Arendal Høyre har store forventninger til sykehuset

DEBATTINNLEGG AGDERPOSTEN, 7. mars 2023

NRK sin Podcast om kirurgen ved Flekkefjord sykehus er uten tvil krevende å lytte til. Det er ufattelig vondt at så mange pasienter på Sørlandet ble utsatt for uforsvarlig behandling med så mye unødvendig lidelse i perioden 2008-2018. Pasienter har blitt uføre og noen er døde. Overflyttingen av den behandlende kirurgen fra Flekkefjord sykehus til Kristiansand sykehus var utvilsomt en beslutning som også fikk alvorlige følger.  Vi sitter igjen med en ledelse som har brutt loven på flere punkter, både forsvarlighetskravet i helsepersonelloven, men også forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Fra utsiden ser denne prosessen ut til å være dårlig håndtert og på en svært lite tillitsvekkende måte. Vi registrerer at det i ettertid er utarbeidet evalueringsrapporter, samt tiltaksplaner for å hindre at noe slikt skjer igjen. Det er bra!

Det har over tid vært en slitasje på samarbeidsforholdet mellom flere av helsepolitikerne i Arendal og SSHF. I etterkant av mistilliten som ordfører Robert Cornels Nordli uttrykte i bystyremøtet i forrige uke, har Arendal Høyre behov for at ledelsen ved SSHF kommer til bystyret og redegjør for hvordan feilbehandlingen kunne pågå.  Ikke minst trenger vi å høre hva slags tiltak som er blitt gjort for å forhindre at noe slikt kan skje igjen. 

Arendal Høyre har store forventninger til Sørlandets sykehus og til sykehuset i Arendal.
For pasientene er pasientsikkerhet og kvalitet det aller viktigste. Sykehusdrift er komplisert og det krever gode systemer, høy kompetanse, kvalitetssikrede rutiner, samt dyktig administrasjon og ledelse i alle ledd for at man skal lykkes.

Alle heier vi på sykehus i Arendal. Det tjener pasientene, de ansatte, innbyggerne og tjenestene. Således blir det lettere å både drive sykehuset, samt rekruttere dyktige medarbeidere. 
For å opprettholde nødvendig tillit t hos politikere og innbyggerne så har styret og administrasjonen et stort ansvar for å legge helhetlige planer og informere godt om sin virksomhet. Det mener vi er en viktig del av deres samfunnsoppdrag.

I nasjonal sykehusplan fra 2015 slås det fast at sykehuset i Arendal skal være et stort, fullverdig akuttsykehus. Vi forstår og erkjenner at alle sykehus må gjennom tilpasninger og endringer for å kunne utvikle seg. Vi forventer likevel at viktige funksjoner som et fullverdig akuttsykehus opprettholdes. 

Vi har i den senere tid sett en nedbygging av døgnkapasitet innen psykisk helsevern for de aller mest sårbare gruppene over 18 år, og det er en meget stor bekymring. Akuttpsykiatrien opplever et meget høyt belegg og at pasienter blir sykere. Man har ikke spesialkompetansen eller skjermede plasser til å ivareta de aller sykeste innen spiseforstyrrelser, demens og psykisk utviklingshemming. Sykehuset skal levere gode kvalitetssikrede tjenester, og vi ser at de ansatte gjør en god jobb og strekker seg langt. Det er vi takknemlige for!

Rammer for sykehusdrift er et politisk ansvar. De økonomiske rammene må være realistiske. Helseminister Kjerkol må ta ansvar for at sykehusene i Norge i dag er underfinansierte. Etter at Statsbudsjetter for 2023 var vedtatt, og som ville medføre underskudd på flere milliarder kroner i sykehusnorge, så gikk hun ut i januar 2023 og sa sykehusene måtte spare ytterligere. Siden sa hun at sykehusene ville få mer penger i revidert nasjonalbudsjett i juni 2023! Uklart hvor mye!
Slik uforutsigbarhet kan hverken sykehusene i Norge eller vi innbyggere leve med!

Arendal Høyre, bystyregruppa