VIL ETABLERE NORGES FØRSTE BARNEHOSPICE I AGDER

n PRESSEMELDING: Agder Høyre støtter barnehospice som etnsupplement til den øvrige palliative omsorgen i primær- ognspesialisthelsetjenesten. Et slik tjenestetilbud vil i stor nok grad lanpasienten og familiene velge den omsorgsform de ønsker for livets sluttfase.nAgder Høyre ønsker å bygge pasientenes helsetjeneste og et barnehospice inAgderregionen kan gi pasientene og deres familier en økt valgfrihet.nnn n

nn Palliative pasienter har ofte komplekse og sammensatte behov som vil få behandling hos flere aktører, og det stiller større krav til samspill mellom disse instansene for å sikre en god pasientbehandling og en god bruk av ressursene.n
n
Et barnehospice har fokus på livet, og ikke bare døden. Det handler om å hjelpe barnet og familien til å kunne leve best mulig, selv om man har en livstruende eller livsbegrensende tilstand, uavhengig av diagnose og selv om man vet at det blir et forkortet livsløp.n
n
Behandlingstilbudet til alvorlig syke og døende barn vil gjennom en slik arbeidsform, gis som en enhetlig prosess både innad, men også mellom profesjoner og omsorgsnivåer.n
n
Målet er å hjelpe barnet og deres familier til å leve livet mens det er mulig, ved å ta vare på barnet og familien når barnet dør, og være tilstede for de pårørende i tiden etterpå. Barna skal få lindrende, palliativ behandling tilpasset deres sykdomssymptomer, mens de pårørende skal få avlastning, veiledning og råd i den vanskelige livssituasjonen.n
n
I mai 2016 satt regjeringen ned et offentlig utvalg med mandat å gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud. Utvalget overleverte NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende i desember 2017.n
n
Det fremgår av mandatet at palliasjon skal gis som en integrert del av den ordinære helsetjenesten, og at barn og unge skal gis særskilt oppmerksomhet.n
n
Et viktig tiltak kan være å ta i bruk nye arbeidsformer innen barnepalliasjon, herunder barnehospice.n
n