Politikk

Alta Høyres politikk skal være helhetlig, ansvarlig og langsiktig. Alta Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket.

Våre hjertesaker

 • Trygge og gode barnehager

  Læring og lek i barnehagen danner grunnlaget for at barna lykkes i skolen. Tidlig innsats er en nøkkel til senere mestring og økt læringsutbytte for alle elever.

 • Økt kunnskap i skolen

  Altaskolen har alle forutsetninger for å kunne ligge helt i toppen nasjonalt. Alta Høyre har som mål at skolen skal bli så god at den skaper muligheter for alle.

 • Helse- og omsorgstjenesten

  Alta Høyre har som mål å skape pasientens helsetjeneste i dag, for å sikre et godt tilbud for alle i fremtiden.

 • Skape trygge arbeidsplasser

  Trygge arbeidsplasser er en forutsetning for velferden i samfunnet vårt. Alta kommune skal oppfattes som «Ja-kommune» og møte nye ideer og utfordringer med et positivt grunnsyn.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Trygge og gode barnehager

Læring og lek i barnehagen danner grunnlaget for at barna lykkes i skolen. Tidlig innsats er en nøkkel til senere mestring og økt læringsutbytte for alle elever.

Alta Høyre vil:
 • Gjennomføre brukerundersøkelser av barnehagens åpningstider.
 • Arbeide for ere barnehageopptak i året.
 • Styrke etter- og videreutdanningen for barnehageansatte.
 • Legge tilrette tiltak for å styrke integrering av barn med innvandrerbakgrunn.
 • Vurdere sommerskole før skolestart for minoritetsspråklige barn med problemer i språkutviklingen.

Økt kunnskap i skolen

En god skole gir elevene kunnskap og bidrar til sosial mobilitet. Altaskolen har alle forutsetninger for å kunne ligge helt i toppen nasjonalt. Alta Høyre har som mål at skolen skal bli så god at den skaper muligheter for alle.

Alta Høyre vil:
 • Legge til rette for en mykere overgang mellom barnehage og skole.
 • Legge til rette for leksehjelp i skoletiden der behovet er størst.
 • Arbeide for lavterskel og forebyggende tilbud til unge, som skolehelsetjeneste, helsestasjoner.
 • åpne for at det er mobberne som skal bytte skole, ikke mobbeofrene.
 • Sikre en skolestruktur som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv.
 • Prioritere elevenes lese-, skrive- og regneferdigheter gjennom hele skoleløpet.
 • Sikre at den statlige videreutdanningsstrategien følges opp.
 • Jobbe for valgfritt sidemål i ungdomsskolen.
 • Større satsing på samarbeid mellom skole og næringsliv.
 • Legge til rette for en organisering av samisk undervisning som gir tilfredsstillende resultater for elever og lærere.

Helse- og omsorgssektoren

Alta Høyre har som mål å skape pasientens helsetjeneste i dag, for å sikre et godt tilbud for alle i fremtiden.

Helsetjenester i kommunen skal preges av kvalitet og kompetanse. For å lykkes med helse- og omsorgstjenesten vil Alta Høyre prioritere både forebyggende arbeid, god kronikeromsorg, habilitering og rehabilitering. Samtidig vil Alta Høyre at vår kommune skal være kompetent til å håndtere pasienter med komplekse og sammensatte behov i større grad enn tidligere – for bl.a. å videreføre samhandlingsreformens intensjoner.

Helse
Alta Høyre vil:
 • Styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge.
 • Sikre et godt tilbud innen rus og psykisk helsevern.
 • Jobbe for å videreutvikle spesialisthelsetjenestetilbudet slik at den alltid er tilpasset behovet i regionen.
 • Jobbe for økt kompetanse i helsetjenesten og etablering av tverrfaglige og robuste fagmiljøer.
 • Jobbe for å øke pasienters og pårørendes inn ytelse over behandling. § Arbeide for systematisk samarbeid med ideelle og frivillige organisasjoner.
 • Styrke lederskap i helsetjenesten gjennom lokale lederutviklingstiltak.
 • Jobbe for sykepleierutdanning i Alta.
Omsorgstjenesten

Vi lever lengere og mange eldre er i dag ofte friske og vitale. Gode forebyggende tiltak bidrar til at eldre holder seg friske og motvirker ensomhet og mangel på sosialt nettverk. Syke og pleietrengende eldre skal sikres retten til kompetent helsehjelp og behandles med respekt og verdighet.

Alta Høyre vil:
 • Sikre omsorgssentrenes viktige sosiale og aktiviserende tilbud.
 • Samarbeide med ideelle og frivillige organisasjoner.
 • Legge til rette for alternative former for senior- og eldreboliger.
 • Styrke helsetjenestetilbudet for hjemmeboende.
 • Utvikle velferdsteknologiske løsninger for økt trygghet og bedre effektivitet.
 • Jobbe for arbeidstidsordninger som sikrer kontinuitet i pleien, et godt arbeidsmiljø og bidrar til økt heltidskultur.
 • Legge til rette for et kompetanseløft for ansatte i omsorgssektoren.
 • Arbeide for forebyggende helsearbeid i helseinstitusjoner og i hjemmene.

