Sørlandet trenger Ytre Ringvei nå!

n Resolusjonen «Sørlandet trenger Ytre Ringvei nå!» ble behandlet og vedtatt av Agder Høyres fylkesstyremøte den 7. mars 2020. Hele teksten kan du lese under.n n

nn Agder Høyre vil at byggingen av Ytre ringvei starter så fort det lar seg gjøre. All industri og næring som er avhengig av transport trenger en velfungerende hovedveiakse i E18 og E39. Dagens løsning gjennom Kristiansand sentrum er utdatert, og fører til svært mye saktegående køkjøring og store trafikale utfordringer. Køkjøring medfører unødvendig forringelse av luftkvaliteten i byen, i tillegg til betydelig samfunnsøkonomisk tap som følge av køproblematikkennnn
n
Bygging av Ytre ringvei vil være svært viktig for å løse denne utfordringen for hele Agder. Ytre ringvei vil også være viktig av hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap. Både ved større uønskede hendelser og katastrofer vil en ringveiløsning kunne være avgjørende viktig, i tillegg til god veiløsning gjennom bysentrum i Kristiansand.n
n

AgdernHøyre vil:
n

• Bedre miljø- og luftkvaliteten i Kristiansand gjennom en snarlig utbygging av Ytre ringvei.n
• Tilrettelegging av Ringveiprosjektet og bypakken med Gartnerløkkaprosjektet må fortsatt ses i tett sammenheng med sikte på å gjennomføre begge raskt.n
• Selskapet Nye Veier og Statens vegvesen må fortsette å samarbeide nært og koordinere fremdriften i de to prosjektene. n
• De ulike bomsnittene ses i sammenheng for en mest mulig rettferdig innkreving og en hensiktsmessig fordeling av trafikken• Det bør legges til rette for at Ytre ringveis korridor kan justeres med sikte på å bedre samfunnsnytten slik at prosjektet blir prioritert for utbygging av Nye Veier. Dette kan gi tidligere oppstart av utbyggingen av Ytre ringvei. n
• Vi ønsker at optimalisering av Gartnerløkka-prosjektet fortsettern
• Hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap må vektlegges når samfunnsnytten for Ytre Ringvei beregnes. n
• Det haster med å realisere sammenhengende firefelts motorvei på E39 og E18 gjennom Agder.n