Vi må sette de eldre først, vi trenger nytt helsehus nå – ikke flere utsettelser!

Høyre ønsker å bygge nytt helsehus nå og ha det på plass i 2026, slik bystyret har vedtatt.

Bystyregruppa i Arendal Høyre: Erik Johan Tellefsen Lindøe, Gunn Haga Brekka, Benedikte Nilsen Glommen, Roar Daniel Gundersen, Linda Dagestad Øygarden, Kristoffer Lyngvi- Østerhus, Geir Fredrik Sissener, Haagen Severin Poppe, Nina Roland.

Vi må løse helsekøene vi har i dag og bygge minst 120 sykehjemsplasser. Vi vil møte den sterke økningen i antall eldre over 80 år på en best mulig måte. De eldre skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger til rett tid. Bygger vi 120 plasser blir netto nye sykehjemsplasser ca. 50, da bla. Solhaug og Elim er vedtatt lagt ned.

Saken har tatt altfor lang tid. Det ansvaret må dagens posisjon ta. Høyre har støttet en bygging på Saltrød, helt til vi fikk oppdatert informasjon i referansegruppen i mars 2023, samt leste risiko og sårbarhetsanalysen i april 2023. Denne kunnskapen viser at vi må se på andre lokasjoner slik at vi raskt kan få på plass nye sykehjemsplasser.

Høyre har derfor pekt på to mulige lokasjoner i sentrum som vi ønsket å utrede parallelt: Det er i kunnskapshavna og på Fløyheia.

Disse tomtene er ferdig regulert eller trenger mindre reguleringsendringer som muliggjør at vi kan ferdigstille nytt helsehus i 2026. Posisjonen ville dessverre ikke utrede et sentrumsalternativ parallelt. Det er sterkt beklagelig. De tviholder foreløpig på Saltrød-alternativet. Det er vanskelig å forstå når man leser ROS-analysen av april 2023. I denne analysen pekes det på 3 forhold som både har svært høy sannsynlighetsgrad og alvorlig konsekvens. Det gjelder grunnforhold, støy fra fylkesveien, samt utkjøp av tomter/ekspropriasjon. Det er årsaken til at kommunedirektøren i aprilmøtet ville avslutte prosjektet på Saltrød.

Det synes åpenbart at posisjonen har latt det gå politisk prestisje i saken og vil ha saken til ny behandling i juni.

Høyre setter de eldre først, og det er behov for helsehus så fort som mulig. De eldre har ikke tid til å vente lengre på at posisjonen skal finne ut hva de vil. Vi har holdt på i over fem år.

Å fortsette på Saltrød tar for lang tid og det blir for dyrt.  For oss i Høyre er det derfor uforståelig at posisjonen ikke engang vil utrede sentrumsalternativer og bygge så raskt som mulig.  Andre lokasjonsforslag som er fremmet ser vi heller ikke fører til nytt sykehjem i 2026 fordi de må gjennom fulle reguleringsprosesser som tar flere år. De årene har vi brukt opp.

Posisjonen må være ærlige på at det ikke er realistisk å få klart et sykehjem på Saltrød til 2026.

Høyre nedprioriterer ikke Saltrød, vi prioriterer opp de eldre, og vi ber om nye innspill til hva som kan være spennende tiltak i en ny områdeplan på Saltrød. Her kan for eksempel bygges leiligheter innenfor tomtas muligheter, aktivitetspark, næringslokaler mm.

Høyre håper at posisjonen og flere andre partier i bystyremøtet i juni tar inn over seg fakta i saken, og at vi sammen kan finne en lokasjon som muliggjør et nytt sykehjem i 2026.

Det skylder vi de som i dag står i kø og venter på sykehjemsplass.

Bystyregruppa i Arendal Høyre: Erik Johan Tellefsen Lindøe, Gunn Haga Brekka, Benedikte Nilsen Glommen, Roar Daniel Gundersen, Linda Dagestad Øygarden, Kristoffer Lyngvi- Østerhus, Geir Fredrik Sissener, Haagen Severin Poppe, Nina Roland.