke satsingen på skogbruk i Agder, i tråd med regjeringens hovedmål om at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030.n
  • n
  • Bygge alle nye fylkeskommunale bygg der massivtre skal vurderes som et hovedelementn
    n
  • n
  • Ha en utbygging av vindmølletårn i massivtre.
  • n