Politisk program 2015-2019

Her kan du lese vårt politiske program.

VISJON:

n

n

n

n

Arendal skal være en kommune med suksessrike og miljøfokuserte bedrifter og offentlige etater
nder innbyggerne trives på arbeid, skole og fritid!

n


n

n

Snarveier til kapitler:

n


n

n

n

KVALITET – øKONOMI && STYRING

n

Arendal er en kommune i vekst og utvikling. Folketallet har økt med c. 500 pr år de senere årene og vi må tilrettelegge for videre vekst i innbyggertallet samtidig som vi må tilrettelegge for at næringslivet har forutsigbare og gode rammevilkår og at de kommunale tjenestene til enhver tid holder riktig kvalitet til en riktig kostnad.

n

Det er et mål for Høyre at den kommunale økonomien er så god at den gir rom for videre vekst og utvikling og innbyggerne kan føle seg trygge på at de får de tjenestene de har behov for. Samtidig pågår en spennende kommunal reform som gir muligheter for større og enda mer effektive kommuner som kan bidra til bedre og mer fremtidsrettede tjenestetilbud til innbyggerne i en felles bo- og arbeidsregion. Høyre vil aktivt ta del i disse drøftingene.

n

n

OVERORDNET MåL:
nMed Høyre i posisjon skal økonomien ytterligere styrkes slik at nødvendig handlingsrom gir muligheter for enda bedre tjenester til innbyggerne i fremtiden.

n

De kommunale tjenestene skal preges av høye ambisjoner, innovasjon og kvalitetssikrede tjenester.

n

n

DELMåL:

n

Være en aktiv og lærende innovasjonskommune og kontinuerlig jobbe for «beste praksis» innen alle tjenesteområder herunder måle seg (benchmarking), samt lære av de beste kommunene i Norge.

n

Videreutvikle Eureka kompetanse som et attraktivt læringssted for de ansatte og andre aktører.

n

Være en aktiv og positiv bidragsyter knyttet til den pågående kommunereformen og med fokus på samfunnsperspektivet.

n

Aktivt tilrettelegge for minimum 500 flere innbyggere hvert år.

n

Netto driftsresultat i Arendal kommune skal hvert år være positivt og med mål over 1 % netto driftsresultat

n

Lånegjelden skal være bærekraftig og håndterbar. Ved driftsoverskudd skal reduksjon av gjeld vurderes.

n

Eiendomsskatten skal reduseres videre i perioden.

n

Vedlikeholdet av den kommunale bygningsmassen skal styrkes og videreutvikles.

n

TILTAK:

n

Det skal innføres et system for kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid i Arendal kommune.

n

Tjenester konkurranseutsettes der dette er formålstjenlig.

n

Innkjøpssystemene skal forbedres i samarbeid med andre kommuner.

n

IKT-systemer skal gjøre hverdagen lettere for medarbeidere og gi økonomiske gevinster.

n

Videreutvikle og styrke gode strukturer innen store tjenesteområder som skole og helse/omsorg.

n

Avhende og selge kommunale eiendommer og tomter der salgsverdien er større enn kommunens behov.

n

Omgjøre Arendal Eiendom kommunalt foretak til et aksjeselskap (AS)

n

Hensiktsmessig politisk kontroll med alle interkommunale selskaper.

n

PERSONALPOLITIKK I ARENDAL KOMMUNE:

n

Arendal kommune skal være en god arbeidsgiver og har som mål at alle ansatte skal ha kompetanse minst tilsvarende fagbrev. Ansatte som i dag ikke har dette gis tilbud om realkompetansevurdering og deretter fagbrev.

n

Andelen heltidsstillinger skal økes.

n

Så langt mulig tilstrebe hensiktsmessige stillingsstørrelser. De som ønsker det skal gis mulighet til endret stillingsstørrelse.

n

Det er et mål at Arendal kommune til en hver tid skal tilby læreplasser i egen organisasjon. Anbudsutlysninger bør inneholde krav om at bedriften som får kontrakten har læringer.

n

Det legges opp til en aktiv rekrutteringspolitikk, og å skape en attraktiv arbeidsplass for unge arbeidstakere.

n

En offensiv tilnærming til arbeidet med helse, miljø og sikkerhet blant våre ansatte.

n

Oppfylle avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

n

Ivareta medarbeidere med redusert arbeidsevne – tilpasse arbeidsoppgaver og stillingsstørrelser.

