For å få barn og unge til å lese mer, må vi først og fremst gi skolene mulighet til å oppfylle sitt samfunnsmandat

Kunnskaps- og kulturministeren ber fagfolk om forslag til tiltak som er egnet til å få barn og unge til å lese mer. For at barn og unge skal kunne lese mer, må de først og fremst kunne lese.

Det er ikke nytt at 1 av 4 sliter med lesing i 8. klasse, altfor mange elever går ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok. Det er for mange som har gått igjennom 10 år uten at mangelfull lesekompetanse har blitt skikkelig fanget opp og tatt tak i. Det kan medfører manglende mestring i andre fag og på flere områder, og for noen en særdeles vanskelig skoletid.

Målet med tiltakene er å vekke leselyst og bygge god lesekultur slik at flere leser mer. Bakgrunnen er resultater fra PISA-undersøkelsene som viser tydelig tilbakegang i leseferdigheter hos elevene. Omtrent én av fem elever er under kritisk grense for hva som er nødvendig leseferdighet for videre skolegang og arbeidsliv.

Vi er enig med regjeringen i at leselyst og mer lesing vil kunne føre til at flere blir bedre lesere. Samtidig håper vi at det ikke bare blir slik at de som mestrer å lese, blir bedre mens de som mangler den grunnleggende kompetansen fremdeles blir hengende etter.

Arendal Høyre har som mål at ingen skal henge etter når det gjelder lesing, skriving og regning. Høyre fikk innført en plikt for skolene til å gi ekstra oppfølgning og intensiv opplæring for elever som blir hengende etter i lesing, skriving og regning på 1.- 4. klassetrinn.

Å kunne lese er en grunnleggende ferdighet som elever skal lære på skolen. Det handler om langt mer enn å sette sammen bokstaver til ord. Utvikling av funksjonell leseferdighet er et samspill mellom forståelsesprosesser og avkodingsprosesser i tilnærmingen til tekst. God begynneropplæring er en grunnleggende kritisk faktor, og lesetrening i de ulike fagene er også viktig for leseutviklingen. Derfor må faglærerne bli enda mer involvert i leseutviklingen til elevene, ikke bare norsklæreren.

Det blir viktig å følge opp og fortsette å implementere handlingsplanen for dysleksivennlige skoler, slik at disse elevene får den hjelpen og støtten vi vet de trenger på et tidlig tidspunkt.

Arendal Høyre legger i sitt nye valgprogram til grunn at Arendals-skolen skal gi muligheter for alle. Det overordnede målet er at barn og unge lever gode liv, har et trygt og godt skolemiljø og at grunnskolen legger grunnlaget for at elevene består videregående utdanning og etter hvert blir gode deltakere i arbeids- og samfunnsliv. For å få til det mener vi at skolene må ha tydelig fokus på grunnleggende ferdigheter og dybdelæring i fagene.

Det er viktig at lærere som underviser elevene i bl.a. norsk, har fordypning i faget og særlig kompetanse i begynneropplæringen. For å styrke den tidlige innsatsen ytterligere, vil vi at det skal være to pedagoger i klasserommet når det er mer enn 13 elever. Som et resultat av tettere oppfølgning av flere elever, mener vi det kan legges til grunn at færre elever vil ha behov for spesialundervisning. Det vil alltid være elever som har behov for spesialpedagogisk undervisning, de skal selvsagt få det, og da av pedagogene med rett kompetanse.

Vi ser behovet for å styrke skolens midler til å få en god kombinasjon av lese- og skrivebøker og digitale læremidler i undervisning.

Den teknologiske utviklingen har ført til at unge i dag bruker mer tid på sosiale medier og mindre tid på bøker og trykte medier. Vi ønsker at 1.-klassingene skal ha en tilnærmet skjermfri skolehverdag, og ha bok i sekken. Vi må sammen med foresatte holde betydningen av å lese bøker for barna når de er små, oppe. Her er prosjekter i barnehagene allerede i gang. Samtidig blir debatten om mobilfri grunnskole for å begrense antall timer på mobil og sosiale medier for elevene viktig å ta. Vi tror at det er noe av utfordringene til at barn og unge ikke får den lesetreningen de trenger for å bli gode lesere.

Vi vet at vi har mange dyktige og dedikerte lærere i våre skoler, lærere som finner bøker med innhold som engasjerer den enkelte og klarer å motivere elever på ulike måter til å lese mer.

Tiltaket for å få barn og unge til å lese mer, må derfor først og fremst være å gi rammer til at skolene kan oppfylle sitt samfunnsmandat og har profesjonelle skoleeiere som har fokus på kvalitetsutvikling i skolen.

Arendal Høyre

Linda Øygarden, ordførerkandidat
Nina Roland, Solfrid Helle, Maiken Messel – listekandidater