Ingen skal ufrivillig jobbe mer enn hver 3. helg!

Arendal Høyre gjennomførte et åpent medlemsmøte onsdag 1.mars 2017 der temaet var at ingen innen helse && omsorg i Arendal kommune ufrivillig skal jobbe oftere enn hver 3.helg. På møtet, som hadde meget godt oppmøte, var det innledende innlegg av leder av sykepleierforbundet i Arendal, Ann Marit Strædet, samt kommunalsjef HR && kvalitet i Arendal kommune, Karl Mork. Etter de flotte innleggene var det mulighet for kommentarer og innspill fra salen. Det manglet ikke på engasjement, kommentarer og gode innspill fra sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, HR-sjefen samt tillitsvalgte fra både sykepleierforbundet, Delta og fagforbundet. Det var bred enighet om at dette var et meget godt og viktig møte, tusen takk til alle for gode og modige innspill!

Jeg noterte følgende som viktige momenter, mål og prinsipper fra møtet og som støttes:

  • Ingen skal ufrivillig jobbe oftere enn hver 3.helg.
  • Det må jobbes målrettet med å få til flere, større stillinger, flere heltidsstillinger
  • Økt grunnbemanning.
  • Det må jobbes med større grad av gulrot enn pisk, Arendal kommune må fremstå som en attraktiv arbeidsgiver med gode muligheter for alle.
  • Det må jobbes for at lokale løsninger kan imøtekommes (ingen avdelinger er like!)
  • Mange mente at 26 ukers turnus (kalenderturnus) er meget krevende og mindre forutsigbart enn for eksempel ordinær 6 ukers eller 12 ukers turnus (begge er rullerende turnus).
  • Det bør ses på alternative pilotforsøk på ulike avdelinger innen ulike former for langturnus. Det ble vist til boka «turnus som fremmer heltidskultur» av Kari Ingstad.
  • De ansatte er omstillingsvillige og vant til «brette opp ermene og stå på» – men nå er motivasjonen negativ – de 2 ekstra helgene i året går utover motivasjonen!
  • Mange poengterte også hvor krevende det er å stå i 100% stilling over tid og skal man det, så må forholdene tilrettelegges for det!

Det er ingen tvil om at det blant mange ansatte innen helse && omsorg i Arendal kommune nå er mange som er frustrerte over dagens situasjon med for mange små stillinger, turnuser som både er meget krevende å jobbe i og lite familievennlige, samt et krevende samarbeidsklima med arbeidsgiver der gulerøtter savnes.

Arendal Høyre er dypt takknemlige for det flotte og svært viktige arbeidet som hver dag utføres av de ansatte innen helse && omsorg! Vi anerkjenner også at dette er et meget krevende yrke og vi må ta enda bedre vare på de ansatte. På medlemsmøtet fikk vi blant annet høre at gjennomsnittlig pensjonsalder for sykepleiere i Arendal kommune er 58 år!

I Agderposten lørdag 11.mars 2017 kan man lese at Ordfører Robert C. Nordli og posisjonen jobber med ulike modeller og ulike turnuslengder. Det er flott, det har Høyre tatt opp lenge uten å få særlig respons i posisjonen. Her må også legges til at posisjonen ledet av AP også i forbindelse med budsjett 2017 stemte imot verbalforslaget til Høyre om at ingen ufrivillig skal jobbere oftere enn hver 3.helg!

Vi i Arendal Høyre er helt sikre på at man SAMMEN kan finne gode og fremtidsrettede løsninger som både ivaretar pasientenes behov, de ansattes ønsker og behov, samt arbeidsgiver sine behov. Med fornøyde ansatte, så har man en mye større mulighet for å lykkes! Felles suksess innen helse && omsorgstjenestene avhenger av at vi først må bli enige om mål, behov og rammer. Sammen kan vi skape gode, forutsigbare helse && omsorgstjenester der pasientene får gode tjenester og der de ansatte trives og har en lønn de kan leve av!
Vi i Høyre vil uansett modell og forutsetninger, alltid sette mennesker foran systemer!

Geir Fredrik Sissener, Arendal Høyre, gruppeleder