REPRESENTANTFORSLAG – rusproblematikk i kommunale boliger

Arendal eiendom KF eide i 2022 totalt 527 kommunale boliger. Arendal kommunale boligstiftelse disponerer også mange leiligheter og til sist Lia boligstiftelse på Saltrød.
I enkelte steder der kommunen har et kommunalt botilbud er det kommet en rekke tilbakemeldinger på at det blir en oppsamling av personer i aktiv rus. Det gjør det krevende for leietakere som ikke er i aktiv rus eller i et ettervernsløp å bo der.

Fremmet av Benedikte Nilsen Glommen (H) og Geir Fredrik Sissener (H)
til bystyremøtet 31.8.2023.

Arendal bystyre vedtok i september 2022 i boligstrategi for Arendal kommune blant annet ift. rusmisbrukere: «Det blir viktig at kommunen sikrer at det bygges boliger for alle i alle områder.» og videre « Boligstrategien skal ha en målsetning om å ta hele Arendal i bruk.»
Det innebærer at det skal etableres et spredt botilbud for denne gruppen.

Et svært viktig forhold er dog knyttet til følgende og det siteres fra vedtatt boligstrategi: «
ALLE TRENGER ET TRYGT HJEM  jamfør Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024): «Vi kan ikke ha en plan A for å dekke boligbehovet til befolkningen og en plan B for å svare på boligbehovet til de som er vanskeligstilte. Alles boligbehov må inn i plan A.”

Det foreligger en nylig vedtatt strategi for hvordan vi skal få til dette.
Utfordringen er at lite er gjort siden. Det forefinnes for få konkrete planer om en implementering av planen og det er satt av lite midler til dette.

Vi fremmer følgende forslag:

  1. I Budsjett 2024 og i HØP 2024-2027 utarbeides det konkrete planer som følger opp målsettingene og ambisjonene i vedtatt boligstrategi knyttet til personer med rusrelaterte utfordringer og at disse sees i sammenheng med befolkningens behov og der hele kommunen tas i bruk.
  2. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Arendal eiendom KF, NAV og statlige organer, samt husbanken.
  3. Dette arbeidet evalueres årlig og presenteres gjennom årsrapporten.