n

Arbeidstakere skal få mulighet til å stå i sine stillinger utover pensjonsalder, så lenge de ønsker det og dersom de kan ivareta sine arbeidsoppgaver. Dette må skje i samarbeid med arbeidsgiver.

n

FRIVILLIGHET, KULTUR && IDRETT

n

Arendal er en betydelig kulturkommune og den frivillige innsatsen er betydelig innen kultur, idrett og friluftsliv for både barn, unge og voksne. Alle tilbudene bidrar til mestring, stolthet og utvikling.

n

Det er et mål for Høyre at frivillige lag og foreninger i kommunen gis både rammer og vilkår som styrker og bygger opp om deres virksomhet. Det er viktig for Høyre å videreføre det gode samarbeidet med paraplyorganisasjoner som Arendal idrettsråd, Arendal kulturforum, Arendal musikkråd, frivillighetssentralene og «Med hjerte for Arendal – et godt sted å bo for alle.» og andre frivillige organisasjoner.

n

n

OVERORDNET MåL:
n
Med Høyre i posisjon skal det rike og flerfoldige kultur og idrettstilbudet videreutvikles og styrkes i samarbeid med idretten, kulturlivet og det frivillige Arendal.

n

n

DELMåL:

n

Gratisprinsippet for lag og foreninger videreføres ved bruk av idrettsanlegg.

n

Få på plass gode øvingslokaler for musikklivet i løpet av perioden – et sted å øve og et sted å fremføre.

n

Alle som går ut av 4.trinn skal kunne svømme.

n

Sammen med Arendal idrettsråd utvikle planer for nye idrettsanlegg i regionen.

n

Arenaer for å stimulere til uorganiserte aktiviteter skal videreutvikles i perioden.

n

Styrke og utvikle det frivillige arbeidet i kommunen i samarbeid med lag og foreninger og «med hjerte for Arendal».

n

Kulturskoletilbud skal styrkes og videreføres.

n

Folkehelseperspektivet skal videreutvikles gjennom aktiviteter og tilrettelegging, herunder støtte opp om prosjektene «Aktiv på dagtid» og «Aktiv skole 365».

n

Bidra til realisering av et nytt skytebaneanlegg i Arendal.

n

Bidra til opprettholdelse og videreutvikling av de flotte festivalene i kommunen.

n

n

TILTAK:

n

«Kulturmillionen» for lag og foreninger bør i perioden økes fra 1 MNOK årlig til 2 MNOK årlig.

n

Få planlagt, regulert og starte byggearbeider på nye øvingslokaler i løpet av perioden.

n

Ny kunstgressbane på Nedenes

n

Asdalhallen skal planlegges i løpet av perioden for oppstart i 2019/2020 hvis økonomi tillater; i planperioden.

n

SKOLE, SFO OG BARNEHAGE

n

SKOLE

n

Høyres mål er at den offentlige skolen skal være så god at den gir muligheter for alle. Skolen skal være en arena som bidrar til å gi elevene kunnskap og muligheter for sosial mobilitet. Grunnleggende lese- og regneferdigheter er vesentlige for elevenes videre utvikling og muligheter i samfunns- og arbeidsliv.

n

Skolen skal ha en verdiplattform som skal styrke skolemiljøet, og jobbe aktivt for at alle elever opplever inkludering, trygghet og tilhørighet i skolemiljøet.

n

OVERORDNET MåL:

n

Med Høyre i posisjon skal kommunen ha en tett og målrettet oppfølging og styrking av skolene. Alle elever som går ut av 10. klasse skal ha faglige forutsetninger for å kunne fullføre videregående opplæring. Arendalsskolen skal utvikles og styrkes med mål om å ligge over nasjonalt nivå på nasjonale prøver og avgangskarakterer.

n

n

Skolen skal være et sted der alle opplever trygghet, inkludering og tilhørighet. Skolene skal ha 0-toleranse for mobbing.

n

n

DELMåL:

n

Roligheden skole skal stå ferdig innen skolestart 2018.

n

Alle elever skal få tilpasset og likeverdig opplæring.

n

Skolene skal gi gode rammer som grunnlag for god læring.

n

Lærerne skal få gode rammer for å utøve sin profesjon.

n

En effektiv skolestruktur på alle trinn.

n

Målrettet videreutdanning av lærere.

n

Lese- og skrivevansker i småskolen skal avdekkes og tiltak skal iverksettes, så tidlig som mulig.

