Vi må fortsette å snakke om skolefravær!

I arbeidet med skolefravær har elever selv, gjennom skoleproffene i forandringsfabrikken, prøvd å forklare hvem de er, disse ungdommene, som syntes skolen føles og er vanskelig. Felles er at de ber oss voksne om å ta dem på alvor. Det gjør vi best med å snakke med dem og lytte til dem, og løfte kompleksiteten i det utfordringsbilde som ligger i ufrivillig skolefravær.

Gunn Brekka, Nina Roland og Linda Øygarden.

Kirkens bymisjon la frem apporten «Snakk om skolefravær» på verdensdagen for psykisk helse. Konklusjonen er tydelig, vi står ovenfor et alvorlig samfunnsproblem, fordi mange barn får ikke innfridd sin rett til skolegang. Det vi nå er vitne til er et fortsettende ulikhetstrend der et stort antall barn risikerer et voksenliv i utenforskap. 

Begrepene er mange, men uansett om det heter alvorlig skolefravær, langvarig skolefravær, bekymringsfullt skolefravær, høyt skolefravær, ufrivillig skolefravær, problematisk skolefravær vet vi mange barn og unge strever alvorlig med skolefravær av ulike årsaker. Årsakene kan og er ofte sammensatte, men uansett hva det skyldes, har vi som skoleeiere ansvaret for at hvert barn har et trygt og inkluderende lærings og skolemiljømiljø å gå til. Det har ikke alle i dag. 

Ingen vet hvor mange barn som er borte fra skolen fordi det er ingen som teller. Kirkens bymisjon anslår at det dreier seg om minst 30 000 elever i Norge. 

Vi etterspurte faktagrunnlag i Arendal kommune, og før sommeren fikk vi det framlagt i oppvekstkomiteen. 

Faktaene vi fikk var som følger: 

31 elever er helt fraværende og mottar ikke undervisning på skolen.

I tillegg har 19 elever et fravær på 50% eller mer av tiden. 

Det vil si at hver dag er det over en hel skoleklasse som er borte fra skolen, for noen varer det i uker, måneder og år.  

Skal vi fortsette reisen videre uten disse 31 elevene, og bare godta at de er blitt borte? Det kan vi selvsagt ikke og vi vet at det heller ikke gjøres.  Som skoleeiere har vi et etisk ansvar for å tilrettelegge for et trygt og inkluderende skolemiljø for alle elevene slik at de har det godt her og nå og kommer seg gjennom skoleløpet.  Skal vi lykkes må barn og unge bli sett, hørt og tatt på alvor, slik kan vi sikre gode tiltak som treffer. Da må skolene og lærerne ha ressurser til å følge opp gjennom samarbeid, ulike verktøy, systematisk, tverrfaglig og forpliktende arbeid og hvor tidlig innsats er praksis.

Arendal bystyre skal straks begynne budsjettprosessen.

Det holder ikke lenger med fine valgløfter og gode honnørord i bystyresalen til utslitte lærere og foreldre. Alle barn og unge skal forvente å møte en inkluderende skole og at alle er viktige i det sosiale fellesskapet i skolen. 

Høyre skal være en konstruktiv og pågående samarbeidspartner for å realisere en ny Arendalsstandard til skolene i kommunen, til beste for barn. Fordi hvert barn teller og Høyre har sagt at skolen skal gi muligheter for alle.

Nina Roland 

Gunn Brekka

Linda Øygarden

Arendal Høyre