Budsjettet til Arendal Høyre for 2023 – økonomisk ansvarlig og riktig bruk av pengene


Debattinnlegg i Agderposten, 12. januar 2023

Arendal Høyre sitt budsjett for 2023 og perioden 2023-2026 preges av økonomisk ansvarlighet, samt tidlig innsats innen barnehage, skole, eldreomsorg og rusarbeid. Dette gjør vi gjennom å øke satsningene med 20 millioner i perioden innen barnehage og skole og 20 millioner innen helse, omsorg og rus.
Høyre mener vi må sette av penger til tidlig innsats, det vil bety mye for den enkelte og det vil gi positive virkninger for hele samfunnet.
I driftsbudsjettet legger vi opp til at vi for kommende fire år skal gå med et driftsoverskudd på drøye 43 millioner, som gjør at vi bygger opp fond, fremfor å styre mot Robek. Videre styrker vi fritidskortet pluss med en million årlig, vi vil innføre en årlig frivillig million, vi øker vedlikeholdet på kommunal bygningsmasse og vi reduserer eiendomsskatten.

Høyre er svært opptatt av å bygge nytt omsorgssenter for å få flere sykehjemsplasser.
Vi ser at ventelistene er altfor lange og hvert år blir vi nå 100 flere over 80 år.
Kommunedirektøren hadde i sitt budsjett utsatt det til 2027. Høyre foreslo allerede i formannskapet 28.11.22 å fremskynde ferdigstilling av dette svært viktige bygget til 2026. Det gjorde ikke posisjonen, men i bystyret i desember, så fulgte de Høyres forslag, det er både bra og svært viktig. 
Bystyret har bestemt at felles disposisjonsfond (ekskl. enhetenes disposisjonsfond) skal til enhver tid være over 100 mill. kroner. Faglige råd anbefaler at det bør være over på 300 millioner. Kommunedirektøren la i sitt budsjettforslag opp til tapping av disposisjonsfond slik at sum felles disposisjonsfond blir mer enn halvert og ned til drøye 56 millioner. Med Høyres budsjett blir fondsmidlene nær opprettholdt.

Da er det svært overraskende og urovekkende å registrere at den AP-ledede posisjonen bruker ytterligere nær 50 millioner av oppsparte midler. Det gir lite handlefrihet og kan lede oss i den uønskede ROBEK-lista. Da blir det Statsforvalteren som bestemmer hvordan pengene skal brukes. Og ikke nok med det, posisjonen bruker også 250,6 mill. mer på investeringer enn kommunedirektøren.
Høyre bruker 56,5 millioner mindre. Det er en forskjell i pengebruk på hele 307 millioner. Arbeiderpartiet og posisjonens forslag gjør kommunen sårbare for renteøkninger, som igjen vil gå utover tjenestetilbudet.
Posisjonens budsjett bærer preg av at det er valg i år. Men et ansvarlig, bærekraftig og fremtidsrettet budsjett, det er det ikke. Det brukes penger man ikke har, og man skal ikke ha sett mye på Luksusfellen for å skjønne at om man budsjetterer med å bruke sparepenger år etter år, fungerer det ikke i lengden. Heldigvis er det valg i år, og Arendals befolkning får mulighet til å stemme for trygg økonomisk styring med Høyre, eller «Highway to ROBEK» med Arbeiderpartiet.

Geir Fredrik Sissener, Arendal Høyre, gruppeleder
Linda Dagestad Øygarden, Arendal Høyre, bystyrerepresentant og ordførerkandidat
Erik Johan Tellefsen Lindøe, bystyrerepresentant