n

Ingen elever skal gå ut av 2. klasse uten grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

n

n

TILTAK I LøPET AV PERIODEN:

n

Arendal Høyre vil at kommunen har en tett og målrettet oppfølgning av skolene ved å

n

inngå utviklingsavtaler med rektorene.

n

følge opp hvordan skolene bruker lærere og andre yrkesgrupper i opplæringen og i andre elevrelaterte oppgaver i skolen.

n

bruke Arendalsskolen som et begrep for en samlet enhet hvor deling av kompetanse og erfaringer mellom skolene er satt i system.

n

overføre elevene fra Eydehavn til Stuenes skole.

n

gjennomgå strukturen på ungdomstrinnet.

n

n

Arendal Høyre vil at alle elvene skal få tilpasset og likeverdig opplæring og vil

n

ha fokus på tidlig innsats, særlig begynneropplæring i lesing og regning.

n

gjeninnføre en ekstra lærer i grupper over 18 elever i første klasse i norsk og matematikk.

n

ha læringsmål på alle trinn som gjøres kjent for elever og foreldre.

n

at elevene skal få differensiert undervisning, om nødvendig i intensive grupper i kortere perioder, for å forebygge behov for spesialundervisning.

n

at likeverdighet også skal gjelde for elever som trenger opplæring på alternative arenaer, slik som utplasseringer og opphold på Sandum.

n

samarbeide med fylkeskommunen om intensivkurs for elever som henger etter ved overgangen til videregående opplæring.

n

legge til rette for at elevene i praksis kan få gjennomført å ta fag på høyere nivå.

n

at entreprenørskap utvikles i skolene, bl.a. gjennom medlemskap i Ungt Entreprenørskap Agder.

n

Arendal Høyre vil gi elevene gode rammer som grunnlag for god læring og vil

n

ha kontinuerlige og effektfulle tiltak som er egnet til å forebygge og bekjempe mobbing i skolene.

n

at elever som blir borte fra skolen raskt følges opp gjennom gode rutiner.

n

ha tilgjengelige fagpersoner i ambulerende team for å hjelpe på skolene når saker blir for vanskelige å løse for skolens faste personale, herunder også mobbesaker.

n

styrke skolehelsetjenesten og samarbeidet med andre etater.

n

at elevene skal få fysisk aktivitet hver dag.

n

at elevene skal bli hørt i alle saker som angår dem, også lærernes undervisningspraksis.

n

Arendal Høyre vil ha gode lærere som får gode rammer for å utøve sin profesjon og vil

n

beholde og rekruttere de dyktigste lærerne ved å gjøre det attraktivt å jobbe i Arendalsskolen (kompetanseutvikling, lønn, fleksible arbeidstidsordninger, mentorsystemer og støttefunksjoner).

n

at alle skolene skal ha oversikt over ansattes kompetanse og skolens kompetansebehov framover, samt ha en strategi for å møte behovet.

n

ta inn andre tverrfaglige yrkesgrupper i skolen for å bistå pedagogene.

n

forenkle og redusere rapporteringskravene for lærerne

n

SKOLEFRITIDSORDNING – SFO

n

Kommunens skolefritidsordning er et frivillig tilbud utenom skoletid for elever på 1.-4. klassetrinn og for elever med særskilte behov opp til 7. klassetrinn. SFO skal gi omsorg og tilsyn med elevene utenom skoletid og være et sted med tilpasset lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Arendal kommune har politisk vedtatt en flott plan for SFO.

n

n

OVERORDNET MåL

n

SFO skal gi trygge rammer og utviklingsmuligheter for barna med god blanding av organiserte aktiviteter og fri lek. Alle barna skal ha en mobbefri SFO-tid med trygge voksne som leder samhandling og fremmer vennskap.

n

åpningstidene skal være tilpasset familienes behov.

n

TILTAK:

n

Fysisk aktivitet og mye utetid i hensiktsmessige uteområder.

n

Bruk av alternative aktivitets- og kulturarenaer og samarbeid med eksterne organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger osv.

n

Gode rammer om måltider og ernæring.

n

Personalet i SFO må samarbeide med skolen om å oppdage og gripe tak i all form for mobbing og annen uønsket atferd blant barna.

n

Samarbeid med foreldrene om organisering og innhold

n

BARNEHAGE

n

OVERORDNET MåL:

n

Med Høyre i posisjon skal barnehagen ivareta barnas behov for omsorg og skape et miljø som er preget av lek, samtidig som den skal fremme utvikling, læring og danning.

