Uakseptabel krig

Agder Høyres fylkesstyre vedtok den 05.03 følgende uttalelse om situasjonen i Ukraina:

Russland har gått til et fullstendig uakseptabelt militært angrep på Ukraina med store menneskelige lidelser. Fylkesstyret i Agder Høyre tar sterk avstand fra Russlands krigføring og understreker viktigheten av å støtte Ukraina og det ukrainske folket.

Russland har angrepet et selvstendig, demokratisk land i Europa. Hensikten er å avmilitarisere landet og sette inn et politisk regime som er lydig til styresmaktene i Moskva. Dette er et svært alvorlig brudd på folkeretten og menneskerettigheter.

Krigen i Ukraina har samlet medlemmene i NATO og EU i en felles front mot Russland. Vestens reaksjon retter seg mot Putin og hans regime, og det er viktig å ikke skape en hatsk stemning mot russiske innbyggere.

Det sikkerhetspolitiske bildet i Europa er fullstendig endret. Dette vil prege Europa og verden i mange år fremover, men foreløpig vet vi ikke hvordan dette vil utvikle seg. Agder Høyre vil understreke at hvert enkelt land selv må kunne velge sin allianse-tilhørighet.

Høyre har alltid vært en sterk forsvarer av norsk medlemskap i NATO. Russlands angrep på Ukraina viser viktigheten av norsk medlemskap i NATO og minner oss samtidig om at Norge må oppfylle sine forpliktelser i NATO. Norge må i 2023 oppfylle målet om å bruke 2% av BNP til forsvarsutgifter, og arbeide aktivt for at også andre europeiske land oppfyller 2%-målet.

SV og Rødt vil melde Norge ut av NATO. Russlands krigføring viser at dette er en naiv og uansvarlig politikk. 

Også EU har i denne krisen vist seg som en handlingskraftig allianse av demokratiske land. Agder Høyre mener at krigen viser at også Norge burde vært medlem av EU og gjennom dette både vist vår støtte til europeiske land og knyttet Norge tettere inn i et forpliktende internasjonalt samarbeid.

Krigen i Ukraina skaper en stor flyktningkrise og Norge er nå en del av nærområdet. I denne sitasjonen må Norge være villig til å ta imot flyktninger fra Ukraina som trenger trygge rammer. Agder Høyre vil oppfordre alle kommunene i Agder til å aktivt legge til rette for å kunne ta imot flyktninger fra Ukraina og ber alle våre folkevalgte bidra til dette. Flyktninger fra Ukraina må få anledning til å ta midlertidig jobb i Norge om de ønsker dette.