Bedre forberedt for yrkesfag

Altfor mange ungdommer føler seg ikke hjemme i dagens ungdomsskole. Motivasjonen for å lære er lav, færre føler mestring og mange gruer seg for å gå på skole. Altfor mange synes det de lærer på skolen ikke er nyttig for senere i livet og altfor mange elever mener skolen ikke legger til rette for deres ønsker om mer praktiske arbeidsmåter. Elevundersøkelser for Arendals-skolen viser det.

Finn Olav Andersen, Listekandidat Arendal Høyre, Færvik

Dette fører til mere utenforskap og ensomhet i en periode av livet hvor hver enkelt ungdom skal ha det bra, være godt forberedt for videre utdanning og etter hvert kunne kvalifisere seg for et arbeid. Altfor mange føler seg ikke gode nok når forventninger fra skolen og andre blir for store.

Den enkelte mister troa på seg selv og faller utenfor. Å være utenfor er ikke et godt sted å være, det kan vi alle kjenne oss igjen i. For at alle skal føle seg innenfor må alle/flere gi sitt bidrag for vi har ingen å miste. Det er vårt felles samfunnsoppdrag.

Jeg tror på den enkelte elev og vet at hver enkelt alltid har noe i seg som er veldig bra. At hver enkelt er unik og må ivaretas deretter. På skolen, hjemme og på fritiden.

Før sommeren vedtok stortinget en ny opplæringslov som regulerer skolehverdagen til over 820 tusen barn og unge og skal tre i kraft høsten 2024. Den er ment å være en av landets aller viktigste lover.

En av mange lovfestede rettigheter er «at elevens beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjørelser som gjelder eleven».

Og alle lærere skal nå ha gjennomført et kompetanseløft for å være best mulig forberedt.

Dette tror jeg på og vil jobbe for:

Hver enkelt lærer er elevens aller viktigste ressurs og må få mulighet til å være lærer. En lærer kan ikke erstattes av andre. Men den enkelte lærer må gi og motta støtte og veiledning, fra sine kolleger og fra sine nærmeste ledere. Laget må fungere.

Mange elever trenger ekstra mye støtte og hjelp. Derfor må det flere hender inn i skolen og inn i klasserommene. I enkelte klasser vil det være behov for flere lærere med spesialkompetanse, i andre flere støttefunksjoner. som alle skal støtte opp om enkeltelever for å gjøre dem trygge og velfungerende, alt i nært og åpent samarbeid med hver enkelt lærer, kontaktlærer, skolens ledelse og foresatte.

Det må gjøres forsøk med mindre grupper i fag. Store klasser passer ikke alle elever uansett hvor mye støtte det settes inn. Elever i mindre grupper vil få mere oppmerksomhet og mere læring. Eleven blir tryggere og vil kunne føle seg mere «hjemme».

Det kan gjøres forsøk med nivådeling i fag. Ikke alle kan eller behøver toppkarakter i fag. For mange vil en middels god karakter være mere enn god nok og fører til et godt nok grunnlag for videre utdanning og arbeid.

Arbeidslivsfaget (222 timer pr. år) på ungdomsskolen er formålet å få praktisk erfaring. Dette må gjennomføres i de videregående skoler, i det offentlige, i det private næringsliv og andre arenaer som for eksempel frivillige organisasjoner.

Formålet med Valgfaget (171 timer pr. år) er at de skal være praktiske og må fritt kunne velges i de 15 valgfagene som er listet opp i læreplanen for faget. Enten på egen skole, en annen skole, i en bedrift, i en organisasjon eller en offentlig virksomhet. Mulighetene er mange.

Faget Utdanningsvalg (110 timer pr. år) må gjøres virkelighetsnært slik at den enkelte får nok og riktig kunnskap for å ta riktige og viktige valg.

Det er også bestemt at 5 prosent av det totale timetallet som eleven har kan omgjøres til andre fag til det beste for den enkelte elev. Formålet med dette er at den enkelte skal bli mere motivert og føre til en bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for eleven. Det må kunne prøves ut.

Så mener jeg det er rom for å rette kompetansemålene i fagene mer mot yrkesforberedende løp. Nesten 6 av 10 elever ønsker dette nå. Og det er behov for flere motiverte og gode fagarbeidere til en voksende industri. Digitale læremidler må bare være et supplement til andre gode læremidler.

Samarbeid styrker overgangen fra grunnskolen inn i den videregående skole. Det kan bedre ivaretas ved å opprette egne fora for samarbeid mellom rådgivere, fora mellom lærere og fora mellom ledere i vgs. og ungdomstrinnet. Gjerne med representanter fra privat næringsliv og det offentlige. Alt til elevens beste.

Alt dette for at eleven skal få en praktisk og en mer relevant tilnærming som skal vekke oppmerksomhet, fremme elevens motivasjon og lærelyst til beste for eleven. Til sammen vil eleven med dette bli bedre forberedt og motivert for videre yrkesforberedende løp. Alt i samarbeid med foresatte.

Med ønske om et godt valg.

Finn Olav Andersen, Listekandidat Arendal Høyre, Færvik