n

Høyre vil ha fokus på kvalitet og innholdet i barnehagen og styrke kompetansen til de ansatte.

n

TILTAK I LøPET AV PERIODEN:

n

Arendal Høyre vil gi foreldrene valgfrihet og vil:

n

stimulere barnehagene til å ha ulikt fokus innholdsmessig og ha en blanding av kommunale og private barnehager.

n

sikre reell økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager – gitt sentrale rammer.

n

fortsette satsningen på tidlig innsats.

n

legge til rette for å innføre fleksibelt opptak – gitt sentrale rammer.

n

tilby lavere foreldrebetaling for familier med lav inntekt.

n

n

Arendal Høyre vil gi barna et godt utgangspunkt for å begynne på skolen og vil:

n

gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter, og legge til rette for at alle barn skal beherske norsk før skolestart.

n

at helsestasjonen skal følge opp de barna som ikke går i barnehage og eventuelt heller ikke møter på 4-årskontrollen.

n

stimulere til at barn som ikke kan norsk får gå i barnehage.

n

MILJø OG KLIMA

n

Med blå politikk for en grønn fremtid.

n

Arendal Høyre vil bidra til en offensiv miljø- og klimapolitikk. Arendal er etablert som en viktig miljøkommune i Norge. Mye godt er allerede gjort som; fjerning av alle kommunale oljefyrer, innføring av klimaledelse i kommunen, opprensking på Eydehavn Havn, klima og miljøvennlige innkjøp og vi er godt i gang med miljøsertifisering av alle offentlige bygg.

n

Miljøproblemene er globale, men de gode løsningene finner vi ofte lokalt. Kommunen må selv gå foran med et godt eksempel, men også legge til rette for miljøvennlige løsninger for byens borgere og næringsdrivende. Når det er slik at en tredjedel av utslippskutt kan gjøres lokalt, må vi være aktive til å gjennomføre utslippskutt lokalt.

n

Vår klimapolitikk handler ikke om å forby mest mulig. Vi ønsker i sterkere grad å bruke statens og kommunenes innkjøpsmakt i klimaets og miljøets tjeneste. For det er når de gode løsningene blir det ønskede valget at vi vil få det beste resultatet, markedet er det beste verktøyet i kampen mot de globale klimautfordringene. Vi mener en klar og tydelig miljøpolitikk engasjerer og påvirker hele samfunnet til å gjøre miljøvennlige grep.

n

Mål:

n

Videreføre og utvikle Arendal som en ledene miljøby.

n

Alle kommunale bygg og kommunale enheter miljøsertifiseres innen 2017 .

n

Det skal være nok hurtigladere i Arendal slik at Elbil er et fullgodt alternativ.

n

Alle nye offentlige bygg skal minimum ha passivhusstandard innen 2017 .
n0-utslippsbygg vurderes.

n

Stimulere innbyggere og næringsliv til energisparing i bygninger.

n

Arendal skal være en pådriver for å ta i bruk miljøteknologi i nye bygg.

n

Ingen kommunale bygg skal ha oppvarmes med fossilt brensel.

n

Ha en god kommunikasjon med innbyggere og næringsliv om gode miljøvennlige alternativer.

n

Legge til rette for at alle nye kommunale kjøretøyer innen 2019 som hovedregel skal drives av null- eller lavutslippsmotorer (som standard)

n

Verne om landbruksarealer, utmark, sjø, grønne lunger, og forvalte Arendals biologiske mangfold på en bærekraftig måte.

n

Bevare rekreasjonsområder i lokalmiljøene.

n

Videreutvikle Arendal som sykkelby.

n

Tiltak:

n

Arendal Høyre vil jobbe for en fellesbillett for ferge, buss og lokaltog og større samkjøring mellom disse.

n

Kollektivtilbudet må være effektivt og rimelig for å bli et fullgodt alternativ.

n

Satse på biobrensel til fjernvarmeanlegg.

n

Videreføring og aktiv medvirkning i Klimapartner.

n

Etablere en nettbasert miljøportal for innbyggere, hvor de kan gode råd, finne støtteordninger og se den kommunale utvikling innen miljøarbeid i alle sektorer.

n

Videreføring av Klimaledelse i Arendal kommune.

n

Innføre miljøledelse med miljørevisjon og miljørapportering i alle virksomheter.

n

Utvikle kommunens miljøregnskap til å inkludere miljøbelastning fra offentlig forvaltning, innbyggere og lokalt næringsliv.

n

Legge til rette for utfasing av oljefyring i alle private boliger og bygg.

