Trygge og faste arbeidsplasser feies bort fra næringslivet

Høyre er på lag med alle som ønsker å skape arbeidsplasser.

Linda Øygarden, Arendal Høyres ordførerkandidat

250.000 mennesker i arbeidsfør alder står utenfor utdanning eller arbeid.

Arbeidsledigheten i Norge er lav, og det er veldig bra. Samtidig vet vi at mange bedrifter slitermed å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. Det er anslått av Nav at det finnes 70.000 ledige jobber.

Alle politiske partier ønsker å få flere ut i arbeid.

Da er det rart at Støre-regjeringens løsninger så langt har vært å forby virksomheter å leie inn fra bemanningsforetak for å utføre arbeid av såkalt «midlertidig karakter» for bedrifter uten tariffavtaler med forbund med innstillingsrett, samt å gjøre det dyrere for bedrifter å ansette medarbeidere med høy kompetanse ved å øke arbeidsgiveravgift for høytlønte yrkesgrupper.

Disse tiltakene kan ikke på noen måte gjøre det lettere å få mennesker ut i arbeid, eller løse det store behovet næringslivets står ovenfor.

Derfor tok jeg en kaffe med Knut Andreas Handeland som er avdelingsleder i Personalhuset her i Arendal for å høre hva han tenker om de nye lovendringene som trer i kraft.

Han mener de klart vil bremse veksten i næringslivet både her i Agder og landet for øvrig. Ved å fjerne muligheten til å leie inn medarbeidere for å utføre arbeid av rent midlertidig karakter, mener han dette garantert vil være både inflasjonsdrivende og skape et enda større arbeidshinder for personer som står utenfor arbeidsmarkedet.

Med andre ord bidrar lovendringen både til høyere prisvekst og høyere arbeidsledighet. Støre-regjeringens forslag til nytt regelverk viser total mangel på kunnskap om hvordan mekanismene i næringslivet og arbeidsmarkedet fungerer, sier Handeland, som ikke klarer å se en eneste positiv effekt av lovendringene, verken for næringslivet eller arbeidstakerne. Handeland har godkjent sitatene fra ham.

I Agderposten 28. desember kunne vi lese at i en medlemsundersøkelse fra NHO svarer en firedel av bedriftene at de vil si opp 1.600 ansatte som følge av forbudet mot innleid arbeidskraft.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen med Rødt og SV kaller dette en storrengjøring i arbeidslivet, med stor jubel fra LO.

Det som skjer er at trygge og faste arbeidsplasser feies bort fra næringslivet.

Over 50.000 personer her i landet, har fast jobb i et bemanningsbyrå.

Gjennom flere år som arbeidsgiver, har jeg også erfart hvor viktig døråpner bemanningsbransjen kan være for enkeltmennesker og også hvor viktig bidragsyter de er når private og offentlige bedrifter trenger å løse sine kapasitetsutfordringer.

Både for enkeltmennesket og for samfunnet, må det være opplagt at det er bedre at folk har fast jobb i et bemanningsbyrå, enn at de ikke har en jobb å gå til.

Regjeringen ser ut til å mene det motsatte.

Høyre mener at alle som ønsker og kan jobbe, skal få jobbe.

Bemanningsbransjen er en av mange ulike veier inn i arbeidslivet også for folk som står utenfor. Det bør bekymre hvilke innvirkninger disse regelendringene i bemanningsbransjen får. Hvilken betydning får dette for Arendal? Bygg- og anleggsbransjen rammes hardt. Det er varslet store permitteringer og oppsigelser i denne bransjen og hvordan vil det slå ut når vi skal realisere byggeplanene og det grønne skiftet som Arendal har for framtiden?

La det være helt klart at Høyre er for ordnede lønns- og arbeidsforhold for alle.

I utviklingen og etableringen av Morrow vil det selvsagt være mange perspektiver som er viktige å ta med inn i prosessen. Jeg har stor tillit til at ressursgruppen som ble nedsatt, vil se på hvordan de kan hindre useriøse aktører og foreslå tiltak som forebygger uønskede hendelser, og det er bra!

Når vi i Høyre snakker om å skape mer så handler det også om å inkludere flere. Vi er på lag med alle som vil skape jobber, fordi det er en viktig forutsetning for å få til et bedre inkluderingsarbeid.

Fokuset framover bør derfor være å spleise de som står utenfor arbeidslivet med de mange ledige jobbene, framfor «storrengjøring» slik regjeringen driver med.