Ensomhet er et stort folkehelseproblem

Arendal Høyre mener ensomhet er en våre største utfordringer innenfor folkehelsen.

Det er en sammenheng mellom uhelse og ensomhet, skriver Kenneth Engeland Smith.

Ensomhet er et stort folkehelse problem uansett hvilken kommune man lever i. Spesielt utsatt er kommuner med lave levekår. Årsakene til ensomhet er mange og kan være sammensatte. Arendal Høyre mener ensomhet er en våre største utfordringer innenfor folkehelsen.

Hverdagen kan innebærer varierende grad av belastninger og frihetsbegrensninger, slik som lav inntekt, dårlig helse og sosial isolasjon. En fjerdedel av den voksne befolkningen har problemer på minst to av sju områder: Arbeidsmarked, helse, økonomi, sosiale relasjoner, psykiske vansker, nærmiljø og bolig. 5 prosent har hele fire av disse problemene. Enkelte grupper opplever oftere enn andre problemer på løpende bånd. Kilde (SSB).

Vi vet at ensomhet er et økende problem i dagens samfunn. En del av problemet, spesielt blant unge mennesker kan være alle «glansbildene» på Instagram og sosiale medier, og tiden en bruker her.

Det er en sammenheng mellom ”problemer som hoper seg opp” og tilfredshet, og tilfredshet og ensomhet. Vi mennesker har behov for å høre til og være en del av flokken og samhandle med andre. Vi har alle behov for å bli sett, hørt og tatt på alvor. Ensomhet kan være et symptom på at en mangler dette i livet. Derfor må vi som politikere legge til rette for gode fellesskap, møteplasser og styrke frivilligheten som ofte bidrar med dette. Jeg er glad Arendal Høyre har fokus på dette i sitt program foran valget nå den 11. september.

Arendal Høyre vil gjøre det enklere for alle å kunne leve meningsfulle og gode liv. Det vil vi blant annet gjøre ved å tilrettelegge for lavterskeltilbud og at alle barn og unge kan være med i fritidsaktiviteter ved å gjeninnføre fritidskortet. Vi vil styrke fritidsklubbene og prioritere fritidstilbud for barn og ungdommer med særlig høye levekårsutfordringer, som for eksempel: møteplasser, sommerjobber og fritidsaktiviteter gjerne igjennom frivilligheten.

For å få en best mulig helsetjeneste innen psykisk helse er vi nødt til å ha et godt samarbeid mellom offentlige, private, frivillige og andre aktuelle samarbeidspartnere for å spille på hverandre og lære av hverandre.

Barn og unge er en sårbar gruppe og det må utvikles lavterskeltilbud innen psykisk helse slik at de som trenger det får rask og god hjelp. Det handler både om gode kommunale tjenester, samt styrking av samhandlingen med spesialisthelsetjenesten. Det er en sammenheng mellom uhelse og ensomhet. For å hindre at problemer vokser seg store må det tidlig innsats til. Derfor vil vi i Arendal Høyre styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge gjennom å styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten, satse på tverrfaglige stillinger i skolen og vurdere en samlokasjon med tjenester for barn og unge i familiens hus.

Vi må også som kommune bli bedre på å legge til rette for tiltak som kan motvirke ensomhet og utenforskap for innbyggere i alle aldre. Vi må skape god bomiljø, vi vil utvikle flere sosiale og aktiviserende tilbud på eldresentre i samarbeid med frivillighetssentraler, andre frivillige og sosiale entreprenører. Vi skal slippe flere til for at alle skal føle seg inkludert og føle tilhørighet i sitt nærmiljø. Ensomhet er et folkehelseproblem vi alle kan bli berørt av.

Å unngå at mennesker føler seg ensomme et er et omfattende og sammensatt arbeid, men sammen kan vi alle gjøre litt for å motvirke ensomhet. Én kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe én.

Kenneth Engeland Smith19. kandidat og styremedlem i Arendal Høyre