n

Utvikle et miljøprogram til elever i alle grunnskolen i samarbeid med lokalt næringsliv, forskingsmiljø og skolene.

n

Det finnes et stort uutnyttet potensial for klimakutt innen områdene transport, arealanvendelse, avfall, biogass og i flere andre områder. Dette er kutt som bare kan oppnås gjennom aktiv medvirkning og tilrettelegning av kommunen.

n

Utvikle sykkelstrategi som inkludere sykkelstier, og vedlikehold, snørydding m.m.

n

Etablere en plan for energieffektivisering og klimanøytrale bygg.

n

Opprenskning i Pollen og Kittelsbukt i samarbeid med andre aktører som staten, lokalt næringsliv og Arendal havn.

n

Krav om biogassbiler eller lavutslippsbiler for innsamling av kommunalt husholdningsavfall og næringsavfall ved nye anbud.

n

Krav om 80 prosent kildesortering av avfall på byggeplass.

n

SAMFERDSEL

n

Tvedestrand – Arendal vil bli bygget som firefelts motorvei i perioden 2015-2018/19 og med tilførselsvei fra Krøgenes til nytt E-18 kryss ved Longum syd. Dagens kjøremønster langs kystveien til Arendal sentrum og langs fylkesvei fra Nedenes til Arendal gir likevel for stor trafikkbelastning, og ny tilførselsvei vil ikke avlaste nok i fremtiden. Man må derfor satse på tiltak for å få flere til å nytte kollektivtransport med ferge og buss, samt å få flere til å sykle og gå til jobb.

n

MEN nye veier eller utbedring av dagens veisystem må planlegges og reguleres i kommende 4-års periode. Dette må skje på en mest mulig helhetlig og miljøtilpasset måte. Dette er svært viktig for at planlagt vekst og utvikling i hele kommunen kan skje på en trafikksikker , miljøtilpasset og best mulig trafikkavviklingsmessig måte. For å få dette til må det etableres en «Arendalspakke» for gående, syklende, kollektiv og bil. Det er et nasjonalt mål at skolebarn skal gå eller sykle til skolen. Det gir helsemessige og miljømessige fordeler, samt trafikktrening.
nHøyre vil søke om statlige tilskudd, resten må finansieres via bompengesystemer i inntil 15 år.
nNy vei til Arendal havn Eydehavn må også på plass i en slik pakke.

n

n

OVERORDNET MåL:
nMed Høyre i posisjon skal det planlegges for og reguleres et nytt veisystem for å forbedre dagens trafikkbelastede veier som Kystveien , fra Myrene til Stoa og fra Strømmen til Stoa. Dette innebærer at opp mot 50 % av investeringene vil være knyttet til et bedre kollektivtilbud, samt bedre gang- og sykkelstier. Ny vei fra Eydehavn havn til ny E-18 er viktig og må prioriteres.
nAll utbygging av kollektivakser skal skje på en mest mulig skånsom måte i forhold til lokalmiljø og natur. Areal- og transportplan (ATP) i regionen som inkluderer kommunene Arendal, Froland, Grimstad og Tvedestrand videreutvikles i perioden.

n

Støtte opp om kommunens eierskap i Arendal Lufthavn Gullknapp og videre vekst og utvikling for flyplassen.
n

n

DELMåL:

n

Få på plass Arendalspakke for gående, syklende, kollektiv og bil i perioden 2015-19 med statlig tilskudd og et hensiktsmessig bompengesystem.

n

Dobbelt så mange av innbyggerne skal sykle, gå eller ta kollektivtransport til og fra arbeidsplassen som en del av Arendalspakka.

n

Trygge skoleveier med tilstrekkelig belysning og trafikksikker atferd hos elevene.

n

25 % flere skal benytte dagens og fremtidig fergesystem som en del av kollektivtilbudet.

n

Få på plass nye løsninger som ivaretar alle trafikant-grupper i veisystemene Stoa-Myrene-Strømmen, samt Kystveien.

n

Få regulert på plass ny vei fra Arendal havn Eydehavn og til ny E-18 og der det er planlagt tilstøtende boområder og næringsområder.

n

Bidra positivt ved en arealplan knyttet til fremtidig hurtigtog vest for Stoa.

n

n

POSITIVE TILTAK I LøPET AV PERIODEN:

n

Gjennomføre planene i godt samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen og andre kommuner.

