Økt satsning på kvinnehelse

n Høyre ønsker like gode helsetjenester uavhengig av kjønn – vi vil skape pasientens helsetjeneste hvor målet er at pasientene skal bli sett, hørt og forstått. Historisk sett har likevel sykdommer som i størst grad rammer kvinner, fått mindre oppmerksomhet enn sykdommer som oftest rammer menn.nnn n

nn En av hovedgrunnene til at kvinnens helsetjeneste er dårligere enn mannens er at vi ikke har nok kunnskap. Forskerne bruker i hovedsak mannens kropp som norm.

n

Til tross for at man i 2003 laget en egen kvinnehelsestrategi er det fortsatt en manglende oppmerksomhet på flere områder innen kvinnehelse. Høyre ønsker å sørge for at helsetjenesten blir rettet mot menn og kvinners ulike behov og at dette blir tatt i bruk i hele livsløp perspektivet.

n

Mange kvinner og familier har vært bekymret for korte sykehusopphold etter fødsel. Høyre er tydelig på at ingen nyfødte barn eller deres mødre og fedre skal tvinges hjem – det er barnets behov og foreldrenes trygghet som skal bestemme. I kommunen skal helsestasjonstilbudet inneholde et tilbud om hjemmebesøk etter fødsel, og vi har styrket helsestasjonstjenesten. Arendal Høyre vil oppfylle den nasjonale normen for helsesykepleiertjenesten, og ansette 6 nye helsesykepleiere.

n

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. I 2015 innførte vi pakkeforløp for kreft som skal gi pasientene trygghet og forutsigbarhet i behandlingsforløpet. Høyre legger nå frem pakkeforløp for kreftpasienter hjem, hvor pakkeforløpet skal sørge for at kreftpasienter får god oppfølging til å mestre livet etter endt behandling der de bor. Dette vil handle mye om kommunes oppgaver, og vi trenger et godt tverrfaglig samarbeid for å få til et helhetlig godt pasientforløp.

n

Flere kvinner har muskel- og skjelettlidelser, derfor innføres det nå pakkeforløp for smertebehandling, utmattelse og muskel og skjelettlidelser. Det aller viktigste vi kan gjøre er å sørge for bedre diagnostikk, behandling og mestring av sykdommer som fører til langvarige sykemeldinger og uførhet.

n

De pårørende sin innsats er uvurderlig, og historisk sett har kvinner tatt en større del av omsorgsbyrden i hjemmet, inkludert i pårørenderollen. I dag er det for uklare ansvarsområder mellom pårørende og helsetjenesten, og mange opplever at det er lite sammenheng i rettigheter og hjelp, og at fleksibiliteten for mange er liten. Dette gjør at mange pårørende selv blir utslitt og syke.n
n
Høyre anerkjenner pårørende som en viktig ressurs og vi vil sikre at man får en tydelig bruker- og pårørende medvirkning – «Hva er viktig for deg?».n
n
Arendal Høyre vil

n
    n
  • styrke pårørendes rolle, herunder tilbudet til barn av og pårørende til rusavhengige og psykisk syke.n
  • n
  • støtte pårørende og tilby fleksible avlastningstilbud, pårørendeskoler og samtaletilbud.n
  • n
  • styrke omsorgsstønaden til foreldre med funksjonshemmede barn.
  • n
nn

Arendal Høyre vil ikke ha en helsetjeneste der sykdommer somni stor grad rammer kvinner blir nedprioritert. Derfor applauderer vi den økteninnsatsen for å bidra til å sikre likeverdighet i pasientens helsetjeneste.

nnnn

n
n