Senterpartiet kutter i distriktsarbeidsplasser

nn Senterpartiets budskap om å ta hele landet i bruk stemmer dårlig med kuttene i deres alternative budsjett som rammer distriktsarbeidsplasser i hele landet.

For det første går dette ut over de distriktsarbeidsplassene Senterpartiet snakker så varmt om. Dette står i skarp kontrast til det de snakket om i valgkampen om å skape vekst i hele landet. For det andre er dette kutt som kommer i tillegg til regjeringens avbyråkratiseringsreform. Mens det er forutsigbart år for år, er dette til dels mye større kutt som vil være vanskelig å gjennomføre uten nedbemanningn
n
Her i Agder vil Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Lillesand rammes med et kutt på om lag 4,6 millioner kroner. De kutter 177 millioner i Fylkesmannsembetene som vil ramme arbeidsplasser i Arendal. Det er klart at det kan få konsekvenser for folk, og for annen næringsvirksomhet.n
n

«Regjeringen har jobbet systematisk med å flytte statlige arbeidsplasser ut i hele landet. Senterpartiet kutter nå arbeidsplasser ute i distriktene.n»

Det er viktig å redusere byråkrati og effektivisere offentlig sektor. Vi klarer å ha to tanker i hodet ved å både redusere det med bl.a. digitalisering, og å spre makt ved å flytte ut arbeidsplasser til hele landet. Senterpartiet har ingen politikk for å redusere antall oppgaver eller digitalisere offentlig sektor, men går i stedet rett på å kutte arbeidsplasser i distriktene.n
n
De rødgrønne flyttet ut eller nyetablerte ca. 240 arbeidsplasser utenfor Oslo i perioden 2009-2013. Under denne regjeringen har vi flyttet ut eller nyetablert 1222 statlige arbeidsplasser.n
n

«Dette er jobben til folk. Senterpartiet må kunne svare på hvorvidt de ønsker dette kuttet her lokalt.»


Oversikt over konkrete kutt i distriktsarbeidsplassernfra Senterpartiet:
nn
  n
 • Senterpartiet kutter 1,2 mill. kroner i Justervesenet på Kjeller.n
 • n
 • Senterpartiet kutter 4,3 mill. kroner i Sjøfartsdirektoratet i Haugesund.n
 • n
 • Senterpartiet kutter 11 mill. kroner i Konkurransetilsynets pådriverrolle i Bergen.n
 • n
 • Senterpartiet kutter 8,2 mill. kroner ved å avvikle Regelrådet i Hønefoss.n
 • n
 • Senterpartiet kutter 30 mill. kroner ved å legge ned Statens undersøkelseskommisjon for helsevesenet i Stavanger. (19 ansatte).n
 • n
 • Senterpartiet kutter Fiskeridirektoratet med 4,2 mill. kroner i Bergen.n
 • n
 • Senterpartiet kutter 10 mill. kroner i Oljedirektoratet i Stavanger og Harstad.n
 • n
 • Senterpartiet kutter 25,6 mill. kroner i Departementenes sørvisorganisasjon. 19 ansatte jobber i Engerdal (690 i Oslo).n
 • n
 • Senterpartiet kutter 177 mill. kroner i Fylkesmannsembetene. Dette vil ramme vil ramme fylkeshovedstedene i alle fylkene.n
   n
  • Fylkesmennene holder til i: Arendal, Bodø, Vadsø, Leikanger, Hamar, Lillehammer, Molde, Steinkjer, Tønsberg, Stavanger.n
  • n
  n
 • n
 • Senterpartiet kutter 7 mill. kroner i Direktoratet for forvaltning og IKT – digitaliseringsdirektoratet. 208 jobber i Oslo, 122 på Leikanger.n
 • n
 • Senterpartiet kutter 4,6 mil. Kroner i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 148 jobber i Lillesand (er også registrert med 1 på Lillehammer og 2 i Lødingen)n
 • n
 • Senterpartiet kutter 37 mill. kroner på å avvikle Valgdirektoratet. Dette ligger i Tønsberg.n
 • n
 • Senterpartiet kutter 9,1 mill. kroner i Kartverket. Kartverket har 560 arbeidsplasser på Hønefoss, 140 i Stavanger og mellom 5 og 20 i andre fylkeshovedsteder.n
 • n
 • Senterpartiet kutter 3 mill. kroner i Norsk helsenett. Hovedkontor i Trondheim samt kontorer i Oslo og Tromsø. Et budsjettkutt vil føre til at planlagt etablering på Svalbard i 2020 må revurderes/stoppes.n
 • n
 • Senterpartiet kutter 7,1 mill. kroner i Direktoratet for e-helse. Hovedkontor Oslo, distriktskontor Trondheim.n
 • n
 • Senterpartiet kutter 2,5 mill. kroner i Norec. Utflyttingen av Norec/ tidligere Fredskorpset er et vellykket eksempel på utflytting av statlige institusjoner til distriktene. Kuttet vil ramme distriktsarbeidsplasser. (1/3 av rekrutteringen er fra regionen 2/3 er fra resten av landet). Førde.n
 • n
 • Senterpartiet kutter 21,4 mill. kroner i Miljødirektoratet. Reduksjonen i bemanningen vil komme i Trondheim eller i SNOs kontorsteder som er fordelt over hele landet.n
 • n
 • Senterpartiet kutter 17 mill. kroner i domstolsadministrasjonen. Et slikt kutt vil jo hovedsakelig ramme distriktenen
 • n
 • Senterpartiet kutter 23,9 mill. kroner i Kriminalomsorgsdirektoratet. For alle praktiske formål betyr det å legge ned fengselsplasser, og den logiske løsningen er å legge ned et lite fengsel med lavt belegg i distrikts-Norge.n
 • n
 • Senterpartiet kutter 50 mill. kroner i Politidirektoratet. Dette er posten hvor bevilgningene til alle politidistrikter ligger inne. Holder man POD, Kripos og Oslo pd utenfor, vil naturlig nok det resterende være kutt overfor de øvrige politidistriktene.n
 • n
 • Senterpartiet kutter 30,4 mill. kroner i UDI. Må betyr nedleggelse av asylmottak, som igjen i stor grad befinner seg i distriktenen
 • n
 • Senterpartiet kutter 18,8 mill. kroner i Norsk kulturråd. Dette betyr nedleggelse av filial i Trondheim og Bodø.n
 • n
 • Senterpartiet kutter 0,9 mill. kroner i Lotteri og stiftelsestilsynet. Færre statlige ansatte i Førde, og dårligere oppfølging av frivillighetsfeltet.
 • n
n