n

Bidra til nytt linjesystem for kollektivtrafikk i Arendal (buss og ferge) herunder:

n

økt rutetilbud med høyere frekvens og lavere pris i rushtiden.

n

Bedre fremkommelighet for buss.

n

Bedre koordinering ved byttepunkter.

n

Park and ride-anlegg (innfartsparkeringer) koblet mot kollektivtrafikken (for eksempel Tromøya, Nedenes, Hisøy, Eydehavn og Stoa).

n

n

Tiltak knyttet til Arendalspakka:

n

Oppstart bygging av nye gang- og sykkelfelt .

n

Starte opp arbeidet med den nye veiløsningen fra området Strømsbusletta til Stoa.

n

Starte opp arbeidet med ny vei til Arendal havn fra ny E-18.

n

n

Kampanjer og informasjon, for eksempel:

n

Sykle-til-jobben-aksjoner.

n

økt-helsegevinst-aksjoner.

n

Stimulere til økt kollektivbruk.

n

BY- OG NæRINGSUTVIKLING

n

n

NæRINGSUTVIKLING
n
n
OVERORDNEDEMåL:

n

Vekst i næringslivet over det nasjonale gjennomsnittet.

n

Særlig prioritering og tilrettelegging for gründervirksomhet

n

Rask og prioritert saksbehandling for næringsliv.

n

En infrastruktur som gjør at Arendal får et størst mulig felles arbeidsmarked med resten av regionen.

n

Robuste næringsklynger som skaper vekst og utvikling.

n

Kommunen skal kunne tilby ferdig regulerte næringsarealer raskt.

n

Arendal skal tilby karrieremuligheter.

n

Hele kommunen i bruk.

n

økt selvforsyningsgrad i Arendal.

n

Landbruksinteresser skal vektlegges i all arealplanlegging.

n

økt verdiskapning i landbruket over landsgjennomsnittet.

n

Kommunen skal være en aktiv part i næringsutvikling.

n

Landbruket i Arendal skal være en viktig partner til å redusere klima- og miljøbelastningen i kommunen.

n

Arendal skal bidra til utvikling og innovasjon for større utnyttelse av de marine ressurser.

n

TILTAK:

n

Etablere en næringspris i kommunen.

n

Kommunen skal ha en “JA”-innstilling. Alle henvendelser skal i utgangspunktet bli sett på med positive øyne.

n

Arendal Høyre ønsker å komme i gang med “Arendals-pakken” for samferdsel.

n

Kommuneplanutvalget skal innrette seg på å utvikle langsiktige planer både for landbruk og næring.

n

Kommunen skal være pådriver for å realisere næringsvirksomhet, og ta aktive steg i gründerfasen.

n

Arendal Havn skal bidra til og legge til rette for maritim virksomhet i regionen.

n

DET SKAL JOBBES MåLRETTET FOR:

n

Fengsel lokalisert på Blakstadheia.

n

På sikt 4-felts motorvei gjennom hele Aust-Agder.

n

4-felts motorvei fra Grimstad til Arendal så snart Tvedestrand-Arendal er ferdig.

n

Hensiktsmessige næringsklynger i østre Agder.

n

Næringsvekst øst i Arendal.

n

BYUTVIKLING (Arendal, fortid og fremtid hånd i hånd)

n

n

VISJON:

n

Arendal by skal være en drivende kraft for kommunen og regionen.

n

BYENS VISUELLE MILJø OG ESTETISKE KVALITETER
n
Arendal Høyre er opptatt av at Arendal som region- og fylkeshovedstad videre befestes som en flott by med byrom og bygg av høy kvalitet. å bevare vår viktige bygningshistorie er vesentlig. Derfor vil vi registrere bevaringsverdige bygninger også i området utenfor sentrumsplanen. Like viktig er det å stille krav til utforming av bygg og utearealer. Dette gjelder funksjonelle krav som universell utforming, miljøforhold og ikke minst visuelle og estetiske kvaliteter. Byen skal gi rom for mangfold, samtidig som kvaliteten sikres. Vi må få synergi gjennom kort gangavstand mellom de ulike tilbud, kunder og brukere.

n

OVERORDNEDE MåL:

n

Felles og fremtidsrettet helhetlig planlegging rundt areal og bærekraftig byutvikling.

n

Offentlige funksjoner skal lokaliseres i sentrum.

n

Det er et mål at mange flere skal bo og ferdes i sentrum.

n

Det skal utvikles byrom som legger til rette for kontakt og liv.

