Hvordan går det med fremdrift og finansiering av «batteriveien»?

Interpellasjon til bystyret 30. mars 2023. Om fremdrift og finansiering av vei fra batterifabrikken til Neskilen bru.

I fjor startet byggingen av pilotfabrikken til Morrow Batteries. Den skal stå ferdig innredet i slutten av dette året. Fullskala produksjon ved batterifabrikken er planlagt i 2025.

Nå pågår arbeidet med å bygge vei fra Arendal havn Eydehavn til Neskilen bru (fase 1 av veien). Hensikten er å tilrettelegge for effektiv logistikktransport til og fra havnearealene, samt skjerme etablerte boligområder fra tungtrafikk.

Denne veien er et spleiselag mellom Agder fylkeskommune og Arendal kommune (50/50). Denne veien på ca. 1,6 km skal etter planen stå ferdig sommeren 2024. Strekningen koster ca. 140 millioner. Det er avgjørende at veien fra Neskilen bru til batterifabrikken/E 18 (fase 2) kommer i 2025.

Det foregår nå en formell planprosess med høring av planforslag for strekningen Neskilen og til batterifabrikken og E18. Det planlegges regulering av veien sommeren 2023. Denne veien er ca. drøye 4 km og er estimert til å koste drøye 400 millioner.

3. mai 2022 lekket statsminister Støre at de i revidert nasjonalbudsjett ville bevilge 39 millioner til veiprosjektet. Agder fylkeskommune har så langt vedtatt å bidra med 133 millioner. I sum er det da bevilget 172 millioner. Det betyr at det mangler vedtak på minimum ca. 230 millioner til batteriveien. Det forventes at veien står ferdig til oppstart fullskalaproduksjon i 2025.

Arendal er pilotkommune innen batteriproduksjon i Norge. Batterifabrikken med alle underleverandører er svært viktig i det grønne skriftet og vil bli et svært viktig tidsskille for vekst og utvikling i Arendal og i hele regionen. Lovnadene fra Ap både lokalt og sentralt om støtte til batteriveien var store i forkant av stortingsvalget i 2021. Ut ifra disse løftene var det helt klart en forventning til at Regjeringen ville støtte utbyggingen av denne veien fullt ut sammen med Agder fylkeskommune.

Det var derfor svært skuffende å lese i statsbudsjettet for 2023 at Regjeringen ikke følger opp tidligere lovnader og setter av mer og helt nødvendig penger til veien fra batterifabrikken/E18 og ned til Neskilen bru. Regjeringen har for 2023 altså ikke bevilget en krone til veiprosjektet.

Spørsmål til ordføreren:

  1. Deler ordføreren interpellantenes bekymring over regjeringens manglende oppfølging i statsbudsjettet for 2023 hva gjelder finansiering av veien fra batterifabrikken /E18 og til Neskilen bru?
  2. Vil ordføreren ta et nødvendig initiativ overfor Regjeringen slik at batteriveien kan få viktige veimidler i forbindelse med revidert statsbudsjett sommeren 2023? og hvor mye vil penger vil ordføreren ber om? Minner om at det mangler minst 230 millioner.
  3. Hvis det ikke kommer midler fra regjeringen sommeren 2023 til batteriveien, hva er da alternativ finansieringsplan for ordføreren?
  4. Hvis det ikke kommer midler fra regjeringen sommeren 2023 til batteriveien, hva er da alternativ finansieringsplan for ordføreren?
  5. Hva tenker ordføreren om videre fremdrift i prosjektet hvis regjeringen ikke bevilger midler i revidert statsbudsjett sommeren 2023?
  6. Er det foretatt oppdatert kostnadskontroll for veiprosjektet jamfør siste års kostnadsøkninger for veiprosjekter?

Geir Fredrik Sissener, Gruppeleder Arendal Høyre
Linda D. Øygarden, bystyremedlem Arendal Høyre