Uttalelse fra Agder Høyre om luftforsvarets skolesenter på Kjevik

Les uttalelsen Agder Høyres fylkesårsmøte 2023 vedtok.

Planene om å flytte luftforsvarets skolesenter fra Kjevik til Værnes må stoppes sett i lys av den sikkerhetspolitiske- og økonomiske situasjonen Norge nå står i.

Da Stortinget besluttet flyttingen ble det lagt til grunn et investeringsbehov på 270-millioner i 2016-kroner. Siden den gang er det skjedd vesentlige endringer i forutsetningene for flyttingen til Værnes. Det er i dag behov for betydelige investeringer, spesielt siden det i dag er en økt amerikansk tilstedeværelse på Værnes. I tillegg har det som kjent vært en sterk prisvekst i samfunnet.

Men viktigst av alt er de endrede sikkerhetspolitiske forutsetningene. Etter Russlands invasjon av Ukraina har regjeringen bedt forsvarssjefen om å vurdere hvilke grep som kan gjøres for å gi forsvarets mest mulige operative evne i den kommende langtidsplanen for forsvarssektoren.

Agder Høyre mener at de store summene som tiltenkt brukt på å flytte et velfungerende skolesenter på Kjevik heller bør brukes på operative investeringer som styrke forsvarsevnen vår. 

Ved en flytting av skolesenteret på Kjevik, så løper man en høy risiko for tap av svært verdifull og kritisk kompetanse som det kan lang tid å erstatte.

Agder Høyre ber derfor regjeringen stoppe planene om å flytte luftforsvarets skolesenter til Værnes.