n

Det skal tilrettelegges for aktiviteter for barn og unge i sentrum (lekeplasser).

n

Flere byområder planlegges som grøntområder.

n

Kanalalternativer ønskes utredet i forhold til tekniske og økonomiske forhold.

n

Fremtidig arealbruk endres fra utbygging i uberørte områder til transformasjon/ ombruk/ rehabilitering av bygninger og allerede bebygde områder.

n

Styrking av sentrum, samt knutepunkter/bydelssentra. Disse bør ha funksjoner som butikker, kultur, service, møteplasser, boliger, skoler og barnehager.

n

MåLSETTINGER:

n

Tilgjengelighet:

n

Alle deler av byen skal være lett tilgjengelige. Det skal være lett å bevege seg både til fots, med sykkel og bil i byen.

n

Opprusting og drift av byen gater og plasser bør organiseres som offentlig-privat samarbeid (OPS).

n

Forutsigbarhet:

n

Det skal være forutsigbart å drive næringsvirksomhet i bevaringsverdige områder. Ett tiltak vil være å utarbeide en plan for bevaringsverdige objekter, og gradere disse med hva som skal bevares.

n

Miljøutvikling:

n

Gjennom plassering av tjenester, vil kollektivtransport være et godt tilbud for å utnytte byen.

n

Kulturhistorie

n

økt bevissthet omkring Arendals særegne kulturhistoriske kvaliteter

n

HELSE OG LEVEKåR

n

Arendal har et variert og godt utbygget helsetjenestetilbud, bokstavelig talt fra vugge til grav. Vi har jordmor, helsesøster, barne- og familieteam, oppvekstmedarbeidere og andre som jobber med barn og unge. Hjemmesykepleie, omsorgsboliger og sykehjem med ulike spesialenheter tilbys de som trenger langtidspleie og omsorg senere i livet.

n

De siste årene har det skjedd en stor endring med fokus på å sette den enkelte i stand til å mestre eget liv lengst mulig. Arendal er en foregangskommune innen hverdagsrehabilitering, eHelse og samhandling med frivillige.

n

Samtidig ser vi at det trengs nye tilbud til et sterkt økende antall personer med demens frem mot 2030. Det er også behov for å sette inn målrettede tiltak for å gjøre noe med levekårsproblematikken i kommunen. Vi må snu trenden med alt for mange unge uføre og ungdom som ikke fullfører videregående skole. Tidlig innsats er et nøkkelord i denne sammenheng. Barnehage, helsesøster, skole og barnevern må rustes til å se barn som sliter og sette i verk tiltak raskt. Det handler om å se helheten rundt individet, så alle gode hjelpere kan spille på lag.

n

Arendal kommune har store utfordringer innen psykisk helse og rus. Mange sliter med å mestre hverdagen sin og opplever livet som vanskelig. Dette vil vi ha fokus på. Vi vil ha gode dagtilbud og tett oppfølging med fokus på mestring. Med fritt behandlingsvalg for rusavhengige, vil det bli mulig å benytte retten sin på private rusinstitusjoner, slik at ventetidene kortes inn. Det er viktig at kommunen etablerer et helhetlig tilbud etter behandlingen.

n

OVERORDNET MåL:
nMed Høyre i posisjon skal det være trygghet, kvalitet og forutsigbarhet i helse- og omsorgstjenestene i alle ledd. Tjenestene skal ha tilstrekkelig kapasitet, være tilpasset ulike behov og være tilgjengelige når man trenger dem. Det skal fortsatt være fokus på forebygging, tidlig innsats og mestring.

n

n

DELMåL:

n

Personer med demens skal få et nytt tilrettelagt bo- og omsorgstilbud.

n

Det skal finnes varierte boformer for ulike behov, slik at den enkelte kan ha et verdig liv lengst mulig i eget hjem.

n

Vi skal ha lokalsamfunn og nærmiljø som fremmer helse og livskvalitet.

n

Velferdsteknologi skal tas i bruk for å gi økt livskvalitet og mestring.

n

Hjemmebaserte tjenester, helsesøstertjenesten og barnevernet skal styrkes.

n

Personer som sliter med psykisk helse og rus skal få hjelp til å mestre livet sitt.

n

Det skal finnes varierte arbeidstilbud etter ulike behov og funksjonsevne.

n

Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver.

n

Sørlandet Sykehus Arendal skal være en velfungerende og likeverdig del av Sørlandet Sykehus.

n

n

TILTAK I LøPET AV PERIODEN:

n

Prioritere planlegging og bygging av nytt bo- og omsorgssenter for demente.

