Vi har store ambisjoner for Agder-skolen

De borgerlige partiene kan skole! Det så vi tydelig under den forrige regjeringen og det har vi sett i fylkestinget denne perioden.

Kunnskap er det viktigste verktøyet vi har for å skape et samfunn med muligheter for alle. Vi må satse enda mer på lærere og ledere i de videregående skolene, og hjelpe flere elever på veien mot fagkompetanse eller studiekompetanse.

Fremover har Agder et stort behov for fagutdannede. Skal vi lykkes med satsingen på ny, grønn industri er vi avhengige av å utdanne flere fagarbeidere og få flere til å fullføre. Vi må fortsette satsningen på yrkesfag, lærlinger og økt gjennomføring.

Agder er best i landet på formidling til læreplass, og en stadig større andel av elevene fullfører videregående skole. For å sikre læreplass til alle, har de borgerlige partiene i fylkestinget bevilget ekstra midler til oppfølging av de elevene med størst behov. Det kommer i tillegg til at den borgerlige regjeringen økte det ordinære lærlingetilskuddet med 22 000, fornyet innholdet i yrkesfagene med tidligere spesialisering og innførte et nytt praktisk/håndverksrettet valgfag i ungdomsskolen og skjerpet kravene til bruk av lærlinger ved offentlige anbud.

For å sikre at elevene i Agder ønsker å velge yrkesfag, må vi også sørge for at skolene har gode lokaliteter utrustet med moderne utstyr. I denne perioden har de borgerlige partiene bevilget 75 millioner ekstra til bygg og utstyr for skolene våre, 41 millioner ekstra for å opprettholde en desentralisert skolestruktur og vi har åpnet 4 flunkende nye skolebygg i perioden.

Hver enkelt elev må både få utfordringer og oppleve mestring. Derfor har vi både satset mye på å styrke oppfølging av elever som strever, men også på elever som ønsker seg større faglige utfordringer, blant annet gjennom forskerlinjer, realfagssatsing og mer midler til internasjonale prosjekter. Vi har bevilget nær 25 millioner ekstra til arbeidet med unge som står i fare for å falle ut av skolen, og skal fortsette å styrke denne oppfølgingen over hele fylket.

Læring avhenger av motivasjon og trivsel. I denne perioden har vi styrket rådgivningstjenesten, gitt skolene ekstra midler til trivselstiltak og for å ta igjen tapt læring etter pandemien. Gjennom økt fokus på psykisk helse skal vi sørge for at elevene blir sett og får den hjelpen de trenger. Alle trenger noen å snakke med når de strever med hverdagene. Som et supplement til helsetilbudet på skolene har vi inneværende periode etablert og utvidet den digitale skolehelsetjenesten Preikes. Vi har også satt av penger som elevrådene kan bruke til å styrke miljøet på skolen. Vi har også styrket ombudstjenesten med et nytt oppvekstombud.

Men vi vil enda mer for ungdommene våre! I neste periode blir det viktig å fortsette satsingene vi allerede har startet for at elevene skal lære, mestre og trives. Vi må tilby etter- og videreutdanning til enda flere lærere.

Vi må styrke den ordinære og digitale skolehelsetjenesten, styrke los-/veilederordningen, få sertifisert resten av de videregående skolene som dysleksivennlige skoler, oppmuntre enda flere skoler til å inngå bransjeavtaler med næringslivet om praksis- og læreplasser og få til flere alternative løp/opplæringsarenaer for dem som ikke passer helt inn i det ordinære systemet. Agder har flotte skoler med dyktige lærere og med en offensiv og ambisiøs skolepolitikk ligger forutsetningene til rette for å fortsette den positive utviklingen.

Innlegget er publisert i Fædrelandsvennen 13. august 2023.