Vi må behandle årsakene og ikke symptomene

DEBATTINNLEGG AGDERPOSTEN, 17. januar 2023

Bystyregruppa til Høyre hadde et innlegg i Agderposten 16.1.203 vedrørende underfinansiering av sykehusene både nasjonalt og for sykehuset i Arendal.
Dette innlegget er kommentert av både AP og SV.
Arendal Høyre har aldri fremmet mistillit til sykehusstyret og ledelsen ved Sørlandet sykehus. Vi har derimot stor tro på god dialog og god informasjonsutveksling.
At AP og Høyre står ideologisk langt fra hverandre når det gjelder sykehustjenester er ingen nyhet. Høyre er opptatt av at det skal være pasientenes helsetjeneste. Vi utformer sykehustjenester knyttet til innbyggernes behov. Høyre er klare på at vi ønsker beste mulig tjenester innen helse og omsorg. Vi er ikke så opptatt av hvem som leverer tjenestene, så lenge pasientene får den hjelpen de trenger når de trenger den.
Norge ble kåret til verdens beste helsetjeneste i 2021, etter 8 år med Høyre i regjering.
Vi er nå dypt bekymret for at ordningen «fritt behandlingsvalg» som nå forsvinner med den AP-ledede regjeringen. Det medfører utvilsomt bortfall av både kompetanse og tjenestetilbud og dermed også et dårligere helsetilbud. Det paradoksale er at dette vil føre til en mer todelt helsetjeneste, hvor kun de med stor lommebok fortsatt kan velge hvor de vil ha behandling fordi staten ikke lenger vil ta regningen for alle. Det vil føre til økte forskjeller, spesielt for pasienter som sliter med rus og psykiske lidelser. Høyre har alltid lagt til rette for at prisen skal være lik om man velger offentlig eller private løsninger. Nå frykter vi at det med AP sin ideologi vil medføre at de velstående velger private løsninger. Det er da det blir et to-delt helsevesen. Er det slik AP vil ha det?
I spørretimen og påfølgende intervjuer 17.1.23 gikk helseminister Kjerkhol ut og varsler ytterligere strammere økonomi for sykehusene og der tjenester kan bli kuttet og at innleie av kompetent personell skal reduseres. Det siste kan bli kritisk for flere sykehus i distriktene. I sum vil alle nevnte rammefaktorene fort medføre at helsekøene øker, samt et dårligere behandlingstilbud.
Ap skylder på økt inflasjon. Det historisk dyre landbruksoppgjøret i 2022, på mer enn 10 milliarder kroner, bidro det til å holde inflasjonen nede? Det må klart sees i sammenheng med at sykehusene i Norge er underfinansiert med minst 1,7 milliarder i 2023.
SV er budsjettpartner til regjeringen. Det innebærer at man er med på hele budsjettet og ikke bare deler av det.
Det er styret i Helse Sør Øst som avgjør tillit til styrene ved for eksempel SSHF. Høyre påpeker den svært krevende prioriteringsoppgaven de ulike sykehusene har fordi de økonomiske rammene nå er svært krevende. I tillegg er det foruroligende at verken SV eller AP, som er tydelige på at de ønsker å både ta vare på og videreutvikle sykehuset i Arendal, ikke adresserer det nå manglende planverket. Viser her til at den tidligere nasjonale sykehusplanen som ble opphevet fra nyttår. Her var Arendal sykehus definert som et stort akuttsykehus. Hva skjer nå? Når kommer en ny plan for sykehusene?

Høyre sitt mål er at sykehuset i Arendal består og videreutvikles som et fullverdig stort akuttsykehus, til det beste for innbyggerne i hele regionen. Hele bystyret er enige i det.
Da må vi behandle årsakene og ikke symptomene.

Geir Fredrik Sissener, gruppeleder Arendal Høyre