Skape trygge arbeidsplasser

Trygge arbeidsplasser er en forutsetning for velferden i samfunnet vårt. Alta kommune skal oppfattes som «Ja-kommune» og møte nye ideer og utfordringer med et positivt grunnsyn. Et moderne og fremtidsrettet samfunn er tuftet på en positiv kommune som er løsningsorientert i møte med sine innbyggere og næringslivet.

Alta Høyre vil:
 • Sikre arbeidsplasser i kommunen ved å prioritere kunnskap og konkurransekraft.
 • Gi økte rammer til næringsutvikling. § Jobbe for å bedre flytilbudet.
 • Sluttføre arbeidet med merkevarestrategien.
 • Legge til rette for næringsareal til disposisjon for offentlige og private aktører.
 • Være en «Ja-kommune» og sette av arealer til næringsklynger.
 • Tilrettelegge sjørettet industriområde.
 • Arbeide for raskere saksbehandling ved å modernisere/ digitalisere kommunens saksbehandlingssystem.
 • Legge til rette for- og videreutvikle ere kunnskapsbaserte arbeidsplasser.
 • Videreutvikle samarbeidet med UiT, Norges arktiske Universitet, med sikte på økt satsing på forskning og nyskapning i Alta.
 • Jobbe for lærlingeplasser ved at bedrifter som leverer anbud til kommunen bør ta inn lærlinger.
 • Legge til rette for tettere samarbeid mellom skoler og bedrifter.
 • Tilby jobbtrening i kommunens virksomheter i samarbeid med NAV.
 • Vurdere anbudsutsetting av visse kommunale oppgaver.
 • Arbeide for gode rammebetingelser for fiskeflåten, landbruket og bergverksnæringen.

Raskere utbygging av kollektivtransport og vei – Redusere klimautslipp

Den klart største utslippskilden i norske byer er transportsektoren. Kommuner og fylkeskommuner har en stor mulighet til å påvirke miljøet gjennom å bruke sin innkjøpsmakt i miljøets og klimaets tjeneste og ved å bygge ut kollektivtilbudet, gang- og sykkelveier slik at vekst i traffikken er miljøvennlig.

Infrastruktur er et viktig virkemiddel for å sikre vekst og velferd for fremtidige generasjoner. Alta Høyre vil arbeide for raskere utbygging av vei for å sørge for at folk kommer seg raskere dit de skal, enten det er til jobb, skole, barnehage eller fritidsaktiviteter.

Kollektivtransport
Alta Høyre vil:
 • Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av alle nye tjenestebiler.
 • Prioritere utbygging av sykkelveinett i tilknytning til skolevei.
 • Videreutvikle dagens bysykkelordning (legge til rette for innfartsparkering med sykkelhotell og ladestasjoner).
 • Nei til bom finansiering av vei.
Vei
Alta Høyre vil:
 • La fylkeskommunene og kommunene selv velge hvordan de vil organisere veibyggingen, for eksempel ved OPS.
Redusere klimautslipp
Alta Høyre vil:
 • Fase ut fyring med fossil olje til oppvarming i eide og leide kommunale bygg innen 2025.
 • Bevare og utvikle parker og friområder i byene og skjerme disse mot utbygging.
 • Stille miljøkrav i alle kommunens anbud og innkjøp.

Frivillighet, kultur og idrett

Frivillig innsats har en egenverdi i seg selv, og bidrar til et rikere lokalsamfunn. Frivillig innsats som gjøres innen kultur, idrett og friluftsliv skaper et viktig og nødvendig fritidstilbud til barn, unge og eldre.

 • Samarbeide med og støtte frivillige organisasjoner som gir barn, unge og eldre et positivt fritidstilbud.
 • Bidra til å utvikle et mangfoldig lokalt kulturtilbud.
 • Sikre et kulturskoletilbud til alle.
 • åpne opp for bruk av private musikk- og kulturskoler.
 • Bidra til en sterk topp- og breddeidrett i Alta Kommune.

Andre politikkområder

Alta som vertskommune for Videregående skole
 • Alta Høyre vil jobbe for flere elevhybler.
Kommunal overtakelse av Alta videregående skole
 • Alta Høyre vil jobbe for overtakelse av Alta videregående skole.
Kommunale skatter og avgifter
 • Alta Høyre vil jobbe for å holde kommunale avgifter nede .
 • Alta Høyre vil jobbe for å holde eiendomsskatten på dagens nivå.
Altaelva – unngå innblanding av oppdretts fisk
 • Alta Høyre vil jobbe for nullutslipp av oppdretts fisk i vår kommune.
 • Alta Høyre vil jobbe for innføring av en kommunal arealavgift i oppdrettsnæringen.
Alta Høyre vil jobbe for økt innflytting til vår kommune.
 • Alta Høyre vil jobbe for økt tilflytting til kommunen ved å tilrettelegge for nye boligtomter i kommunal- og privat regi.
Kommunesammenslåing
 • Alta Høyre er positiv til kommunesammenslåing.
Alta lufthavn – trafikknutepunkt i Vest-Finnmark
 • Alta Høyre skal jobbe for en ferdigstilling av rullebanen ved Alta lufthavn (NTP).
 • Alta Høyre skal jobbe for en styrking av Alta lufthavn (NTP) som et naturlig trafikknutepunkt for Vest-Finnmark.
Alta Havn – stamnetthavn
 • Alta Høyre vil jobbe for en forlengelse av Terminalkaia. § Alta Høyre vil jobbe for en framtidsrettet vegløsning til stamnetthavna.