Svein Harberg representerte Stortinget på Sametingets åpning

Svein Harberg representerte Stortinget da Hans Majestet kong Harald åpnet Sametinget. I denne artikkelen kan du lese hilsningstalen han holdt under åpningen.

Første visepresident Svein Harberg representerte Stortinget da Hans Majestet kong Harald åpnet Sametinget 20. oktober. (Foto: Stortinget)
Tale av første visepresident Svein Harberg 20. oktober 2021.

Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet,
plenumsleder, Sametingets president, rådsmedlemmer, Sametingets representanter!

Jeg er glad for å ha fått det ærefulle oppdraget å representere Stortinget ved den høytidelige åpningen av Sametinget, fordi dette er en viktig anledning.

Dette er en stor og viktig dag for dere som i september ble valgt til sametingsrepresentanter. De neste fire årene skal dere forvalte den tilliten dere er vist av velgerne.

Min glede blir ikke mindre av at det alltid er høytid over å komme hit til Sametinget, og få være med på møter og arrangementer i dette praktfulle bygget.

Sametingets viktigste oppgave er å trygge samisk språk, kultur, identitet og det samiske folks rettigheter. Det gir legitimitet at et hovedansvar for dette ligger hos en representativ folkevalgt forsamling, som dermed trygt kan opptre på vegne av det samiske folk både nasjonalt og internasjonalt.

Også for det norske demokratiet som helhet er den rollen Sametinget spiller ved å ta vare på samefolkets interesser helt vesentlig.

Sametinget bærer ikke det ansvaret alene. Det er et felles ansvar, som hviler like tungt på majoritetssamfunnet. På Stortinget er oppmerksomheten stadig større om betydningen av at de samiske interessene blir tatt hensyn til.

Fra Stortingets side er vi opptatt av å ha et tillitsfullt og åpent samarbeidsforhold med Sametinget. Det betyr ikke at vi til enhver tid er enige. Men det betyr at vi diskuterer, møtes og lufter våre enigheter og uenigheter på en respektfull måte.

Det er ikke bare nødvendig innad i våre to parlamenter, men også i samhandlingen mellom oss.

Samarbeid går alltid begge veier. Vi på Stortingets må passe på at Sametinget hentes inn tidlig nok i relevante saker. På den annen side er vi på Stortinget avhengig av at Sametinget selv aktivt bidrar til at Stortinget får den kunnskapen og informasjonen som skal til.

Sametinget er ved selve sin eksistens gjennom mer enn tre tiår kanskje det beste tegnet på at fortidens urett mot det samiske folk langsomt er på vei til å bli anerkjent og rettet opp.

Men sårene er ennå ikke leget. Det er grunnen til at Stortinget i forrige stortingsperiode etterkom ønskene om å opprette Sannhets- og forsoningskommisjonen, som skal granske fornorskningspolitikkens handlinger og konsekvenser – og foreslå tiltak for fortsatt forsoning.

Dette er spørsmål som berører hele samfunnet, ikke bare de gruppene som var ofre for fornorskningspolitikken. Dette er en fortid som angår oss alle, og fortsatt forsoning vil gagne oss alle.

For Stortinget har det vært viktig å sikre kommisjonen så gode arbeidsforhold som mulig.

Det er fortsatt nesten to år til Sannhetskommisjonen leverer sin rapport. Jeg vet at mange samer, norskfinner og kvener har høye forventninger til resultatene av kommisjonens arbeid. Det samme gjelder for oss på Stortinget.

Vi ser med spenning frem til kommisjonen er ferdig med sitt arbeid i juni 2023. Dens konklusjoner og forslag vil bli behandlet med stort alvor på Stortinget, og vil helt sikkert også bli diskutert på mange andre arenaer.

Stortinget ser fram til fortsatt godt og spennende samarbeid med Sametinget også i den fireårsperioden vi tar fatt på nå.

På vegne av Stortinget takker jeg med disse ordene for oppmerksomheten og ønsker Sametinget lykke til i deres viktige arbeid denne sesjonen.