Yrkesskadeforsikring for politiet endelig vedtatt!

Politiet utfører oppgaver som beskrevet i Politilovens paragraf 1 hver dag – hele året, og er samfunnets maktorgan i fredstid. Samfunnsoppdraget innebærer stor grad av risiko for politiet, og gir også staten et stort ansvar. Derfor er det viktig at de er forsikret for yrkesskader i særskilt grad.

Stortingsrepresentant Ingunn Foss er svært fornøyd med at yrkesskadeforsikringen for politiet endelig er vedtatt (Foto: Agder Høyre).

President

Saken vi behandler i dag vil gi ansatte i politiet rett til full erstatning for skader som skyldes pålagt operativ trening. 

Den foreslåtte særordningen favner enhver som gjør arbeid eller utfører verv i politiets tjeneste og sikrer en mer forutsigbar yrkesskadeordning som er bedre tilpasset utfordringene som følger av politiets hjelpeplikt og oppgaver som statens sivile maktapparat. 

Omfattende opplæring, øvelse og realistisk trening er nødvendig for å sette politiets personell i stand til å håndtere risikofylte redningsoppdrag og maktutøvelse i form av for eksempel pågripelse, ransaking, innbringelse og fremstilling. 

President

Politifolk er i likhet med andre arbeidstakere yrkesskadedekket både under tjeneste og trening.  Erstatningsordningen som foreslås skal derfor også være subsidiær i forhold til de ordinære yrkesskadereglene. 

President

Erfaringsmessig har det imidlertid i noen situasjoner vist seg vanskelig for politiansatte å oppfylle det alminnelige vilkåret om arbeidsulykke når skader skyldes operativ trening. 

I relasjon til skader som oppstår under politioperativ trening har problemstillingen typisk vært at skaden ikke anses oppstått som følge av en plutselig eller uventet hendelse, og heller ikke anses å være usedvanlig i forhold til den politiansattes arbeid. 

Det er fra politiets side fremholdt at gjeldende yrkesskaderegler ikke er tilpasset de utfordringer som følger av politiets spesielle arbeidsoppgaver og treningsbehov.

President

I arbeidet med å finne en løsning er regulering i særlov valgt for å unngå utilsiktede konsekvenser av å endre de universelle reglene i folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven.

Behovet for å styrke yrkesskadevernet for politifolk som skades under operativ trening har vært undersøkt og vurdert fra flere hold de senere årene og er etter departementets syn tilstrekkelig utredet til at det kan fremmes et lovforslag som løser et problem som er spesielt uttalt fra politietaten. 

Av høringsinstansene som har uttalt seg er det bare Advokatforeningen som går imot forslaget.

President

I saken er det pekt på andre yrkesgrupper som bør ha samme rett på erstatning som den som nå gis til politiet. 

På side 11 i proposisjonen står det at dette spørsmålet vurderes i departementet og er eventuelt en sak en må komme tilbake til.

Stortingsrepresentant Ingunn Foss.