Senterpartiet kutter i distriktsarbeidsplasser

Stille_i_fjoset
Foto: Getty Images

Senterpartiets budskap om å ta hele landet i bruk stemmer dårlig med kuttene i deres alternative budsjett som rammer distriktsarbeidsplasser i hele landet.

For det første går dette ut over de distriktsarbeidsplassene Senterpartiet snakker så varmt om. Dette står i skarp kontrast til det de snakket om i valgkampen om å skape vekst i hele landet. For det andre er dette kutt som kommer i tillegg til regjeringens avbyråkratiseringsreform. Mens det er forutsigbart år for år, er dette til dels mye større kutt som vil være vanskelig å gjennomføre uten nedbemanning

Her i Agder vil Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Lillesand rammes med et kutt på om lag 4,6 millioner kroner. De kutter 177 millioner i Fylkesmannsembetene som vil ramme arbeidsplasser i Arendal.   Det er klart at det kan få konsekvenser for folk, og for annen næringsvirksomhet.

"Regjeringen har jobbet systematisk med å flytte statlige arbeidsplasser ut i hele landet. Senterpartiet kutter nå arbeidsplasser ute i distriktene. "

Det er viktig å redusere byråkrati og effektivisere offentlig sektor. Vi klarer å ha to tanker i hodet ved å både redusere det med bl.a. digitalisering, og å spre makt ved å flytte ut arbeidsplasser til hele landet. Senterpartiet har ingen politikk for å redusere antall oppgaver eller digitalisere offentlig sektor, men går i stedet rett på å kutte arbeidsplasser i distriktene.

De rødgrønne flyttet ut eller nyetablerte ca. 240 arbeidsplasser utenfor Oslo i perioden 2009-2013. Under denne regjeringen har vi flyttet ut eller nyetablert 1222 statlige arbeidsplasser.

"Dette er jobben til folk. Senterpartiet må kunne svare på hvorvidt de ønsker dette kuttet her lokalt."


Oversikt over konkrete kutt i distriktsarbeidsplasser fra Senterpartiet:
 • Senterpartiet kutter 1,2 mill. kroner i Justervesenet på Kjeller.
 • Senterpartiet kutter 4,3 mill. kroner i Sjøfartsdirektoratet i Haugesund.
 • Senterpartiet kutter 11 mill. kroner i Konkurransetilsynets pådriverrolle i Bergen.
 • Senterpartiet kutter 8,2 mill. kroner ved å avvikle Regelrådet i Hønefoss.
 • Senterpartiet kutter 30 mill. kroner ved å legge ned Statens undersøkelseskommisjon for helsevesenet i Stavanger. (19 ansatte).
 • Senterpartiet kutter Fiskeridirektoratet med 4,2 mill. kroner i Bergen.
 • Senterpartiet kutter 10 mill. kroner i Oljedirektoratet i Stavanger og Harstad.
 • Senterpartiet kutter 25,6 mill. kroner i Departementenes sørvisorganisasjon. 19  ansatte jobber i Engerdal (690 i Oslo).
 • Senterpartiet kutter 177 mill. kroner i Fylkesmannsembetene. Dette vil ramme vil ramme fylkeshovedstedene i alle fylkene.
  • Fylkesmennene holder til i: Arendal, Bodø, Vadsø, Leikanger, Hamar, Lillehammer, Molde, Steinkjer, Tønsberg, Stavanger.
 • Senterpartiet kutter 7 mill. kroner i Direktoratet for forvaltning og IKT – digitaliseringsdirektoratet. 208 jobber i Oslo, 122 på Leikanger.
 • Senterpartiet kutter 4,6 mil. Kroner i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 148 jobber i Lillesand (er også registrert med 1 på Lillehammer og 2 i Lødingen)
 • Senterpartiet kutter 37 mill. kroner på å avvikle Valgdirektoratet. Dette ligger i Tønsberg.
 • Senterpartiet kutter 9,1 mill. kroner i Kartverket. Kartverket har 560 arbeidsplasser på Hønefoss, 140 i Stavanger og mellom 5 og 20 i andre fylkeshovedsteder.
 • Senterpartiet kutter 3 mill. kroner i Norsk helsenett. Hovedkontor i Trondheim samt kontorer i Oslo og Tromsø. Et budsjettkutt vil føre til at planlagt etablering på Svalbard i 2020 må revurderes/stoppes.
 • Senterpartiet kutter 7,1 mill. kroner i Direktoratet for e-helse. Hovedkontor Oslo, distriktskontor Trondheim.
 • Senterpartiet kutter 2,5 mill. kroner i Norec. Utflyttingen av Norec/ tidligere Fredskorpset er et vellykket eksempel på utflytting av statlige institusjoner til distriktene. Kuttet vil ramme distriktsarbeidsplasser. (1/3 av rekrutteringen er fra regionen 2/3 er fra resten av landet). Førde.
 • Senterpartiet kutter 21,4 mill. kroner i Miljødirektoratet. Reduksjonen i bemanningen vil komme i Trondheim eller i SNOs kontorsteder som er fordelt over hele landet.
 • Senterpartiet kutter 17 mill. kroner i domstolsadministrasjonen. Et slikt kutt vil jo hovedsakelig ramme distriktene
 • Senterpartiet kutter 23,9 mill. kroner i Kriminalomsorgsdirektoratet. For alle praktiske formål betyr det å legge ned fengselsplasser, og den logiske løsningen er å legge ned et lite fengsel med lavt belegg i distrikts-Norge.
 • Senterpartiet kutter 50 mill. kroner i Politidirektoratet. Dette er posten hvor bevilgningene til alle politidistrikter ligger inne. Holder man POD, Kripos og Oslo pd utenfor, vil naturlig nok det resterende være kutt overfor de øvrige politidistriktene.
 • Senterpartiet kutter 30,4 mill. kroner i UDI. Må betyr nedleggelse av asylmottak, som igjen i stor grad befinner seg i distriktene
 • Senterpartiet kutter 18,8 mill. kroner i Norsk kulturråd. Dette betyr nedleggelse av filial i Trondheim og Bodø.
 • Senterpartiet kutter 0,9 mill. kroner i Lotteri og stiftelsestilsynet. Færre statlige ansatte i Førde, og dårligere oppfølging av frivillighetsfeltet.