n

Ferdigstille planlagte boliger for funksjonshemmede.

n

Planlegges flere seniorsentra i kommunal eller privat regi.

n

Samarbeide med utbyggere av nye større boligkompleks for å ivareta helse- og omsorgsbehovet til beboerne.

n

Stimulere til nye og inkluderende møteplasser i lokalsamfunn og nærmiljø.

n

Prøve ut og ta i bruk ny teknologi som gir økt trygghet for den enkelte og effektiviserer tjenestene.

n

øve press på sentrale myndigheter for å styrke det samlede tjenestetilbudet.

n

Skape møteplasser mellom NAV, kommune, bedrifter og organisasjoner.

n

øke andelen heltidsstillinger.

n

Tilby faglig oppdatering og kompetansegivende etter- og videreutdanning.

n

Jobbe aktivt for å ta vare på og styrke SSAs rolle i regionen for å opprettholde helsetjenestetilbudet, kompetansen og arbeidsplassene.

n

INTEGRERING OG MANGFOLD

n

Høyres grunnverdier baserer seg på respekt og tiltro til det enkelte menneske, uavhengig av religion, hudfarge, etnisk bakgrunn, kjønn, alder eller legning. Høyre vil aktivt jobbe for å hindre all form for diskriminering og forskjellsbehandling.

n

Arendal Høyre vil arbeide for å integrere mennesker med utenlandsk bakgrunn i kommunen gjennom samarbeid og kulturell forståelse. Innvandrere må sees som enkeltmennesker og ikke som gruppe. Det må stilles samme krav til dem og de må gis den samme respekten som andre. Alle innbyggere skal bli sett, lyttet til og føle seg trygge. Et nært samarbeid med næringslivet er av stor betydning, og må prioriteres. En vellykket integrering i arbeidslivet vil også bidra til en bedre sosial integrering.

n

n

OVERORDNEDE MåL:

n

Flyktninger og innvandrere skal få benytte sine ressurser og sin kompetanse.

n

Ha spredt bosetting av innvandrere i kommunen, for å bedre integrering i lokalsamfunnet.

n

Tilrettelegge for større deltagelse av innvandrerkvinner i aktiviteter utenfor hjemmet.

n

Sentrale og viktige offentlige tjenester i Arendal må ha styrket flerkulturell kompetanse.

n

Alle barn skal kunne snakke norsk når de begynner på skolen.

n

Stimulere til at frivillige organisasjoner og enkeltpersoner bidrar til best mulig integrering av flyktninger og innvandrere.

n

n

TILTAK:

n

I samarbeid med NAV, næringslivet og offentlig sektor arbeide aktivt for at innbyggere med fremmedkulturell bakgrunn skal få mulighet til å delta i arbeidslivet – gjerne gjennom sosialt entreprenørskap og andre målrettede prosjekter.

n

n

Vi vil arbeide målrettet for:

n

At mennesker med fremmedkulturell bakgrunn som kommer til Arendal skal følges nøye opp med hensyn til norskopplæring.

n

å tilby gratis barnehageplass i kjernetiden mens foreldre går på norskkurs.

n

At statlige myndigheter legger til rette slik at fremmedkulturelle med utdanning fra sitt hjemland skal ha mulighet for å utøve sitt yrke, eventuelt ferdigstille påbegynt utdannelse når de har kommet til Norge.

n

At det opprettes en kunnskapsbank, en registrering av hvilke kvalifikasjoner og type yrkesbakgrunn den enkelte er i besittelse av. Dette kan være et virkemiddel til å få våre nye fremmedkulturelle innbyggere raskere integrert, både i arbeidslivet, men også i et sosialt og mellommenneskelig perspektiv.

n

At det iverksettes veiledningskurs gjennom introduksjonsprogrammet der fremmedkulturelle får bedre kompetanse i hva som kreves av foreldrene i Norge i forhold til barnehage, skole og fritidsaktiviteter.

n

å styrke og bedre dialog og samarbeid mellom innvandrerorganisasjonene, kulturelle og religiøse samfunn, NAV og kommunen for å sikre at enkeltgrupper ikke faller utenfor samfunnet.

n

Iverksetting av en evaluering av mottaksskole-modellen i Arendal.

n

Innføre frivillig sommerskole før skolestart for minoritetsspråklige barn med problemer i språkutviklingen

n

Stille krav til norskferdighetene for barnehageansatte.

nTekst