Hvor syk må man bli for å få hjelp?

1 av 3 har selv opplevd eller kjenner noen som ikke har fått nødvendig helsehjelp gjennom det offentlige ved psykiske helseplager. Mange blir møtt med «du er ikke syk nok til å få hjelp» eller «ventelistene er så lange, at det ikke er noe poeng».

Nina Roland, 3. kandidat Arendal Høyre. Leder av programarbeidet for Arendal Høyre.

Det er et stort paradoks at pasienter bli sykere, taper livskvalitet og står i en brattere motbakke før vi hjelper dem. For det er det som skjer når ventetidene øker!

Vi vet at kapasiteten i tjenesten er for lav. Andelen avviste pasienter øker, og pasientene er sykere enn før. Dette skjer etter krevende år med pandemi hvor vi ser at mange barn, unge og unge voksne sliter mer. God psykisk helse er viktig for livskvalitet og for å mestre hverdag, skole og jobb.

En opptrappingsplan og en retning hvor det satses på forebygging er et viktig og nødvendig langsiktig tiltak, men med det udekkede behovet som er i tjenestene i dag betyr at en slik satsing ikke vil treffe de som sliter nå!

Høyre foreslår nå å innføre en rett til vurdering og møte med fagpersoner innen tre uker ved henvisning til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), etter modell fra Innlandet. Det er et samarbeid mellom kommuner og sykehus og vil sikre at alle blir sett og vurdert. Dette er et meget godt tiltak som allerede er i drift i flere steder i vår helseregion. Dette er en inntaksmodell som gir en mer effektiv utredning, avklaring og behandling. Man får koblet må førstelinjen tidligere, og færre må søke hjelp på nytt. For sykehusene har denne inntaksmodellen ikke ført til økt ressursbruk eller økte kostnader, det handler om å jobbe på en annen måte.

For når den psykiske helsen svikter er det krevende å manøvrere seg, slik at man får et helhetlig helsetilbud. Det svikter oftest i overgangene, og kanskje spesielt i overgangen fra å være ungdom til å bli voksen. Det er en realitet at mange ikke blir godt nok ivaretatt, og opplevelsene mange sitter med er at man blir en kasteball i systemet, og at man er overlatt for mye til seg selv. Høyre ønsker å ta dette på alvor og foreslår å utvide aldersgrensen i Barne- og Ungdomspsykiatri fra 18 til 25 år innenfor psykisk helsevern.

Å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste, også innenfor psykiske helsetjenester er viktig for å skape et samfunn med muligheter for alle.

Nina Roland
3. kandidat Arendal Høyre
Leder av programarbeidet for Arendal Høyre