Viktig tiltakspakke vedtatt for Agder

n Fylkestinget ser hvor alvorlig pandemien påvirker regionens innbyggere og næringsliv, og har derfor vedtatt en kraftfull tiltakspakke for landsdelen vår.n n

n Prioriteringer knyttet til tiltakspakken skal gjøres etter følgende kriterier:

n
  n
 1. Rask igangsetting
 2. n
 3. Skape stor sysselsetting
 4. n
 5. Prosjekter med ulikt omfang
 6. n
 7. Geografisk spredning
 8. n
 9. Overordnede føringer fra vedtatt budsjett for 2020
 10. n
 11. Forankring i regionplanen. (Forslag fra MDG)n
  n
 12. n
n

Lærlingplasser

n

Fylkeskommunen innfører et ekstraordinært stimuleringstilskudd i 2020 og 2021 for å sikre tilstrekkelig antall lærebedrifter.

n

Fylkeskommunen gir bruk av lærlinger høy vekting i tildelingskriteriene for innkjøp og anbud.

n

Investering fylkesveg

n

Budsjettposten for vegutbygging kan økes med inntil 120 mill. kr. Det kan prioriteres på tvers av program. Hovedutvalg for samferdsel fatter beslutning om prioritering av tiltakene.

n

Fylkeskommunen vil anmode staten om å bevilge tiltaksmidler for forsert realisering av store fylkesvegprosjekter som er klare til bygging.

n

Næringsutvikling

n

Agder fylkeskommune utbetaler midler som er satt av i Budsjett 2020 til næringshagene. I stedet for å knytte midlene opp mot tiltenkte utviklingsprosjekter, rettes de mot behov for tiltak som melder seg av koronakrisen.

n

Fylkeskommunens andel i henhold til inngått avtale for drosjenæringen utbetales nå. Utbetalingene ses i sammenheng med eventuelle ekstraordinære statlige tilskudd.

n

Reiseliv er en sentral næring i Agder. Det er viktig å trygge eksisterende virksomheter og legge til rette for videre vekst. Fylkeskommunen vil bidra med tilskudd , og vil gå i dialog med næringen om behov og prioriteringer.

n

Landbruksnæringen har utfordringer som følge av koronapandemien. Særlig knyttes dette til rekruttering og opplæring av arbeidskraft. Fylkeskommunen vil bidra med ekstra tilskudd til næringen når oversikt over behovet foreligger. Et variert landbruk, jordvern og økt produksjon er viktig for matsikkerheten og må prioriteres i regional landbrukspolitikk.

n

Fylkestinget vil jobbe sammen med nasjonale myndigheter og offshoreindustrien for å sikre gode rammevilkår for omstilling og fortsatt sysselsetting i en utsatt bransje.

n

Drift og vedlikehold fylkesveg

n

Drift- og vedlikeholdsbudsjettet for 2020 økes med inntil 50 mill. kr til tiltak for å redusere forfall på vegnettet.

n

Hovedutvalg for samferdsel fatter beslutning om prioritering av tiltakene.

n

Drift og vedlikehold eiendom

n

Budsjett til ekstraordinære vedlikeholdstiltak økes med inntil 15 mill. kr per år for 2020. Budsjettmidlene innrettes som en tiltakspakke.

n

Tiltakene skal rettes spesielt mot ENØK og inneklima, hvor det søkes om ENOVA-støtte. Tiltakene kan også inkludere andre vedlikeholdstiltak.

n

Tiltakene kan også inkludere andre vedlikeholdstiltak, som midler til rehabilitering/vedlikehold av bygninger og anlegg der vi er direkte eller indirekte eiere.

n

Utbygging eiendom

n

Investeringsplanen for eiendom gjennomføres i tråd med vedtatt budsjett.

n

For å forsere investering i klimavennlige energikilder avsettes det inntil 15 mill. kr til investering i solcelle- og batterianlegg på eksisterende bygningsmasse, med sikte på at det utløses ENOVA-støtte til tiltaket.

n

Øvrige tiltak

n

Fylkeskommunen bevilger ekstraordinær støtte til bredbåndsutbygging på 5 millioner administrert gjennom DDA (Det Digitale Agder).

n

Det bevilges 1 mill. til tilskuddsordning innen kultur. Innovative løsninger med vekt på kulturformidling i tråd med anbefalinger i koronapandemien prioriteres. Midlene lyses ut innen mai og fordeles med fokus på geografisk spredning og på ulike størrelser av prosjekter.n
n

n
n

Fylkeskommunen vil følge situasjonen tett for å vurdere ytterligere tiltak. Det er viktig at tiltakene ses i sammenheng med de statlige tiltakene, så de treffer godt og får maksimal effekt.

n

Fylkestinget ser at det kan bli behov for nye tiltak når vi får mer oversikt over behovet. Fylkestinget ser også at det kan bli nødvendig å bevilge ekstra midler til våre egne virksomheter som har fått økte utgifter eller sviktende inntekter på grunn av den ekstraordinære situasjon.n n
n