For oss er det viktigst at det blir bygd nytt helsehus, ikke hvem som bygger det

På tide med et skifte!

Høyre ønsker å legge til rette for ideelle, private og offentlige helsetjenester, skriver Linda Øygarden, her med Haagen Poppe til venstre og Nina Roland til høyre. FOTO: MONA HAUGLID

Nå øker helsekøene, plasser legges ned, vi blir stadig flere eldre, det blir stadig mer komplekse sykdomsforløp, samtidig er det helsepersonell-mangel.

I Høyre er vi tydelige på at hovedoppgavene i helsetjenesten skal løses av det offentlige.

Likevel er det viktig med et supplement av private og ideelle aktører, hvor også frivilligheten bidrar til et mangfold av tilbud.

Behandlingsplasser blir lagt ned uten at det offentlige har nok plasser å tilby. Se bare til Gjerstad og Holmen Gård som nå må legge ned 50 arbeidsplasser knyttet til rus- og psykiatripasienter.

Dette rammer de mest sårbare medmenneskene våre.

Høyre ønsker å legge til rette for ideelle, private og offentlige helsetjenester, som bidrar til bedre utnyttelse av ledig kapasitet, økt valgfrihet og nye arbeids- og samarbeidsformer.

Velferdstjenestene våre skal bygges opp, ikke ned.

Det haster også med å bygge helsehus i Arendal, fordi behovet vil øke kraftig i årene som kommer. Høyre vil derfor bygge nytt helsehus i sentrum på en ferdig regulert tomt slik at vi kan nå målet om at det står ferdig i 2026, vi er langt på overtid allerede. Høyre vil sikre et mangfold i eldreomsorgen, med flere bo- og omsorgsplasser, dagplasser, og også på sikt en ny demenslandsby. Vi vil sørge for gode møteplasser, smakfulle måltider, pleie og hjelp når du trenger det, og et variert kulturtilbud til eldre, slik at alle kan opprettholde god livskvalitet hele livet!

For Høyre er det viktigst at det blir bygd nytt helsehus ikke hvem som bygger det.

Det er bra at regjeringen bevilger 200 millioner til 1000 nye sykehjemsplasser, men holdet det? Det gjenstår å se. Det siste vi trenger er likevel Statsministerens angrep på private tilbydere av helse- og velferdstjenester når tidene er urolige med store utfordringer som møter Kommune-Norge, da trenger vi å ha tillit til hverandre, og sette søkelys på samarbeid fremfor polarisering.

Høyre ønsker å løfte ideelle og private aktører og ordningen med fritt behandlingsvalg. Vi ønsker at pasientene settes før systemet og at det opprettholdes et mangfold i behandlingstilbud og reell valgfrihet for pasientene.

Det offentlige må benytte seg mer av den private behandlingskapasiteten slik at pasienter ikke må vente i offentlig helsekøer, men få behandling for det offentliges regning hos private når de trenger det.

Det skylder vi enkeltmennesket.

Varsellampene blinker rødt for det fremtidige velferdstilbudet i kommunene.

67 prosent av Norges befolkning er enig eller helt enig i at gjensidig samarbeid mellom offentlig og privat sektor trygger fremtidens omsorg og helsetjenester. Det er en økning på hele 59 prosent fra februar.

I Kantars helsebarometer viser det seg at færre har tro på at det offentlige helsesystemet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private helseaktører.

Å tilby gode velferdstjenester løser vi best i fellesskap. Vi må slippe flere til, når vi står foran en demografi-utfordring som skal løses.

Det er på tide med et skifte.

Linda Øygarden, ordførerkandidat Arendal Høyre
Haagen Poppe, 2. kandidat
Nina Roland 3. kandidat